50 rokov detského speváckeho zboru Cirkvi bratskej v Bratislave

Kvapôčky vytvorili veľké more vzťahov, zážitkov, hudby a služby. A hoci sa veľa mení, niečo zostáva rovnaké: túžba spoznávať hudbu a Pána Boha, radovať sa z maličkostí, či zažiť dobrodružstvo.

PríbehPoklady

Ako povzbudiť deti v dobe nepriaznivej pre veriacich ľudí, aby sa nehanbili a nebáli?

1968 – 1975

Dirigenti

 • Zakladateľka a dirigentka Kvapôčiek Milica Machajdíková/Kailingová (jar 1968 – jar 1971)
 • Jana Bubelková/Nagajová (jar 1971 – jar 1974)
 • Drahuška Markušová (jeseň 1974 – jar 1975)

Tím

 • Milica Machajdíková/Kailingová (jar 1968 – jar 1971)
 • Milena Jurčová/Uhlíková (jar 1968 – jar 1971)
 • Jana Bubelková/Nagajová (jeseň 1968 – jar 1974)
 • Noemi Elisová/Krupová
 • Zuzka Luptáková/Vyskočilová (jar 1971 – jar 1975)
 • Drahuška Markušová (jeseň 1973 – jar 1975)

Deti

V tomto období v Kvapôčkach spievali:
Danka Polohová, Paľko Poloha, Rút Betinová, Ester Betinová, Evka Mazáková, Zuzka Luptáková, Ruženka Boocová, Dušan Číčel, Blaho Číčel, Juditka Matejová, Hanka Luptáková, Dáša Bálintová, Rasťo Betina, Samko Matej, Martinko Matej, Daniel Jurčo, Martin Jurčo, Odeno Lupták, Martinko Číčel, Ľubko Bálint, Zuzka Potúčková, Svetlanka Markušová, Janka Rosová, Ľubka Rosová, Janko Kucek, Ivanko André, Paľko Ciesar, Vierka Borošová, Dalma Cséfalvayová, Danko Matej, Jožko Hornáček, Janko Strelinger, Martuška Bálintová, Danko Potúček, Martinko Ďuriška

Rozpráva Zakladateľka Kvapôčiek Milica Kailingová

Ako to všetko začalo

História jedného z najstarších slovenských detských spevokolov Kvapôčky začala v roku 1968, keď ma oslovil laický kazateľ zboru CB Róbert Poloha s návrhom, aby som sa pokúsila vytvoriť podobný priestor pre deti, ako mal možnosť pozorovať v Spevokole mladých. Obaja spoločne sme potom oslovili viaceré rodiny s deťmi, a tak vznikla prvá spevácka skupina asi 15 detí. Spevokol na návrh malej Juditky Matejovej/Bánovej prijal názov Kvapôčky podľa knižky slovenskej spisovateľky Kristíny Royovej Ako kvapôčka putovala.

Kvapôčky padajú z neba 0% played

Meno Kvapôčky sa stalo symbolom nadviazania na posolstvo a dedičstvo duchovnej práce s deťmi podľa príkladu sestier Kristíny a Márie Royových. Z príbehu tejto knižky si deti spolu so mnou a korepetítorkou Milenou Jurčovou/Uhlíkovou ujasnili základné princípy svojho pôsobenia v Kvapôčkach  – „robiť na zemi dobre“ a „chváliť Boha piesňami“. Hneď na prvý nácvik dostali Kvapôčky do daru svoju hymnu – Vladimír Betina, otec troch detí v Kvapôčkach, zložil na známu melódiu toto posolstvo:

Kvapôčky padajú z neba na lúky, polia i háj, poslušne idú, keď treba ovlažiť vyprahlý kraj.

Kvapôčky smädná zem pije, prameňom dávajú zrod; bystrina, potok z nich žije, Dunaj, Váh s bohatstvom vôd.

Kvapôčky čerstvého dažďa oživia prírodu hneď, úlohu plní si každá, napojí vtáčka, či kvet.

Kvapôčky z oblakov Božích máme byť pre svoju vlasť, tam, kde sa ľudský žiaľ množí, chceme sa do služby klásť.

Nikto na počiatku netušil, aká bude táto pieseň predvídavá, že z malého pramienka sa naozaj v priebehu rokov stane veľký potok až rieka s bohatstvom vôd… že Kvapôčky budú putovať už 50 rokov a že sa v ich spoločenstve vystrieda niekoľko generácií detí. A tiež, že v priebehu putovania sa vždy nájdu ľudia, ktorí do tejto služby odovzdajú naplno svoje schopnosti, obdarovania, svoj život.

Prvý zájazd Kvapôčiek na Starú Turú (spolu s viacerými rodičmi) mal význam hlavne preto, že sme zažili prostredie, z ktorého sa šírilo duchovné posolstvo na celé Slovensko, a piesňami sme povzbudili tamojšie spoločenstvo veriacich. Navštívili sme cintorín, kde sú pochované Kristína a Mária Royové, na ktorých dielo Kvapôčky nadviazali, a spravili sme si aj výlet na Čachtický hrad.

Rozpráva Jana Nagajová

Repertoár

Pre Všetkých Prekrásnu Pieseň Mám 0% played
Ovečka sa Tvoja vinie 0% played

Najskôr to bola hymna Kvapôčiek, potom piesne prekladané z češtiny, neskôr pribudla vlastná tvorba, preklady, originálne texty aj hudba; mnohé z týchto piesní boli v roku 1977 zaradené do Prídavku ku Kresťanskému spevníku (malý čierny detský spevník). Medzi prvé piesne, ktoré som prekladala z češtiny, patrili napr. Verím, že Pán Boh je na nebi, Pre všetkých prekrásnu pieseň mám, Kuriatka spia; medzi novšie s originálnym textom aj hudbou: Aký krásny stvoril Pán Boh tento svet (Jana Nagajová/Ivan Valenta), Keď sa ľudia opýtajú (Jana Nagajová/Ivan Valenta), Ovečka sa tvoja vinie (Mária Rafajová/Ivan Valenta),

Hudba a služba

Príbeh - Zájazd na Těšínsko (Jana Nagajová, dirigentka) 0% played

Snažili sme sa čím častejšie spievať na bohoslužbách na Cukrovej, do iných miest sme sa pre politické obmedzenia dostali zriedka, spievali sme v Leviciach na konferencii CB (ako Kvapôčky; aj spolu so Spevokolom mladých, ktorý tiež dirigovala Milica), na Starej Turej. Pred Vianocami sa začalo s tradíciou koledovania. Mladí ľudia, ktorí študovali v Bratislave, prinášali do svojich domácich zborov aj piesne Kvapôčiek, takže sa ich naučili aj ďalšie deti.

Vďaka novému bratislavskému kazateľovi Františkovi Ciesarovi sme sa v roku 1972 dostali na zájazd na Těšínsko, spievali sme v 3 zboroch (Horní Suchá, Hrádek a Český Tešín), v pásme zaznelo 19 piesní. Povzbudzovalo nás, ako na nás reagovali počúvajúci. Okrem spievaných piesní boli niektoré deti schopné povedať aj svoje svedectvo. Na nácvikoch sa viaceré modlili.

Vzťahy a komunita

Príbeh - Vzťahy (Jana Nagajová, dirigentka) 0% played
Príbeh - Najlepší deň týždňa (Pavel Ciesar, Kvapôčka) 0% played
Príbeh - Nový pramienok Kvapôčiek (Jana Nagajová, dirigentka) 0% played

Veľkou výzvou pre mňa bola zmena, keď sa osvedčená dirigentka Milica Machajdíková/Kailingová rozhodla odovzdať Kvapôčky mne, zároveň s ňou odišla fundovaná klaviristka Milena Jurčová/Uhlíková a staršie deti. Bolo potrebné získať nové deti, náhradu za klavírny sprievod; aj piesne vhodné pre mladšie deti. Samozrejme, veľmi dôležité bolo získať si dôveru rodičov, ktorí boli zvyknutí na Milicu.

Vzťahy medzi Kvapôčkami boli silné, boli to deti z rodín zboru, ktoré sa často navštevovali, takže sa kamarátili. Ja som učila detskú besiedku a tiež som navštevovala rodiny, takže deti, ktoré ma zažili v besiedke a pri hrách v rodine, prirodzene nadviazali na známy vzťah aj v Kvapôčkach. Vzťahy boli také silné, že pokračovali aj po mojom odchode do Bardejova a trvajú doteraz.

Hodnoty a vzťah s Bohom

Nácvik sa začínal modlitbami vedúcich aj detí, v krátkom úvode sme sa snažili zaujímavým spôsobom posilniť myšlienku spievania na oslavu Pána Boha a života správnej Kvapôčky. Silný program Skúsenosti s Bohom bol aplikáciou textov piesní Skús byť ako Daniel a Keď Mojžiš s ľudom Božím preč z Egypta sa bral. O každej novej piesni sme sa rozprávali, aby ju deti mohli spievať ako svoje vlastné vyjadrenie.

Ako povzbudiť deti v dobe nepriaznivej pre veriacich ľudí, aby sa nehanbili a nebáli?

V Kvapôčkach boli niektoré deti, ktorých otcovia alebo príbuzní boli v nedávnej minulosti väznení preto, že sa neskrývali do anonymity, ale boli aktívni v práci zboru. Mladí ľudia v zbore na Cukrovej boli povzbudzovaní k uvedomovaniu si Božej zvrchovanosti a svojej hodnoty v Božích očiach. Preto sme aj my povzbudzovali Kvapôčky k tomu, aby sa nebáli, ale napríklad aj svojím prístupom k povinnostiam v škole a svojím správaním sa k iným ľuďom dokazovali, že žijú správne, že Pán Boh je s nimi. Výhodou oproti dnešku bolo, že nemali toľko mimoškolských aktivít ako dnešné deti.

Ako Kvapôčka putovala?

1977 – 1983
Mnohé a veľké sú tvoje divy, ktoré si ty učinil, Hospodine, môj Bože a tvoje myšlienky, vzťahujúce sa na nás! Povedal som: Budem to oznamovať a hovoriť o tom. Ale je toho taká sila, že sa to nedá vyrozprávať.  – Žalm 40, 8
Príbeh - Zázrak 50 rokov (Milica Kailingová, dirigentka) 0% played

Dirigenti

 • Milica Kailingová

Tím

 • Danka Staroňová/Juríková (1977 – 1983, okrem šk. r. 1979 – 1980, kedy sa vrátila do Suchej)
 • Zuzka Potúčková (korepetítorka, 1978 – 1983)
 • Dáša Bálintová/Danelová (1977 – 1978 niekoľko mesiacov)
 • Edita Šalaiová/Piskáčková (1977 – 1978 niekoľko mesiacov)
 • Daniel Machajdík st. (1981 – 1983 externý člen)
 • Petr Michoněk (1982 – 1983)

Deti

V šk. roku 1977 – 1978 a 1978 – 1979 bolo v Kvapôčkach cca 20 detí, v nasledujúcich rokoch počet narástol na 30-34 detí.

V tomto období v Kvapôčkach spievali:
Marta Bálintová, Sväťo Betina, Robert Boroš, Lenka Borošová, Palko Boroš, Martin Číčel, Slávo Číčel, Hanka Číčelová, Katka Číčelová, Zuzka Číčelová, Borka Číčelová, Zuzka Gőrnerová, Janko Havelka, Igor Kamenský, Otilka Kamenská, Miško Kamenský, Danka Komáriková, Janko Komárik-Nino, Tomáš Komrska, Janko Komrska-Anino, Benjamín Komrska-Benino, Támar Komrsková, Peter Komrska, Peter Kucek, Jožko Lupták, Števo Machajdík, Dávid Machajdík, Melita Machalíková, Natália Markušová, Marek Markuš, Zora Markušová, Marína Markušová, Martin Matej, Vlado Matej, Roderik Mihel, Helga Mihelová, Katka Mosná, Dáša Móžiová, Katka Nagyová, Martin Rosa, Ľubka Rosová, Tomáš Rosa, Marek Smolinský, Daniel Smolinský, Hanka Tallová, Peter Tallo, Tomáš Tuchyňa, Alenka Tuchyňová

Rozpráva Milica Kailingová

Kanaán 0% played

Naše malé slabé dlane 0% played
On je Pán 0% played
Boh náš, láska nekonečná 0% played
Boh mi z Duše učinil 0% played

Repertoár

V roku 1977 bol vydaný spevník detských piesní pod názvom Prídavok ku Kresťanskému spevníku. V ňom sa nachádzali v tom čase nové piesne, ktoré sme ako Kvapôčky uvádzali do života. Išlo poväčšine o pôvodnú slovenskú hudobnú i textovú tvorbu, resp. preklady. Autori piesní: Vladimír Betina, Slavoj Krupa, Jana Nagajová, Mária Rafajová, Ján Rosa a osobitne bohatá detská piesňová tvorba Ivana Valentu, ktorý dal piesňam i dobre hrateľnú klavírnu sadzbu.

Postupne sa repertoár rozšíril o spirituály, renesančné kánony, ľudové piesne, trampské, folkové, Taizé… následne aj o súčasnú kresťanskú tvorbu iných národov. Tieto piesne v prekladoch Jany Nagajovej vychádzali v samizdatovom spevníku pre mládež Gitara sanctorum.

Letné pobyty

 • 1979 – Havířov-Suchá / iba najstaršie deti (u Staroňovcov)
 • 1980 – Tyra / všetci (na pozvanie Juraja Ciesara - brata nášho kazateľa Františka Ciesara)
 • 1981 – Lazy pod Makytou / všetci (rodný dom Ciesarovcov)
 • 1981 – Lazy pod Makytou / staršie dievčatá z Kvapôčiek BA + dievčatá z BJ s J. Nagajovou + dievčatá z Těšínska s J. Ciesarom
 • 1982 – Čeladná / staršie deti (chalupa Michalkovcov z Ostravy)
 • 1982 – Bernolákovo / mladšie deti (Borošovci -oh, tá borošovská pohostinnosť..!)
 • 1983 – Lazy pod Makytou / mladšie deti
 • 1983 – Muráň / staršie deti

V roku 1979 sme uskutočnili historicky prvý letný pobyt (LP) Kvapôčiek. Stalo sa tak na podnet najstarších detských členov. Týždňové pobyty sa postupne rozšírili na dvojtýždňové – delené na staršie a mladšie deti, aby sme mohli témami aj formou lepšie naplniť ich potreby. Pravidelne sa ich ako organizačná pomoc zúčastňovali niektorí rodičia detí, a čo je kľúčové - tiež noví mladí kresťania zo zboru aj z mimozborového prostredia, čo bolo v tom čase úplne neobvyklé. Kládli nám nové otázky, a tak nás nútili opustiť zaužívaný cirkevnícky jazyk a niekedy i spôsob života. Títo mladí ľudia – často umelecky nadaní či zameraní na prírodu a trampovanie – ovplyvnili svojou prítomnosťou celkový charakter a program LP.

Príbeh - Črevná viróza (Marta Bálintová/Bednárová, Kvapôčka) 0% played

Tak sme napr. s Danielom Pastirčákom na Lazoch 81 robili výtvarné stíšenia, ktorých ovocím bola výstava a vernisáž obrazov namaľovaných deťmi.

Tieto Lazy mali svoje vyvrcholenie v uvedení predstavenia inscenovanej poviedky K. Kolmana: Bez lásky– o ťažkom osude siroty-hrbáčika. Hlavnú postavu zahral Vlado Matej – a to sme vtedy vôbec netušili, že raz bude nositeľom zmysluplných sociálnych programov v našej krajine, aj pre opustené deti :) Celé predstavenie pripravili a naštudovali deti samotné ako prekvapenie aj pre mňa.

Scenár a réžia: Marta Bálintová, Tomáš Komrska /
Scénická hudba: Marta Bálintová, Dagmar Valentová ml.-Ejka, Peter Kucek /
Kulisy: Marta Bálintová, Tomáš Komrska a deti z Kvapôčiek /
Maskéri: Drahomíra Markušová, Daniel Pastirčák /
Herci: Vlado Matej, Tomáš Komrska, Danka Komáriková, Hanka Číčelová, Jozef Lupták, Marek Markuš, Danka Staroňová a.h., Daniel Pastirčák a.h.

V Tyre sme zrealizovali vtedy obľúbený formát Televízneho klubu mladých (TKM), ktorý sme naplnili scénkami, dialógmi, piesňami, poéziou, diskusiou – všetko zo života a tvorby osobností prebudeneckého hnutia, čomu sme sa venovali celý uplynulý školský rok. Nedá sa zabudnúť na „veľkoplošnú obrazovku“, ktorú z dverí medzi kuchyňou a izbou chalupy vytvoril Tomáš Komrska :)

S Danielom Pastirčákom a Petrom Michoňkom sme v Čeladnej rozmýšľali o umení, o jeho poslaní v živote jednotlivca, cirkevného spoločenstva i spoločnosti vôbec; o Bohu, stvorení, kráse, pravde… púšťali sme si hudbu, ktorú deti denne počúvajú a analyzovali sme piesňové texty z oblasti populárnej či rockovej hudby.

Na Muráni Peter Michoněk a Vlado Pongrác-Pongy zásadne ovplyvnili náš postoj k čundrákom a trampom, ktorých trasa na hrad Muráň viedla bezprostredne popri „našej” horárni. Prijímali sme ich pri ohni, aby sa zohriali, podávali sme im čaj a chlebíky, spievali sme s nimi, učili sme sa vnímať ich inú kultúru a pohľad na svet.

Od začiatku sme na LP zaviedli Večery otázok a odpovedí, kde žiadna otázka nebola tabu, a ak niekto potreboval ešte osobnejší rozhovor, ponúkli sme deťom osobné prechádzky či rozhovory v izbe alebo stane. (Tomášov pamätný veľký drevený otáznik… :)

Týždeň pre mladšie deti sme pripravovali spolu s najstaršími Kvapôčkami – obsah celého programu i spôsob, ako to odovzdať tým mladším - takto rástli a preberali osobnú zodpovednosť.

Pobyty obsahovali aj ďalšie vzrušujúce aktivity, ako sú športové olympiády, nezabudnuteľné nočné pochody, ale i spevácke sústredenia, hudobné súťaže Harfa pre tam vytvorené hudobné skupiny. Toto všetko rozvíjalo tvorivý potenciál detí aj ich schopnosť rozpoznávať a tvoriť hodnoty.

Letné pobyty za totality neboli povolené, a tak sme si boli vedomí existenčného ohrozenia nás vedúcich aj tých, ktorí nám poskytli svoje domy či chalupy. Ako príklad spomeniem rozhovory so zástupkyňou riaditeľa školy, kde som pôsobila, v ktorých ma upozorňovala, že ak niekto oficiálne nahlási moje letné aktivity s deťmi, riaditeľ ma musí okamžite prepustiť. Podobne, ako sa to stalo opakovane v prostredí iných cirkevných spoločenstiev. Práca s deťmi mimo budovy cirkvi bola zo strany štátu vnímaná ako ideologická diverzia… Všetko sme konali iba v plnej dôvere voči Pánu Bohu a jeho ochrane, vo vedomí modlitebného zázemia mnohých ľudí.

Projekty, ktoré stáli za to

 • Scénické pásmo podľa poviedky K. Royovej Ako Kvapôčka putovala, ktoré sa takým spôsobom prihováralo poslucháčom v rôznych zboroch i denomináciách, že náš priateľ z BJB Šaňo Erdőly inicioval jeho nahrávanie (marec a máj 1981), ktoré bolo výnimočným zážitkom pre nás všetkých. V roku 1998 bola vydaná oficiálna reedícia nahrávky v 3-komplete: kniha-kazeta-spevníček piesní.
 • Dramatizácia poviedky K. Kolmana Bez lásky, kompletne inscenovaná a naštudovaná samotnými deťmi. Premiéra na LP Lazy 81, reprízy v CB Bratislava 19.12.1981, Stará Turá…
 • Súťaž v učení sa biblických veršov spamäti – deti si samé zadali počet veršov, s ktorými chcú súťažiť; štyria si určili po 100 (!) veršov, víťazi vycestovali na zájazd do CB Čes. Budějovice.
 • Každoročný letný festival Harfa, „stvorený” na Lazoch 81… impulzom bola tam vzniknutá chlapčenská hudobná skupina Vodopády.
 • Oživovanie biblických situácií – špeciálne stretnutí Pána Ježiša Krista s deťmi – formou hraných príbehov či pantomímy.
 • Scénická interpretácia básne E. Komárika Sodoma; tiež niekoľko pásiem z poézie J. Nagajovej, spojených s osobnou reflexiou detí na jednotlivé básne.
 • Celoročné tematické programy: •Biblické postavy (Abrahám, Mojžiš, Samuel, Dávid, Daniel, Timoteus… •Osobnosti prebudeneckého hnutia na Slovensku (K. a M. Royová, J. Roháček, J. Chorvát, J. Machajdík, J. Rataj, S. Činčurák, J. Školník…) •Tajomstvá: nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi…
 • Spievanie počas oficiálnej návštevy amerického evanjelistu Billyho Grahama v Československu 2.11.1982.
 • Zájazdy do iných zborov: Stará Turá (každoročne), Zlatovce (každoročne formou menších skupín detí), Letovice (jún 1981), Levice (apríl 1982), Horní Suchá (máj 1982), České Budějovice (november 1979 - malá skupina, apríl 1983 - celý spevokol). Tieto návštevy boli inšpiráciou k založeniu niektorých ďalších detských spevokolov.

Hudba a služba

Vyrastala som v rodine Jána Machajdíka, vzácneho človeka, učiteľa a hudobníka, ktorý na každej škole, kde pôsobil, zakladal spevokoly. Komponoval a harmonizoval mnohé kresťanské piesne, založil celorepublikový spevokol a hnutie Hudobná domovina, ktorého poslaním bolo pokračovať v duchovnom a umeleckom dedičstve K. a M. Royovej. Naše rozhovory doma o hudbe, o umení v cirkvi, o potrebe vzdelaných hudobníkov v jej prostredí ovplyvnili moje rozhodnutie pre štúdium na konzervatóriu.

Počas štúdia som iniciovala vznik Spevokolu mladých a neskôr založila Kvapôčky. V oboch telesách sa jednou z kľúčových tém stala otázka: ako to urobiť, aby to, čo spievame, bola v našich životoch pravda. Priebežne sme túto otázku kládli sebe i deťom, veľa sme sa o tom rozprávali a odpovede sme hľadali •v Biblii – keď sme skúmali, ako žili ľudia, ktorí verili Bohu; •v histórii – keď sa deti skontaktovali s potomkami jednotlivých osobností prebudeneckého hnutia a v ich životoch i tvorbe hľadali odpovede; •v rozhovoroch s našimi duchovnými priateľmi.

Rozprávali sme sa o textoch piesní - čo hovoria nám a čo chceme nimi povedať iným ľuďom, ale i Bohu. Výsledky týchto skúmaní a rozhovorov formulovali deti často do svojich krátkych zamyslení, ktoré sme si navzájom čítali či prerozprávali.

V čase totality formát koncertov nebol mysliteľný. Spievali sme na bohoslužbách (v priemere 2-3x za mesiac, 5-6 piesní). Okrem toho sme pravidelne zaraďovali do nedeľných stretnutí zboru tematické večery, kde sme celému spoločenstvu prinášali (dospelí aj deti) výsledky nášho rozmýšľania a hľadania, samozrejme doplnené viacerými piesňami. Niektoré témy deti spracovali nielen slovesne (úvahy, poviedky, poézia), ale i výtvarne (kresby, maľby, modely a makety) a hudobne (nové piesne).

Ako učiteľka hudby som zapájala do aranžmánov piesní všetky deti, ktoré sa učili hrať na hudobné nástroje – aby ich úsilie zvládnuť nástroj bolo zúročené v tom, čo sme nazývali službou spevom.

Snažila som sa vytvoriť aj priestor na malé stretnutia s hudbou (mimo nácvikov), kde som pobádala deti k tomu, aby sme si navzájom hrali nacvičené skladby a prípadne komentovali, čo sa im na nich páči. Táto iniciatíva sa nestretla s porozumením vtedajšieho vedenia zboru, ktoré to vnímalo ako nevhodnú hudbu v cirkevných priestoroch. Podobne bola niektorými mienkotvornými ľuďmi odmietnutá inscenácia poviedky K. Kolmana, či formát TKM. Bolo to v čase, keď sa cirkevné spoločenstvo k svetu umenia nie raz stavalo odmietavo.

Môj život a poslanie učiteľky hudby v škole a súčasne dirigentky detského spevokolu na pôde cirkvi však bol nedeliteľný. A tak sme sa aktívne zaoberali hudbou a umením hlavne počas letných pobytov. Tiež viaceré z detí i členov tímu sa stali súčasťou mojej klavírnej triedy, čo mi pomáhalo vnášať do rozmýšľania detí i rodín iný pohľad na hodnotu umenia a osobitne na dar od Pána Boha – akým je nielen kresťanská pieseň, ale aj hudba ako taká.

Hodnoty a vzťah s Bohom

Kvapôčky mali od svojho založenia ujasnené dva hlavné ciele: služba spevom a služba životom. Avšak – ako sa to dá naplniť? Stačí chodiť na nácviky a spievať? Stačí niekedy niekomu pomôcť? V priebehu sme čoraz jasnejšie a zreteľnejšie porozumeli, že ide o niečo oveľa dôležitejšie: že v skutočnosti ide o celoživotné poslanie, o životný štýl.

Príbeh - Letný pobyt v Tyre (Milica Kailingová, dirigentka) 0% played

Piesne, rozhovory, osobné prežívanie viedli deti k potrebe hlbšieho vzťahu s Pánom Bohom. Niektoré z nich na letných pobytoch v úprimnej viere odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi. Stalo sa tak v normálnych situáciách, keď ma požiadali o rozhovor a povedali mi to a ja som vytvorila priestor na rozhovor s Pánom Bohom. Významný v tomto zmysle bol hlavne pobyt v Tyre. Po rozhovoroch s rodičmi sme sa s týmito deťmi začali okrem nácvikov stretávať ešte v malých skupinkách k rozhovorom, čítaniu Biblie, modlitbám, a prirodzene, i zábave a hrám. Náš (vtedy iba malý) tím – Danka Staroňová a ja – nestíhal pokryť túto potrebu. Oslovila som môjho brata Daniela Machajdíka, ktorý pozvanie prijal a pripojil sa k nám na dva školské roky. Vytvorili sme tak štyri skupinky: staršie dievčatá - MKa / stredný vek dievčat - DS / mladšie deti - MKa / chlapci - DM.

Vzťahy v komunite Kvapôčiek sa ešte viac prehĺbili – navzájom deti, aj deti a my dospelí. Významným spôsobom to ovplyvňovalo každé naše spievanie na bohoslužbách či zájazdoch. Bolo to pozorovateľné na celej atmosfére spoločenstva.

Táto nová skúsenosť s deťmi nás nútila k vážnemu zamysleniu sa nad otázkami: Môže už dieťa odovzdať svoj život Bohu? Ako sa to má reálne prejaviť v jeho živote? Čo to znamená pre jeho budúcnosť? Môžeme viesť dieťa, aby bolo nasledovníkom, učeníkom Krista?
V tom čase CB nemala jasne formulované odpovede na tieto otázky. Znamenalo to pre nás aktívne študovať Bibliu aj inú literatúru s touto témou. Chcem na tomto mieste poďakovať našim priateľom v tíme EOM, ktorý viedol Milan Číčel, za porozumenie a zdieľanie sa v spoločnom hľadaní, ktoré nás obohacovalo a prehlbovalo našu dôveru a očakávanie na Boha. Osobitnou podporou mi na tejto ceste bol môj manžel Pavel.

Akú tvár má dnešná Kvapôčka?

1984 – 1988

Dirigenti

 • Daniel Matej (1983 – 1988)
 • Milena Uhlíková (1988 – 1989)

Tím

 • Hanka Číčelová/Matejová (1985 – 1993)
 • Juraj Kušnierik – korepetítor (1983 – 1986)
 • Daniel Matej (1983 – 1988)
 • Vlado Matej (1987 – ?)
 • Renátka Marfőldiová/Matejová (1983 – 1989)
 • Danka Staroňová/Juríková (1983 – 1985)
 • Milena Uhlíková (1986 – 2003)
 • Jozef Uhlík (1987 – 1994)

Deti

V tomto období v Kvapôčkach spievali:
Bálintová Lenka, Bálintová Slávka, Bálint Tomáš, Bálint Martin, Boroš Pavel, Borošová Andrea, Borošová Lenka, Číčelová Borka, Číčelová Hanka, Číčelová Mária, Číčelová Zuzka, Danihelová Jarka, Danihelová Kamilka, Danihelová Lydka, Ďurčeková Mária, Ferenčík Samko, Ferenčíková Danka, Gőrnerová Elenka, Gőrnerová Zuzka, Havelka Janko, Horňák Daniel, Horňák Fero, Horňáková Paulína, Hlatká Jana, Jakeš Martin, Kamenská Otília, Kamenský Igor, Kamenský Michal, Kintler Jakub, Kintlerová Míša, Klamková Hanka, Klamková Katka, Komárik Nino, Komrska Anino, Komrska Benjamín, Komrska Pavel, Komrska Peter, Komrsková Ráchel, Komrsková Támar, Kováčová Katka, Krupová Mária, Krupová Henrieta, Krupa Radko, Krupa Slávko, Kušnír Ján, Kušnírová Jana, Kušnírová Mária, Machajdík Dávid, Machajdík Štefan, Markuš Marek, Markušová Broňa, Markušová Marína, Markušová Zora, Mihelová Helga, Nánasiová Mária, Smolinská Táňa, Smolinský Daniel, Smolinský Marek, Smolinský Ľubo, pišiaková Marína, Surkošová Zuzka, Šicko Šimon, Šicko Janko, Tallo Peter, Tallová Hanka, Tallová Miriam, Trebula Lukáš, Uhlík Lukáš, Uhlíková Kristína, Vanenkovová Katka, Vrábel Andrej

Rozpráva Milena Uhlíková

Projekty, ktoré stáli za to

Zájazdy a vystúpenia

 • 30. 6. – 1.7. 1984 – návšteva Kvapôčiek z Bardejova pod vedení Janky Nagajovej  – spoločný program a spievanie počas nedeľného zhromaždenia.
 • 25.5. – 26. 5. 1985 Stará Turá. Výlet na Čachtický hrad.
 • V tomto období sa uskutočnil zájazd do Bardejova. Do vystúpenia v zbore CB boli zaradené aj svedectvá detí, jedno z nich mal Benjamín Komrska, ktorý verejne sľúbil, že bude každý deň 5 minút cvičiť na gitare a preslávil sa výrokom „Chcem žiť život obety“.

Nahrávanie

Nahrávanie kazety Prišlo k nám voňavé leto bolo prelomové. Spevokol nielen posunulo dopredu po hudobnej stránke, ale aj stmelilo z hľadiska vzťahov. Udialo v dvoch termínoch – v zime 1986 a v lete 1988. Nahrávanie bolo pololegálne a uskutočnilo sa v priestoroch modlitebne na Cukrovej 4 v malej sále. V zime sme nahrali vianočné piesne, v lete viacero piesní, vedúcou piesňou bola skladba Daniela Mateja na slová Janky Nagajovej Prišlo k nám voňavé leto. Pri nahrávaní pomáhala Milica Kailingová, Samuel Matej aj Peter Zagar. Na nahrávaní v oboch termínoch sa zúčastnili aj Kvapôčky z Bardejova. V 1988 sa preto neuskutočnil ani letný pobyt, Kvapôčky pri nahrávaní strávili jeden týždeň na Cukrovej a to sa „počítalo” za letnú aktivitu. Počas tohto týždňa bola aj Bratislavská harfa, výlet loďou po Dunaji. Ubytovanie bolo v rodinách, stravovali sme sa na Cukrovej.

Pre mňa bola významná spolupráca s bardejovskými Kvapôčkami, s ktorými nás spájala ich dirigentka Janka Nagajová, moja dlhoročná priateľka, ktorá v minulosti bola dirigentkou Kvapôčiek aj v Bratislave a ktorá bola textárkou mnohých piesní. Spevokoly sa navzájom navštevovali, staršie deti z Bardejova sa zúčastnili nielen oboch nahrávaní kazety, ale časť z nich aj dvoch letných pobytov na Lazoch.

Kazeta nikdy nevyšla oficiálne, rozmnožovala sa svojpomocne a rozširovala sa medzi členmi Kvapôčiek a priateľmi bez obalu, bez grafiky. Daniel ako dirigent nahral kazetu a odcestoval na ročný študijný pobyt do Francúzska. Finalizáciu nahrávky uskutočnili Peter Zagar a Milica Kailingová. Autorom poézie na kazete je Emil Komárik. Možno viacerí spoznáte aj hlasy recitátorov, Juraja Kušnierika a Vlada Mateja.

Repertoár

Svet sa rúti (nácvik 3.4. 1988) 0% played
Nahrávka piesní na nácviku 3.4. 1988 0% played
Ej, už nikde snehu niet (nácvik 3.4. 1988) 0% played

Aký bol náš repertoár? Samozrejme, staval na piesňach predchádzajúceho obdobia, ktoré ovplyvnila Milica Kailingová, predchádzajúca dirigentka. Boli to klasické detské piesne, najmä z kazety Ako kvapôčka putovala. Postupne k nim pribudli nové piesne. V druhom roku fungovania priniesol Daniel Pastirčák z Anglicka platňu s vianočnými piesňami Jona Andersona zo skupiny YES, ktorá sa zapáčila Danielovi Matejovi a viedla k tomu, že použil piesne z tejto platne vrátane Andersonových aranžmánov na nahrávanej kazete (Bim, bam raduje sa zvon, Svet sa rúti). Okrem toho sa tak do repertoáru, ako aj na kazetu dostali slovenské vianočné koledy a tiež pôvodná pieseň Daniela Pastirčáka K jasličkám.

Daniel Matej ako študent kompozície na VŠMU prizýval k niektorým vystúpeniam svojich spolužiakov – hudobníkov. Tak sa na nahrávke ocitli skvelé inštrumentálne sprievody v podaní Petra Vrbinčíka, Miloša Valenta, Petra Spišského a Petra Michoňka. Džezové aranžmány piesní Sotva lúčTáto pieseň musí znieť vytvoril Daniel, ktorý ich sám zahral na klavíri, na basovej gitare Jozef Lupták, Peter Važan na bicích. Podobne aj mozartovská predohra či medzihra v piesni Ej, už nikde snehu niet je z Danielovho pera. Daniel skomponoval aj skladbu Prišlo k nám voňavé leto pre zbor a malý orchester, ktorá sa stala ústrednou piesňou letnej nahrávky. Piesne z nahrávky tvorili následne základ repertoáru tohto obdobia.

Hudba a služba

V období 80. rokov, keď na Slovensku vládol komunistický ateistický režim, sa už samotná existencia detského speváckeho zboru pohybovala na hrane legálnosti. Deti boli takmer výlučne z rodín členov zboru, Kvapôčky boli vnímané ako vnútrozborová práca. Stretávanie za účelom nacvičovania piesní sa dialo v priestoroch modlitebne na Cukrovej ulici, vystúpenia spevokolu boli v rámci bohoslužieb, keď deti zaspievali dve alebo tri piesne. V tomto období Kvapôčky nemali väčšie koncerty, spievali iba na nedeľných bohoslužbách, prípadne na zájazdoch, tiež pri príležitosti oslavy Vianoc.

Počas letných pobytov sa spievali piesne vhodné do prírody – folkové, trampské, väčšinou v českom jazyku.

Daniel Matej ako študent VŠMU mal viacero kamarátov – hudobníkov, ktorých prizýval k spolupráci, a tak pre deti, ako aj pre členov tímu to bola príležitosť počuť iný typ hudby. Jeho osobný odborný rozvoj sa prirodzene prenášal aj do práce s detským zborom. Účastníci letného pobytu na Lazoch 1987 si spomínajú, ako rozdelení do skupín sa svojimi hlasmi či nástrojmi učili udržať si svoj jednoduchý hudobný motív, opakovať ho viackrát po sebe, pridávať postupne nové prvky, aby sa dozvedeli, že práve produkovali čosi, čo sa volá „minimal music”. V roku 1987 Daniel založil Veni Ensemble, ktorý pôsobí dodnes, a viacerí z jeho členov v tom období prišli do kontaktu aj s Kvapôčkami. Miloš Valent, Peter Spišský, Peter Važan, Petr Michoněk, Roman Harvan, Tóno Popovič, Peter Zagar, aby sme menovali niektorých z nich, sa zúčastnili aj na nahrávaní kazety. Prizývanie mladých profesionálnych hudobníkov bolo prínosom nielen pre samotné Kvapôčky, ale obohatením pre hudobný život zboru. Zároveň pre týchto mladých ľudí bolo stretnutie s Kvapôčkami dotykom s kresťanstvom a príležitosťou rozvíjať rozhovory na vážne otázky zmysluplnosti života a kresťanstva.

Pôsobenie Daniela Mateja ako dirigenta sa ukončilo v 1988, keď odišiel na študijný pobyt do Paríža. Nasledovalo krátke obdobie, keď som túto funkciu prevzala ja, aby som ju odovzdala ďalej Vladovi Matejovi. Daniel s Renátkou sa rozlúčili s Kvapôčkami na letnom pobyte na Novom Svete v nasledujúcom roku 1989.

Vzťahy a komunita

Príbeh - Stratení v lese (Danka Staroňová/Juríková, tímačka) 0% played

Kvapôčky boli dobrovoľným speváckym telesom na pôde zboru Cirkvi bratskej v Bratislave. Jeho členmi v 80. rokoch boli deti z rodín členov a priateľov zboru, vedúcimi, teda dirigentom a pracovným tímom, boli tiež ľudia z prostredia cirkvi, nielen z bratislavského, ale aj z iných slovenských (a českého) zborov. Pre deti bola účasť v spevokole vítaným spestrením ich každodenného života popri škole a krúžkoch. Deti sa väčšinou poznali z besiedky, rodiny v zbore sa navzájom poznali a navštevovali. V Kvapôčkach sa tieto vzťahy ešte viac upevnili.

Ako tímaci sme boli pre deti v role „starších kamarátov”, snažili sme sa nadviazať s nimi vzťahy dôvery. Tie sa utužovali počas roka tým, že sme podľa možností deti pozývali k sebe na obedy alebo chodili s nimi na prechádzky. Aj v tomto období sa niektoré staršie deti stretávali s nami v skupinách, kde sme preberali rôzne témy bežného života dieťaťa či dospievajúceho mladého človeka. V skupinovej práci sa bežne používala Biblia ako zdroj pre hľadanie odpovedí. Najintenzívnejšie sa vzťahy budovali na letných pobytoch, kde sa častokrát vytvorila taká atmosféra, že deti cítili slobodu zdieľať aj veľmi osobné otázky či pochybnosti svojej viery.

Ani v práci Kvapôčiek sme sa však nevyvarovali chýb, ktoré sprevádzajú každú ľudskú aktivitu – a to sa týkalo predovšetkým oblasti vzťahov, komunikácie alebo aj štýlu práce. Snažili sme sa však vzniknuté napätia a problémy hneď riešiť. Usilovali sme sa vždy získavať spätnú väzbu od zainteresovaných ľudí – detí, ich rodičov, pracovníkov v zbore, svojich mentorov. V Kvapôčkach bola dlhodobo prítomná snaha neustále sa zlepšovať, rásť, a to nielen v speváckej a hudobnej oblasti, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov, nášho poznania detskej psychiky a spirituality a vlastného duchovného napredovania členov tímu.

Hodnoty a vzťah s Bohom

Z môjho pohľadu po päťdesiatich rokoch existencie speváckeho zboru je jedným z najvýznamnejších faktorov, ovplyvňujúcich také dlhé fungovanie jednej skupiny s rovnakým poslaním a s takmer rovnakými hodnotami, schopnosť odovzdávania „pochodne”. Kvapôčky počas svojej histórie viackrát stáli pred existenciálnou otázkou „čo ďalej bez dirigenta”. To, že sa dokázali nájsť ochotní ľudia, ktorí tú pochodeň alias dirigentskú paličku prevzali, pokladám za malý zázrak. Rovnako je nezvyčajné to, že sa našli ľudia ochotní a schopní tímovo pracovať a vždy znovu si klásť otázky, ako osloviť deti a ako ich viesť k spevu aj duchovnému životu.

Príbeh - Čunder (Anino Komrska, Kvapôčka) 0% played

Na začiatku Danielovho obdobia stálo rozhodnutie Milice, predchádzajúcej dirigentky a zároveň zakladateľky Kvapôčiek, ukončiť prácu s deťmi s úmyslom venovať sa mladej generácii spolu so svojím manželom Pavlom. Toto rozhodnutie bolo premyslené a pripravené tak, že ponúkli svoje sily pri sprevádzaní nového vedenia Kvapôčiek, čo museli obhájiť pred vtedajším staršovstvom. Kontinuita sa zachovala tak, že novým dirigentom sa stal mladý študent hudby Daniel Matej, korepetítorom Juraj Kušnierik, za duchovné programy bola zodpovedná Danka Staroňová/Juríková. Prvý nácvik v novom školskom roku sa uskutočnil 12. 11. 1983.

Zodpovednosť za dielo sa nekončí odchodom vedúcej osobnosti, rozmýšľame o tom, kto bude pokračovať po našom odchode. Snažíme sa rozpoznať obdarovanie v mladom človeku a mať odvahu osloviť ho, hoci nie je celkom pripravený, no vnímame jeho potenciál. Sprevádzanie nových ľudí sa deje prirodzene tak, že spolu robíme veci až do času, keď je mladý človek zrelý postupovať samostatne.

Takto prebehlo odovzdanie dirigentstva z Milice na Daniela, a to nielen v hudobnej oblasti, ale aj v duchovnej. Ako spomína Daniel, bolo preňho zaujímavé stať sa dirigentom a v tom čase si sám ujasňovať základné otázky viery a svojho smerovania: „Práca v Kvapôčkach bola súčasťou môjho duchovného rozvoja, dostal som dôveru, no nenechali ma v tom samého”. V tejto súvislosti treba spomenúť aj to, že Daniel spolu s Jurajom boli už predtým žiakmi ZUŠ v Milicinej triede. A v neposlednom rade aj to, že duchovnú podporu tomuto kvapôčkovskému tandemu dlhodobo poskytoval Pavel Kailing.

Medzigeneračná spolupráca charakterizuje Kvapôčky nielen pri odovzdávaní zodpovednosti za vedenie spevokolu, ale aj v samotnej práci vo vzťahu tímak a dieťa a v rámci spevokolu aj medzi deťmi, ktoré sú rozdielneho veku a dochádza k zaujímavej a obohacujúcej interakcii. Zdá sa, že medzigeneračný dialóg je dôležitý duchovný princíp, na ktorom stoja a existujú Kvapôčky.

Akú tvár má dnešná Kvapôčka?

Podľa útržkovitých spomienok vedúcich či samotných Kvapôčiek v tomto období bola otázkou, ktorá sa vracala v rôznych obmenách, tvár súčasnej Kvapôčky. Kto to je Kvapôčka? Ako vyzerá? Ako sa správa v rôznych situáciách každého dňa? Čím sa odlišuje od iných detí? Ako si má zachovať svoju vieru v prostredí, ktoré je často nepriateľsky naladené voči kresťanstvu?

V tomto období sa to, ako sme sa my duchovne rozvíjali a riešili otázky vlastnej identity, premietalo aj do práce s deťmi – ak sme sa zaoberali vo vlastnom živote „istotami, ktoré máme v Bohu”, tak sa to nejakým spôsobom objavilo aj v programoch, ktoré sme pripravovali pre deti. Zároveň sme si uvedomovali, že máme byť úprimnými, autentickými, nechceli sme sa tváriť, že sme lepšími, než sme boli, zároveň, že chceme „kopať hlboko” a „ísť na hlbiny” a snažiť sa o „posvätenie”, aby sme citovali heslá z kvapôčkovských pobytov alebo programov. Zaoberali sme sa otázkou spirituality detí, do akej miery si deti uvedomujú potrebu rozhodnutia sa pre život s Kristom, ako ich v tom povzbudzovať, ale netlačiť a ako ich ďalej sprevádzať, keď dospejú vo svojom vývoji k dôležitým rozhodnutiam. Snažili sme sa vytvoriť bezpečné prostredie otvorené akejkoľvek otázke zo strany detí a cenili sme si ich úprimnosť, ak napríklad dievča počas letného pobytu vznieslo svoju pochybnosť: „Má to vôbec celé zmysel?”

Čo môžu dať Kvapôčky deťom, ktoré sa zo dňa na deň ocitli v krajine s množstvom nových príležitostí?

1989 – 1994

Dirigenti

 • Vlado Matej (1988 – 1990)
 • Jozef Lupták (1990 – 1994)

Tím

 • Katka Číčelová/Luptáková (1986 – 1994)
 • Hanka Číčelová/Matejová (1985 – 1993)
 • Lydka Danihelová/Kašlik (1991 – 1995)
 • Lenka Bálintová/Šillerová (1991 – 1998)
 • Jozef Lupták (1990 – 1994)
 • Vlado Matej (1988 – 1994)
 • Renátka Marfőldiová/Matejová (1985 – 1989)
 • Barbora Číčelová (1988 – 1991)
 • Peter Komrska (1988 – 1991)
 • Števo Machajdík (prvýkrát na chvíľu)
 • Milena Uhlíková (1986 – 2003)
 • Jozef Uhlík (1987 – 1994)

Deti

Počet detí sa v jednotlivých šk. rokoch pohyboval medzi 30 - 40

André Igor, André Ján, Bálintová Lenka, Bálintová Slávka, Bálint Tomáš, Bálint Martin, Boroš Paľo, Borošová Andrea, Číčelová Mária, Číčelová Pavla, Danihelová Jarka, Danihelová Kamilka, Danihelová Lydka, Ďuriška Martin, Ferenčík Samko, Ferenčíková Danka, Fűlőpová Margaréta, Gőrnerová Elenka, Horňák Daniel, Horňák Ferko, Horňáková Marta, Horňáková Pavlína, Hlatká Jana, Jakeš Martin, Jakešová Zuzka, Kintlerová Miša, Kintler Jakub, Klamková Hanka, Klamková Katka, Komrska Pavel, Komrsková Ráchel, Krupová Mária, Krupa Slávko, Kušnír Ján, Kušnírová Jana, Kušnírová Mária, Machajdík Dávid, Markušová Broňa, Markušová Ester, Markušová Marína, Markušová Zora, Nánášiová Mária, Nováková Kristínka, Podhradská Mária, Podhradský Daniel, Rusnoková Danka, Rusnoková Irenka, Smolinská Táňa, Smolinský Daniel, Smolinský Ľubo, Spišiaková Marína, Spišiaková Slávka, Surkošová Zuzka, Šajgalová Danka, Šajgalová Veronika, Šicko Filip, Šicko Ján, Šicko Šimon, Tallová Miriam, Tomeková Roxana, Trebula Lukáš , Trebulová Rebeka, Uhlík Lukáš, Uhlík Matúš, Uhlíková Kristína, Vanenkovová Katka, Vozárová Stanka, Vrábel Andrej

Rozpráva Hanka Matejová

Projekty, ktoré stáli za to

Zájazd

Musím povedať, že jedným z najsilnejších zážitkov z tohto obdobia je pre väčšinu Kvapôčiek zájazd do Nemecka. Uskutočnil sa 30. 9. – 6. 10. 1992 na pozvanie diakonického združenia Bethanien Solingen (riad. Ernst Schwedes a sestra Carola Engel). Zažili sme nielen tvrdú prácu a koncerty, ale aj návštevu detského zábavného parku Phantasialand, továrne na hračky Wader (odkiaľ si každé dieťa odnieslo krásny darček), plavbu loďou po Rýne a prehliadku hradu. Výťažok z benefičných koncertov v Solingene a Bonne Kvapôčky darovali združeniu Betánia Slovensko. Jej riaditeľ Igor André spoluorganizoval celý zájazd a zúčastnil sa na ňom spolu s nami. Na koncertoch v Nemecku sme mali v repertoári aj nemecké piesne. Jednou z nich bola aj táto:

Ich danke dir, Vater im Himmel,
daß ich auf der Erde bin,
du gabst mir ein schönes Angesicht
dazu einen frohen Sinn.
Vater, ich danke dir heute dafür, dafür.

Ich sehe Mond und die Sterne,
ich freue mich am Sonnenschein,
am Regen, am Wind, am Schmetterling
und über mein Schwesterlein.
Vater, ich danke dir heute dafür, dafür.

Ich danke dir, Vater im Himmel,
daß du immer zu mich liebst,
daß du mich bewahrst tagaus, tagein
und mir so viel Gutes gibst.
Vater, ich danke dir heute dafür, dafür.

Príbeh - Mám nádherný sen (Jozef Lupták, dirigent) 0% playedBenedictus 0% played
Vkladám do modlitby 0% played
Do you love him 0% played
Sedmokráska 0% played
Credo 0% played

Nahrávanie

V dňoch 30. 6. 1993 – 4. 7. 1993 sme s dirigentom Jozefom Luptákom (v spolupráci s Lydkou Danihelovou a Lenkou Bálintovou) nahrali kazetu Mám nádherný sen. Nahrávalo sa v štúdiu Poltón na Laurinskej ul. v Bratislave. Hlavnou myšlienkou bolo spájanie. Spájanie toho, čo by sme chceli, a reality, ktorá je okolo nás. (Spájanie národov, Spájanie generácií a Spájanie človeka a Pána Boha). Na nahrávaní sa zúčastnili aj Kvapôčky z Bardejova. Hudobnú réžiu sme zverili Petrovi Zagarovi. Na nahrávaní hudobne spolupracovala Milica Kailingová.

Repertoár

S príchodom dirigenta Jozefa Luptáka sa zvýšil dôraz na kvalitnú interpretáciu. Nosnými piesňami tohto obdobia boli pieseň Mám nádherný sen, Do you love him a Orchester. V repertoári sa objavujú aj piesne komunity Taizé (Benedictus, Magnificat), piesne od Petra Ebena (Mám nádherný sen), spirituály (De angel roll de stone away), worshipy (Jesus, I adore you), ľudové piesne s novým textom (Vkladám do modlitby) aj koledy (Do tichej noci), piesne iných národov, napr. židovské a africké a i. (Do you love him). V tomto období sme tiež objavili čaro piesní od domácich a nám blízkych autorov (od Janky Nagajovej - Sedmokráska, od Slavoja Krupu - Credo, od Ivana Valenta - Krídlom svoje holúbätká, Ovečka). V porevolučnej atmosfére sme sa ľahko vedeli stotožniť aj s folkovými piesňami (Stánky).

Rozpráva Jozef Uhlík

Hudba a služba

Zmenou politických pomerov v roku 1989 sa postupne začala meniť a rozširovať aj cieľová skupina našich poslucháčov. Služba, pôvodne orientovaná iba do spoločenstiev našej cirkvi, sa rozšírila aj na iné cirkvi, charitatívne akcie či spoločenské podujatia a tiež vystúpenia za hranicami nášho štátu. Napríklad:

 • 17. 11. 1990 sme vystúpili na zhromaždení k 1. výročiu Nežnej revolúcie na nám. SNP
 • 1. 12 -2.12. 1990 sme boli na zájazde na Starej Turej, kde sme už nie na pôde cirkvi, ale v kultúrnom dome vystúpili s programom Deti deťom
 • 16. 12. 1990 sme mali vystúpenie na Vianočných trhoch na Hrade v Bratislave
 • 9. 11. 1991 sme zorganizovali benefičný koncert v katolíckom kostole v Marcheggu, to bolo naše prvé vystupovanie za hranicami, z ktorého si mnohé deti, vyrastené v komunistickom režime, odniesli svoje prvé spomienky na slobodnú krajinu. Výťažok z dobrovoľného vstupného Kvapôčky darovali Betánii v Senci.

Príbeh - O trabante a tímovej spolupráci (Vlado Matej, tímak) 0% played

Vzťahy a komunita

Kvapôčky boli (tak ako aj v iných obdobiach svojej existencie) špecifické tým, že sa snažili byť multigeneračnou komunitou detí rôzneho veku a dospelých. Bolo radosťou zažívať tie momenty, keď sa deti, ktoré by za „normálnych” okolností nemali prečo o seba zavadiť, začali spolu rozprávať, hrať, tvoriť napr. piesne na Harfu. Napríklad na Novom Svete v roku 1989 mala Harfa neopakovateľnú atmosféru. Vystúpili na nej svetoznáme zoskupenia a kapely ako: APAČI (Benjamín Komrska), KIWI (Pavel Komrska), TŔNE (Slávko Krupa), EKOLÓGIA (Nino Komárik s hrou na pílu), BENETON (Lenka Bálintová), MAHARADŽI (Tomáš Bálint), JAKALI (Lydka Danihelová), LÚČNE KVETY (Táňa Smolinská). Udelené boli ceny Za odvahu, Za aktuálnosť, Za originalitu, Za interpretáciu a Za poetickosť. Verili sme tiež, že deti sa najviac a najefektívnejšie učia o spôsobe života a o Bohu cez vzťahy s inými. Toto naše presvedčenie sa odzrkadlilo v tom, že sme kládli dôraz na snahu o rast tímakov, ďalej v tom, ako sme sa snažili tráviť spoločný čas s deťmi a aj pri spôsobe, ktorý sme používali pri tvorbe vážnych programov. Ďalšie špecifiká tohto obdobia boli:

 • Kvapôčky sa začali otvárať deťom prichádzajúcim zvonku – členmi Kvapôčiek sa stávajú aj priatelia detí z iných cirkevných spoločenstiev alebo zo škôl.
 • Kvapôčky v skupinách chodievali na spoločné obedy k členom tímu.
 • Tím ponúkol deťom možnosť stretávať sa v skupinkách s biblickým štúdiom a zdieľaním.
 • Do tímu boli prizývaní aj priatelia tímakov s hudobným vzdelaním, čím sme chceli podporiť napr. kvalitu nácviku spevu.
 • V rámci tímu existovali úzke vzťahy, ktoré pomáhali členom tímu v ich duchovnom raste (pravidelné stretávanie nielen s organizačným programom, ale aj so zameraním sa na napĺňanie ich duchovných potrieb, víkendové sústredenia tímu).
 • Pre tímakov bola práca v Kvapôčkach školou manažmentu a silnou školou tímovej spolupráce, ktorá ich, podľa ich slov, ovplyvnila na celý život.
 • Fakt, že intenzívna práca môže spájať, sme dokázali tým, že z tímakov z tohto obdobia vzniklo niekoľko partnerstiev, ktoré časom vyústili do manželstva (Daniel a Renátka Matejovci, Vlado a Hanka Matejovci, Ivan a Lenka Šillerovci, Jozef a Katka Luptákovci).
 • Na práci tímu Kvapôčiek sa podieľali a deti ovplyvňovali významné osobnosti slovenskej hudobnej scény Daniel Matej, Jozef Lupták a Ivan Šiller.

Hodnoty a vzťah s Bohom

Príbeh - Čo mi dali Kvapôčky (Slávko Krupa, Kvapôčka) 0% played
Príbeh - Letný pobyt Mojmírovce (Katka Luptáková, tímačka) 0% played

Deti v Kvapôčkach v tom čase pochádzali z rodín z prostredia Cirkvi bratskej na Cukrovej 4. Od svojich rodičov aj z besiedky mali veľa informácií, poznali biblické príbehy, cirkevné tradície, vedeli o očakávaniach na vzorný spôsob života, ktorý mal byť svedectvom pre nepriateľské okolie, o Božej existencii a moci. V tomto prostredí som aj ja videl svoju úlohu v tom, aby som viedol deti k porozumeniu, že Boh túži mať osobný vzťah s každým jedným z nás aj s každým dieťaťom - a že to, čo ovládame ako teóriu, sa má reálne ukázať v našom každodennom živote a rozhodnutiach. S týmto presvedčením sme všetci vytvárali:

 • Celoročné programy - kde sme na úvodoch nácvikov otvárali otázky a snažili sa motivovať deti k aplikáciám pre náš praktický život.
 • Biblické skupiny - konali sa v užšom kruhu detí, mimo času nácvikov a mimo Cukrovej. Tu boli vytvorené lepšie podmienky na rozhovory o osobných témach, ktorými deti žili, a o otázkach, ktoré si kládli.
 • Modlitebné programy - napríklad cez letné prázdniny, keď sa hľadal dirigent, mali deti pripravený program, za čo sa majú denne modliť v oblasti budúcnosti Kvapôčiek.
 • Na letných pobytoch - používali sme rôzne formy na podporu hľadania a rozmýšľania u detí. Bol to tzv. vážny program, ako napríklad na mimoriadnom pobyte v Mojmírovciach v r.1991 s programom o Vďačnosti ako o životnom postoji. Prežili sme priam hmatateľne Božie požehnanie a Božiu prítomnosť, keď sa podarilo vytvoriť takú priateľskú atmosféru medzi tímom a deťmi, ktorá vyústila do spontánnych modlitieb detí. Svoje rozhodnutie patriť Pánu Ježišovi v modlitbách vyjadrilo viacero chlapcov a dievčat. Tieto vzťahy s deťmi pokračovali počas ďalšieho školského roka v skupinách s Katkou Číčelovou a Vladom Matejom.
  Ďalšími táborovými tradíciami sa stali: Eliášov vrch (tradičné koncotáborové modlitebné stíšenia v skupinkách, z ktorých sa v neskorších obdobiach vyvinula Ohňová cesta) a Domček pokoja (oddelené miesto na budovanie vzťahov, kam sa chodili deti alebo deti s tímakmi rozprávať o osobných a vzťahových otázkach).

Čo môžu dať Kvapôčky deťom, ktoré sa zo dňa na deň ocitli v krajine s množstvom nových príležitostí?

Príbeh - O slobode (Jozef Lupták, dirigent) 0% played

17. novembra 1989 sa začala Zamatová revolúcia. Všetci sme sa stali svedkami pádu totalitného komunistického režimu, ktorého oficiálnou doktrínou bol ateizmus a ktorý si dal za cieľ zničiť kresťanstvo ako škodlivú ideológiu. Kresťania boli považovaní za ľudí druhej kategórie. Cirkev bola trpenou štruktúrou, ktorú sa štát snažil držať v maximálnej miere pod kontrolou (Zákon o dozore štátu nad cirkvami). Jej činnosť obmedzoval na minimálnu mieru a vykázal ju do priestorov kostolov. Kvapôčky ako súčasť cirkevnej práce tieto obmedzenia pociťovali tiež. Letné pobyty boli chápané ako nežiadúce ovplyvňovanie mladej generácie a presahujúce rámec povolených akcií. Koncerty mimo kostolov neprichádzali do úvahy. Oficiálne vydanie hudobných nahrávok sa nepovoľovalo. Cirkev bola izolovaná a uzavretá do svojho vlastného sveta, ktorý však bol paradoxne vnútorne slobodný. Toto všetky sa zmenilo v priebehu Novembra 1989. Dozor štátu nad cirkvami bol zrušený. Samozrejme, aj Kvapôčky to pocítili. Cirkev zrazu stála pred otvorenými bránami a deti dostali príležitosti, o ktorých sa im predtým ani nesnívalo. Kvapôčky prestali byť jedinou alternatívou pozitívnej deviácie, deti zrazu dostali možnosť zapojiť sa do množstva nových aktivít. Otvorili sa im možnosti cestovať a študovať v zahraničí, či už bližšom, ako je Rakúsko, ale aj v celej Európe. Pred Kvapôčkami stála zásadná otázka: Čo je to, čo Kvapôčky dávajú deťom, čo nemôžu dostať nikde inde, aj keď sa ocitli v krajine s množstvom nových príležitostí?

Ako skutočne zaujať deti?

1995 – 2000

Dirigenti

 • Lenka Bálintová/Šillerová a Lydka Danihelová/Kašlik – 1995/1996
 • Lenka Bálintová/Šillerová – 1996/1998
 • Milenka Uhlíková – 1998/1999
 • Lenka Bálintová/Šillerová/Ivan Šiller/Daniel Nagaj – 1999/2000, Lenka po návrate z Mittersillu a Ivan bol podporou pre Daniela ako budúceho dirigenta

Tím

 • Lydka Danihelová/Kašlik (do 1996, odchod na štúdiá do Viedne)
 • Lenka Bálintová/Šillerová (do jari 2000, s prestávkou na pobyt v Mittersille)
 • Milenka Uhlíková
 • Mária Číčelová/Machajdíková
 • Nino Komárik (končí odchodom na vojnu do Levíc v zime 1996)
 • Danka Ferenčíková/Bálintová (od júna 1995 – leto 1998, štúdium v medicíny v Martine)
 • Ivan Šiller (od septembra 1995 – jeseň 1998, odchod do Belgicka, v školskom roku 2000/2001 robí hudobnú podporu Danielovi Nagajovi)
 • Kristína Uhlíková (od júna 1997)
 • Tomáš Bálint (od septembra 1997 – jeseň 1998)
 • Števo Machajdík (od 19. januára 1999)
 • Daniela Rusnoková/Meressa (1998 – 1999)
 • Daniel Nagaj (od zimy 1999)
 • Lukáš Uhlík (od jesene 1999)

Deti

V tomto období v Kvapôčkach spievali:

Igor André, Jano André, Kristína André, Bohuslava Bánová, Dano Bán, Jožo Bán, Andrea Borošová, Pali Boroš, Kathy Bussard, Adam Ciesar, Magda Ciesarová, Filip Číčel, Pavla Číčelová, Peter Cvik, Jarka Danihelová, Martin Ďuriška, Ester Erdélyiová, Danka Ferenčíková, Miriam Ferenčíková, Jano Ferenčík, Margarétka Fülopová, Magdalénka Fülopová, Marta Horňáková, Pavla Horňáková, Zuzka Jakešová, Lukáš Kavický, Zuzka Kerekrétyová, Janka Kerekrétyová, Jakub Kintler, Miša Kintlerová, Milan Kolomazník-Roháček, Soňa Kolomazníková-Roháčková, Tomáš Komrska ml., Katka Kubeková, Noel Kubinec, Boby Kubinec, Lenka Kušnírová, Janko Machajdík, Lea Matejová, Marína Matejová, Janka Mierna, Veronika Michalová, Mária Nanásiová, Daňa Rusnoková, Mirina Rusnoková, Anička Segešová, Miriam Tallová, Tomáš Trebula, Rebeka Trebulová, Andrea Spišiaková, Slávka Spišiaková, Marína Spišiaková, Saša Staňáková, Mária Šoltésová, Dorka Šoltésová, Matúš Uhlík, Jakub Uhlík, Mária Uhlíková, Kristína Uhlíková, Zuza Vargová, Andrej Vrábel, Mišo Vrábel, Anička Vanenkovová, Saša Vanenkovová, Katka Vanenkovová, Lenka Winzettlová, Maťko Garaj, Mária Kerekrétyová, Dávid Komrska, Maťo Koller, Damián Pastirčák, Deborka Pastirčáková, Juro Šoltés, Deborka Trebulová

Rozpráva Mária Machajdíková

Projekty, ktoré stáli za to

Príbeh - Zájazd do Chorvátska (Lenka Šillerová, dirigentka) 0% played

Čo bolo najvýraznejším projektom tohto obdobia? Určite zájazd do Chorvátska v apríli 1997. Nápad ísť spievať do zahraničia bol od samotných detí, výsledok ankety, ktorú sme robili. Najprv sme uvažovali o krajinách ako Švajčiarsko, Nemecko. Alan Bussard nás však motivoval ísť do vojnou zničenej krajiny. Inšpiráciou bola aj osobná skúsenosť Katky Číčelovej/Luptákovej, ktorá rok pomáhala ako koordinátorka humanitárnej pomoci v Zagrebe. Bol to skutočne silný zážitok navštíviť krajinu, ktorá mala stále viditeľné stopy po viacročnej vojne.

V nasledujúcom školskom roku 1997/98 sme si pripomínali 30. výročie vzniku Kvapôčiek. Celý rok sme pátrali po minulosti Kvapôčiek a spoločne sme to oslávili Veľkým lejakom, prvým veľkým stretnutím starých aj súčasných Kvapôčiek.

Spomínam si na veľký zájazd s názvom „Ohromné maličkosti“, zaviedol nás na jar 2000 do Prešova a Michaloviec. Program bol inšpirovaný poviedkou G.K. Chestertona a viedol nás k údivu nad obyčajnými drobnosťami v živote. Symbolicky tento zájazd uzavrel obdobie dirigovania Lenky Bálintovej. Oficiálne sme sa s touto dlhoročnou Kvapôčkou, tímačkou a dirigentkou rozlúčili na koncerte v Bratislave, kde odovzdala dirigentskú paličku Danielovi Nagajovi.

Repertoár

Prímluvný spev 0% played
Pieseň vypovie 0% played
Maranatha 0% played
Every time I feel the spirit 0% played
Orion (Dale Garratt/Jana Nagajová) 0% played

Úplne na začiatku tohto obdobia sme si vyskúšali muzikál. Spoločne s besiedkou sme pripravili Vianočný program. Inak sa v repertoári z tohto obdobia objavili aj staršie piesne z repertoáru Milice Kailingovej alebo Jozefa Luptáka (Boh mi z duše učinil, Mier na zemi, Prímluvný spev, Pieseň vypovie...). Vyskúšali sme aj skladbu Ivana Valentu Maranatha. Medzi stálice, ktoré si získali srdcia detí, patrili spirituály a z nich vynikali najmä Every time I feel the spirit a Gospel train. Nesmiem zabudnúť, že prvá skladba, ktorú do repertoáru priniesol nádejný dirigent Daniel Nagaj, bol Orion (Dale Garratt/Jana Nagajová).

Hudba a služba

Príbeh - Ako sme sa (na)učili spievať (Mária Machajdíková, tímačka) 0% played

Snažili sme sa pravidelne spievať na bohoslužbách. Podieľali sme na viacerých sviatočných (Vianoce, Veľká noc). Väčšie koncerty a zájazdy sa nám nedarilo urobiť každý rok. Niečo celkom nové však bolo, že sme svojím vystúpením podporili občianske združenie Návrat na charitatívnom koncerte. Jedenkrát sme aj nahrávali do rozhlasu ako súčasť náboženského vysielania. V školskom roku 1999/2000 sme sa rozhodli, že dôraz na službu spevom by sme mali potvrdiť pravidelnou službou na bohoslužbách a každoročným zájazdom.

Vzťahy a komunita

Čo bolo také charakteristické aj pre obdobie týchto piatich rokov? Prežili si to viaceré tímy: jedna silná generácia v tíme končí, ostávajú niektorí, príde kríza s otázkami, či to má ešte zmysel, a nakoniec s Božou pomocou sa sformuje nová silná skupina ľudí. O tomto boli tieto roky. Kontinuitu s predchádzajúcim obdobím niesli Milenka Uhlíková, Lenka, Lydka aj ja. Pestrosť ľudí v tíme, krátke pôsobenie, rôzne očakávania, mladší a starší, to všetko boli výzvy vo vzťahoch v tíme. Z jednoliatej „partie” sme si museli hľadať k sebe cesty. A myslím, že sa nám to podarilo - z tímakov, ktorí pôsobili v tomto období, boli alebo neskôr vznikli 3 páry (D+T, M+Š, L+I). :-)

Vo vzťahoch s deťmi sme sa snažili vytvoriť priestor, aby sme sa mohli spoznávať aj záľuby a to, čo nás baví. Celý jeden školský rok postupne každá Kvapôčka ostatným predstavila, čomu sa venuje a čo ju zaujíma. Na bližšie rozhovory slúžili vždy dobre overené skupinky detí. Letné pobyty, výlety a zájazdy boli prirodzeným priestorom, kde sa mohli naše vzťahy ešte viac posilniť.

V septembri 1999 sme prvýkrát zaviedli rituál prijímania nových Kvapôčiek. Prvými deťmi, ktoré boli takto privítané v Kvapôčkach, boli Mária Kerekrétyová/Moravská, Jano Bán, Debora Trebulová a Maťo Koller. Kristína zložila túto veršovačku:
„Vitaj nová tvár, prijmi od nás dar, už si jednou z nás, o jednu Kvapôčku viac, aj o jeden hlas.”

Hodnoty a vzťah s Bohom

Zmeny a neistoty v tíme či na dirigentskom poste, ktoré poznačili toto obdobie, priniesli pre Kvapôčky asi dve dôležité veci.

Prvou z nich bola skúsenosť relatívne dlhého obdobia bez dirigenta, podčiarknutá množstvom negatívnych odpovedí oslovených uchádzačov na tento post. Išlo o jeseň 1998, keď po letnom pobyte na Novom Svete odišla z tímu väčšina ľudí a ostali len 3 ženy - Milenka, Kristína a ja. Spoločne sme tento čas bez dirigenta a dostatku ochotných ľudí niesli s deťmi na modlitbách - aj predchádzajúce roky sme zvykli pred významnými udalosťami pripravovať modlitebný zoznam. Naše modlitby boli vypočuté a v priebehu troch mesiacov sa k nám pridali traja noví ľudia - Daňa Rusnoková, Števo Machajdík a Daniel Nagaj. Od jesene 1999 sa pridal aj Lukáš Uhlík, a tak sa vytvoril základ tímu, ktorého svetlé zajtrajšky ešte len čakali po roku 2000. :-)

Druhá skúsenosť, ktorú sme počas týchto rokov nadobudli, sa týkala spôsobu, ako hovoriť deťom o vzťahu s Bohom. Od rozprávania biblických príbehov (program školského roku 1995/6 postavený na detských postavách v Biblii - Miriam, dievčatko u Námana Sýrskeho, Samuel, Dávid) a hľadania prienikov so svetom našich detí, sme sa posunuli k otázkam, ktoré deti riešili v bežnom živote a hľadali sme na ne odpovede v Biblii (letné pobyty s témami - Chcem žiť čisto, Hrať fér, Kde som na svojej ceste? Ako sa Boh zjavuje cezo mňa – ako ma vidí okolie, Boh a ja).

Ako skutočne zaujať deti?

Táto otázka zrejme trápila viaceré tímy. V období po revolúcii sa začali vytvárať možnosti aj inak tráviť svoj čas s kamarátmi, pred ktorými sa nemuseli obávať, že sa prerieknu, že boli v nedeľu v kostole… Prečo by teda mali každú sobotu vstávať načas na nácvik? Prečo je potrebné nemať veľa absencií? Čo je to zodpovednosť a záväzok voči spoločnej práci a jeden voči druhému?

Veľa sme sa rozprávali o tom, ako hovoriť s deťmi o hodnotách, ktoré kresťanstvo reprezentuje. Keďže začali do Kvapôčiek prichádzali prvé deti, ktoré neboli z prostredia Cukrovej (spolužiaci a kamaráti), niektoré „samozrejmosti” sa museli nanovo prežiť a vysvetliť.

Ako vzniká komunita?

2000 – 2005
Vždy nádej máš Ak si sám Príď k nám Pridaj sa k nám Sme všetci ružolíci spievajúci námorníci

Dirigenti

 • Daniel Nagaj (jeseň 2000 – leto 2003)
 • Marta McCauley (vtedy Horňáková) (jeseň 2003 – Vianoce 2004)
 • Viacerí dirigenti (január 2005 – leto 2005): Milica Kailingová, Milenka Uhlíková, Ewald Danel, Daniel Matej, Jozef Lupták, Lenka Bálintová/ Šillerová, Ivan Šiller

Tím

 • Štefan Machajdík
 • Kristína Uhlíková
 • Lukáš Uhlík
 • Mária Číčelová/Machajdíková (do Vianoc 2003)
 • Daniel Nagaj (do leta 2003)
 • Martina Petijová (do januára 2005)
 • Pavla Číčelová/Nagajová (od jesene 2001)
 • Jano Machajdík (od jesene 2001)
 • Marta Horňáková/McCauley (jeseň 2002 – Vianoce 2004)
 • Veronika Michalová (od januára 2004)
 • Filip Číčel (január 2004 – január 2005)

Deti

V roku 2000 sme mali 35 detí a pomaly to narastalo v roku 2005 až na 43 detí. V tomto období v Kvapôčkach spievali:

Lukáš Kavický, Dano Bán, Filip Číčel, Tomáš Komrska, Damián Pastirčák, Dávid Komrska, Juro Šoltés, Jakub Uhlík, Jano Bán, Martin Koller, Samo Csefalvay, Jonatán Pastirčák, Timo André, Peťo André, Beny Číčel, Richard Danel, Dano Machajdík, Jethro Dimeo, Adam Matej, Matej Kerekréty, Matúš Lupták, Benino Bán, Jakub Lupták, Šimon Betina, Szili Cséfalvay, Kaven Dimeo, Jakub Krupa, Šimon Nagy, Rasťo Hrbek, Anička Vanenkovová, Saša Pucovská (vtedy Vanenkovová), Soňa Roháčková, Katka Kubeková, Lenka Kušnírová, Pavla Číčelová, Mária Šoltésová, Verona Michalová, Miriam Ferenčíková, Kathy Bussard, Andrea Spišiaková, Zuza Kerekrétyová, Janinka Kerekrétyová, Debora Pastirčáková, Doris Šoltésová, Mirina Rusnoková, Mária Kerekrétyová, Debora Trebulová, Anička Godálová/Špačeková, Lena Kušnieriková, Tereza Michalová, Dorka Matejová, Baška Roháčková, Julka Plánková, Karin Bogaczová, Johanka Belišová, Katka Juríková, Hana Juríková, Ester Ďurišková, Veronika Dovalová, Rebeka Nagyová, Majka Bánová, Vanda Hojnošová, Maruša Michalová, Ester Kordošová, Klára Juríková, Katarína Kondrótová, Nina Hojnošová, Hana Kerekrétyová, Dajana Kubáň, Arianna Dart

Rozpráva Kristína Uhlíková

Projekty, ktoré stáli za to

Nahrávanie CD Autobusy plné vody v roku 2003 bola makačka a výzva pre nás všetkých. Vďaka kamarátstvu so Zorou Jaurovou sme mali príležitosť nahrávať Námornícku spolu s Jankom Kuricom. Absolvovali sme menšie aj väčšie zájazdy so snahou stretnúť sa a robiť niečo spolu s miestnymi deťmi alebo speváckym zborom. Tajov a Banská Bystrica, Stará Turá a Žilina (s programom Veterné mlyny). V Dudinciach, Leviciach a Nesvadoch sme boli s programom Ohromné maličkosti a po nahrávaní sme išli na zájazd do Bardejova s Autobusmi plnými vody. Novým zážitkom pre nás bol spoločný koncert so spevokolom Úsmev u Saleziánov na Miletičovej (ku Dňu matiek).

Repertoár

Náš Bože v láske úžasný 0% played
Hava nagila 0% played
Oh, Freedom 0% played
Velký vůz 0% played
Ako tichý dážď 0% played
Svítí slunce 0% played
Kdyby (V. Redl) 0% played

V období rokov 2000 – 2005 sme mali v repertoári asi 60 piesní. Boli to piesne rôznych štýlov, vidieť to aj na CD Autobusy plné vody. Od starej madrigalovej hudby Adama Michnu z Otradovic (Náš Bože v láske úžasný), cez hudbu súčasných slovenských a českých skladateľov ako Peter Zagar (Laudate Dominum), Petr Eben (Prší, kapky se vrší), ale aj pieseň vytvorenú spolu s Danielom Matejom (Prší či neprší). Do repertoáru pribudlo viacero židovských, resp. klezmer piesní (Haši vénu, Hava nagila, Hinematov, Mazel tov, Šnirele perele aj Hatikva), tradicionály a spirituály (Ride the Chariot, Oh, Freedom, God is love, Velký vůz, De gospel train, Mlýny), viacero piesní s textami Janky Nagajovej (Ako tichý dážď) a ku koncu tohto obdobia začala texty pre Kvapôčky písať aj Kristína Uhlíková (Záhady). Dôležitými piesňami boli tiež Orion, Daniel či Rausove Šedé město a Svítí slunce. Repertoár obohatili piesne ako Námornícka (Vidiek), Beskydy (Buty), Autobusy přijíždejí (Spirituál kvintet), Kdyby (V. Redl) či Vlaštovko leť (J. Nohavica), ktoré nie sú explicitne kresťanské.

Hudba a služba

Príbeh - Nahraditeľný dirigent 0% played

V tomto období sme si opätovne ujasnili, že spev a hudobné vyjadrenie je v Kvapôčkach darom či službou – Pánu Bohu a iným ľuďom. Bez tohto rozmeru by Kvapôčky strácali jeden zo svojich kľúčových atribútov – skutočnosť, že tu nie sme sami pre seba, ale aj pre iných a že naša námaha prináša ovocie v podobe vystúpení a koncertov.

Dohodli sme sa, že každý rok pripravíme aspoň jeden veľký koncert či zájazd a pravidelne sa budeme zapájať do oslavy Pána Boha na bohoslužbách na Cukrovej alebo v Betánii. Vnímali sme, že takáto hodnotová formácia detí má zároveň silný motivačný vplyv na naše každotýždenné stretnutia – veď na čo by bol náš spev, ak by sme ním nikoho nenadchli, neupokojili, neinšpirovali?

Pri výbere piesní sme sa snažili vyvažovať náročnejšie a menej obľúbené piesne takými, ktoré sa deťom páčili. Začali sme tiež spievať piesne, ktoré neboli prvoplánovo kresťanské.

V tomto období sme sa rozhodli z koncertov vytvoriť vystúpenia, kde boli piesne súčasťou širšej idey. Toto pásmo zahŕňalo rozhovory s deťmi, fotoprezentácie, čítanie príbehov či krátke divadelné vstupy. Takto vznikli koncertné programy Ohromné maličkosti (podľa príbehu G. K. Chestertona) a Veterné mlyny.

Ku koncu prvého obdobia Daniela Nagaja ako dirigenta sme vnímali, že deti majú dobrý zvuk a my potrebujeme novú výzvu, v ktorej by Daniel zúročil roky svojej práce s deťmi. Touto výzvou sa stalo nahrávanie nášho prvého CD s názvom Autobusy plné vody. Školský rok 2002/2003 sme strávili prípravou na nahrávanie a fundraisingom. Nahrávanie sa uskutočnilo v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí.

Vzťahy a komunita

V tomto období sme v tíme pociťovali potrebu jednoduchým spôsobom vyjadriť, čo chápeme ako esenciu Kvapôčiek, to záhadné čosi, bez čoho by Kvapôčky neboli Kvapôčkami. Števo Machajdík ako hlavný ideový stratég vniesol do našich diskusií peckovský model komunity (podľa kníh M. Scotta Pecka), o ktorom sme sa veľa rozprávali.

Príbeh - Celým srdcom (Marta Horňáková, dirigent) 0% played
Príbeh - Tri zázraky (Kristína Uhlíková, tímak) 0% played

Uvedomovali sme si, že naša zodpovednosť za komunitu spočíva nielen vo vytváraní osobných vzťahov s deťmi, ale aj v žití hodnôt a v kvalite našej práce. Zároveň sme vnímali, že tím a deti sa navzájom zrkadlia. Preto sme intenzívne investovali do našich vzťahov, čo sčasti zachytáva láskavý humor výrokov z našich tímových stretnutí.

Naša tímová spolupráca sa riadila podľa jednoduchej števovskej zásady: „Ak to neurobíš ty, bude to musieť urobiť niekto iný.“ Súčasne sme sa dohodli na princípe odovzdávania štafety, ktorý mal veľmi jasný praktický dôsledok – ak chcel niekto odísť z tímu, musel to dať vedieť minimálne pol roka dopredu a podieľať sa na hľadaní človeka, ktorý by ho nahradil.

Náš tím sa stretával spočiatku v dnes už legendárnom byte mojich rodičov na Lermontovovej 2, no neskôr sme väčšinou „tímovali“ u Machajdíkov na Romanovej.

Na základe našich diskusií vznikol v školskom roku 2000/2001 povestný kvapôčkovský kruh „komunita > práca > vzťahy > hodnoty > komunita“, ktorý sme o rok neskôr využili ako základnú štruktúru pre našu webstránku (2001/2002 ešte na www.kvapocky.host.sk).

Na stretnutiach s deťmi počas roka sme sa rozhodli posilňovať komunitu rôznymi spôsobmi – napríklad cez zdanlivo drobné rituály ako zapaľovanie a zhasínanie sviečky na začiatku a na konci každého sobotného stretnutia, čo symbolizovalo Božiu prítomnosť medzi nami. Zapálenie i zhasnutie sviečky sa muselo odohrávať v úplnom tichu, čo bola niekedy poriadna výzva.

Robili sme však aj väčšie „komunitotvorné“ aktivity ako otvorené rozhovory s deťmi (s príslovečným názvom „komunita“). Alebo sme v jednom školskom roku hrali hru Quempatia, ktorá spočívala v tom, že všetky deti mali priniesť svoju asociatívnu odpoveď k slovu, kde jestvovala škála možností (napr. farba, deň v týždni, člen tímu a pod.). Najviac bodov vždy získal ten, kto sa na svojej odpovedi zhodol s najväčším počtom iných účastníkov hry.

Príhovor k začiatku školského roka 2003 0% played
Výnimočné projekty a príbehy (Lukáš Uhlík, tímak) 0% played

Väčšina stretnutí mala nácvikovú, hrovú a vážnu časť. Z hodinového stretnutia sme spravili dve hodiny (od 9:00 do 11:00), aby sme mohli všetko dobre stihnúť.

Vyvrcholením nášho úsilia o budovanie komunity boli letné pobyty. V tomto období sme usúdili, že potrebujeme spolu tráviť viac spoločného času, preto sme predĺžili ich trvanie na dva týždne. Zároveň sme sa rozhodli pre táborenie v stanoch, čo nás postupne priviedlo k organizovaniu pobytov u našich českých susedov, ktorí majú v tomto smere vo všeobecnosti vhodnejšie podmienky.

Na pobytoch sme vytvárali komunitného ducha nielen formálnymi či neformálnymi aktivitami, ale aj cez táborové spevníky a zošity. V tomto období tiež vznikol záverečný pobytový rituál ohňovej cesty. Kráčali sme tmavou krajinou od ohňa k ohňu a pri každom z nich nás čakalo krátke modlitebné zastavenie. Pri poslednom ohni sme sa zastavili, zadívali sme sa na prvý oheň budúcej ohňovej cesty a rozlúčili sme sa s odchádzajúcimi deťmi i tímakmi spievaním ich obľúbenej piesne. Počas piesne im ostatné deti vkladali do sklenej dózy kamienky, ktoré boli symbolickou pamiatkou na naše spoločné putovanie.

Ku koncu tohto obdobia sa záujem o Kvapôčky zvýšil na hranicu našej kapacity – v Kvapôčkach bolo koncom roku 2005 43 detí.

Hodnoty a vzťah s Bohom

V tomto období sme si ako tím zadefinovali kľúčové hodnoty, ktoré chceme v Kvapôčkach rozvíjať. Boli to sloboda a otvorenosť, disciplína a sebadisciplína, pravda a hovorenie pravdy, pracovitosť a hľadanie kvality, Biblia ako zdroj pravdy a múdrosti, ochota meniť sa, tvorivosť a nekonzumný prístup k životu.

K nim sme sa pri rôznych príležitostiach vracali na tzv. vážnych programoch počas roka aj na letných pobytoch. O každej téme, ktorú sme chceli sprostredkovať deťom, sme sa najprv veľa rozprávali na stretnutiach tímu a definovali sme si vlastné otázky, zápasy a pochybnosti. Potom sme sa na ne zadívali z detskej perspektívy a premýšľali sme nielen nad tým, čo chceme deťom povedať, ale aj nad tým, čo potrebujú počuť.

Naše tímové stretnutia sme často začínali krátkou biblickou úvahou a modlitbou. Nejaký čas sme si spolu čítali napríklad Jakubovu epištolu.

Pri rozhovoroch s deťmi o Bohu sme vychádzali z predpokladu, že deti prirodzeným spôsobom veria v Boha – väčšina našich detí (ako aj väčšina členov tímu) pochádzala z kresťanských rodín a nepociťovali sme preto potrebu presviedčať ich o Božej existencii. Nevytvárali sme ani zámerne príležitosti na ich konverziu. Snažili sme sa ich viesť od poznávania seba cez poznávanie druhých ľudí k poznávaniu Boha a po celý čas sme kládli dôraz na hodnotové rozlišovanie medzi dobrom a zlom. Tak vznikol baumanovský program „Štyria jazdci apokalypsy“ či letné programy „Nie je jedno, ako prežijem svoj život“, „Čo sa deje v mojej hlave“ a „Zlo v nás a okolo nás“.

Na letných pobytoch boli okrem práce v menších skupinách jedným z kľúčových prvkov budovania vzťahu s Bohom nedeľné bohoslužby.

Ako vzniká komunita?

V tomto období Kvapôčky intenzívne riešili svoju identitu a víziu vo vzťahu k cirkvi i k okolitému svetu (v týchto rokoch sa napríklad začali medzi deťmi vo väčšej miere objavovať spolužiaci, ktorí nepochádzali z prostredia CB Cukrová).

V školskom roku 2002/2003 sme vstúpili do (verejného) virtuálneho priestoru prostredníctvom webstránky kvapocky.cbba.sk a pri tej príležitosti sme sa snažili vložiť do slov to, o čom sme dovtedy viedli dlhé diskusie: pôsobíme na pôde cirkvi, ale nie sme jednou z klasických cirkevných aktivít ako besiedka či dorast. Nie sme ani zábavný krúžok, ktorý si dieťa vyberá na základe svojich záujmov. Sme viac ako spevácky zbor. Čo teda najlepšie vystihuje našu podstatu? Je vhodnejšie slovo komunita alebo spoločenstvo (z tohto obdobia pochádza bájny výrok môjho brata Lukáša „Kvapôčkovské členstvo, to je spoločenstvo“)? Aké hodnoty považujeme za najdôležitejšie?

Tomuto procesu dodával príslovečný drajv najmä Štefan Machajdík. Pod jeho vedením sme napokon naše uvažovanie v školskom roku 2001/2002 zhmotnili do „kvapôčkovského kruhu“ – komunity, ktorá je postavená na tom, že spolu robíme niečo pre druhých (práca). Počas toho medzi nami vznikajú vzťahy, v ktorých žijeme naše hodnoty. Takto sa kruh roztáča a každým roztočením sa komunita posilňuje. Bližšie to vysvetľuje dokument s názvom Kvapôčky v kocke.

"Prší či neprší" - každá podobná vec má svojich ľudí v pozadí. Roman Laščiak nám nahral celý komplikovaný koncert a venoval veľa času aj následnému dokončeniu a mixu zvuku. Bola to opakovaná spolupráca po Autobusoch plných vody Nina Hojnošová si užíva jarné slnko na sústredení, ktoré sa odvtedy pravidelne každoročne opakuje spievame, rozprávame sa, zamýšľame sa a... hráme sa!

Ako nájsť vlastnú tvár pri pokračovaní vo veľkej Ceste?

2005 – 2008

Dirigenti

 • Ivan Šiller (do leta 2008)
 • Mária Pacalajová (jan. – máj 2006)
 • Magdaléna Ondičová (sept. – dec. 2006)

Tím

 • Štefan Machajdík (do sept. 2006)
 • Lukáš Uhlík (do sept. 2006)
 • Pavla Číčelová/Nagajová (do sept. 2006)
 • Kristína Uhlíková (do dec. 2005, potom znovu od sept. 2006)
 • Jano Machajdík
 • Veronika Michalová
 • Zuzana Kerekrétyová (od sept. 2005)
 • Juraj Šoltés (od sept. 2005 )
 • Mikuláš Magdolinič (sept. – dec. 2006)
 • Hanka Matejová (od sept. 2007)

Deti

Bán Benjamín, Bánová Mária, Betina Šimon, Betinová Sára, Bútorová Hana, Bútorová Zuzana, Camara Assa, Čarný Michal, Číčel Benino, Ciesarová Kamilka, Czefalvay Szili, Danel Richard, Dimeo Jethro, Dimeo Kaven, Dovalová Dagmar, Dovalová Veronika, Ďurišková Ester, Grexová Ráchel, Gvozdjaková Barbora, Gvozdjaková Dorota, Havelka Tomáš, Hojnoš Ondrej, Hojnošová Nina, Hojnošová Vanda, Juríková Hana, Juríková Katka, Juríková Klára, Kerekréty Maťo, Kerekrétyová Hana, Kerekrétyová Jana, Kerekrétyová Mária, Kollerová Lenka, Kordoš Adam, Kordošová Ester, Krupa Jakub, Kubáňová Dajana, Kušnieriková Lenka, Machajdík Daniel ml., Matej Adam, Matej Ondrej, Matejová Dorota, Michalová Mária, Michalová Tereza, Michoňková Klára, Nagy Šimon, Nagyová Rebeka, Pastirčák Jonatán, Pastirčáková Debora, Roháčková Barbora, Rosa Rasťo, Rosová Veronika, Špániková Wanda, Trebulová Debora, Wenzlová Michaela, Zabloudilová/Mojžišová Ema

Rozpráva Jano Machajdík

Projekty, ktoré stáli za to

Prší či neprší 0% played
Let 0% played
Stonožka 0% played
 • Zájazd do Prahy - Ohromné maličkosti (2006)
 • Vianočné programy (2005, 2006, 2007/8?)
 • Vznik Odkvapu (2005/6) a Mráčikov (2006/7)
 • Kvapôčky svojou veľkosťou a vhodnými okolnosťami dokázali odvážne odštartovať “prípravku” pre mladšie deti - Mráčiky. Zo skupiny viacerých najstarších a odchádzajúcich Kvapôčiek a ich kamarátov sa zase vyformovala skupina Odkvap, ktorá si vybudovala vlastnú klubovňu v podzemí CZŠ Narnia.

 • Koncert vo Walese (2006)
 • V spolupráci s Jozefom Luptákom a Ebenom Ezerom sme uskutočnili zájazd do Walesu a spievali sme v St David's Cathedral. Pre všetkých zúčastnených to bol výnimočný a aj dobrodružný zážitok.

 • Nahrávanie pesničky pre Vidiek (2006)
 • Ako Kvapôčky putovali - 40. výročie (2008)
 • Pripravili sme stretnutie k príležitosti 40. výročia vzniku Kvapôčiek a využili sme ho ako príležitosť na spomienky, debaty o aktuálnych témach v práci s deťmi a spoločným spievaním na bohoslužbách.

 • Nahrávanie LIVE CD Prší či neprší (2008)
 • Pri príležitosti 40. výročia sme na Cukrovej pripravili koncert, ktorý sme zaznamenali ako live nahrávku a vydali ako CD s fotomotívom a inšpiráciou z Walesu.

Repertoár

Repertoár naviazal na predchádzajúce obdobie pestrého výberu piesní od spirituálov po hebrejské piesne, snažili sme sa pridať aj staršie piesne z predchádzajúcich období a tiež priniesť úplne aktuálne a súčasné piesne a hudobné prístupy. Zároveň sme hľadali nový balans medzi zastúpením času a foriem, ktorými sa venujeme hudbe a ktorý na nácviku venujeme ostatným programom a hrám. Pridali sme aj náročné originále inštrumentácie Petra Ebena, alebo skladby Petra Zagara pri ktorých hrali Kvapôčkovské deti spolu s profesionálmi. Výnimočné boli aj Vianočné programy, kam sme sa snažili priniesť nové prvky - napríklad tanec. Využívali sme aj prvky minimal music.

Piesne oživené zo starších období: Pieseň vypovie, Čo je lepšie na tom svete, God is love,Orchester, Do tichej noci, Ej už nikde snehu niet,Ride the chariot,Quem pastores

Piesne na ktoré sme plynulo naviazali: Záhady (D.Raus/K.Uhlíková), Zem, nebesia slávia (E.Budry/prel. V.Betina), Simantov (židovský tradicionál), Šnirele perele (židovský tradicionál), Swing Low (černošský spirituál), Čiribim (židovský tradicionál)

Úplne nové piesne: Now is the month of maying, Da pacem domine, Ding dong bell, Oh when the saints, Prší či neprší (D.Matej/K.Uhlíková), Let (bolívijský tradicionál/D.Pastirčák), Prší (P.Eben/V.Fischer), Raketa (P.Eben/V.Fischer), Stonožka (P.Eben/V.Fischer), Lakování (P.Eben/V.Fischer), Motory (P.Eben/V.Fischer), Dum de dum (Hallo Django) (juhoamerický tradicionál), Truvérská mše - Vstup (P.Zagar/Z.Lomová), Psalm 116 (P.Zagar/Biblia), I Wonder As I Wander (americký tradicionál/J.J.Niles), Alleluja (africký tradicionál), Cesta (francúzsky tradicionál/K.Uhlíková)

Zážitok hudby (Ivan šiller, dirigent) 0% played

Hudba a služba

V tomto období sme sa venovali intenzívne rôznym hudobným projektom(Wales, Live CD, zájazd do Prahy) a radi sme využívali aj príležitosti krátkych sprievodných vystúpení na rôznych zmysluplných podujatiach (krst knihy, nahrávanie s Vidiekom, každoročné Vianočné programy, spievanie pre Narniu, Sociu, návštevu z Betánie z Nemecka a mnohé iné ). Ivan Šiller priniesol do pestrého repertoáru piesní ďalšie neprebádané zákutia a okrem piesní s kresťanskou tematikou sme objavovali aj detsky radostné skladby od skladateľa Petra Ebena. Často naše vystúpenia spestrili rôzni profesionálni hudobníci, ktorý naše skladby dopĺňali aj(v Kvapôčkach) menej tradičnými nástrojmi. Do hudobných aranžmánov sa zapájali aj mnohé deti. Hudba, radosť z nej a služba spevom bola aj v tomto období viditeľným základným kameňom Kvapôčiek. Odštartovali sme aj pravidelné ročné víkendové hudobné sústredenia.

Vzťahy a komunita

V tomto období sme zažili ako silný komunitný a spájajúci zážitok letný pobyt na Šelmberku, výnimočný okrem iného aj tým, že sme počas neho cvičili piesne na zájazd do Walesu a samotný koncert vo Walese sa stal hlavným symbolom úspešného spoločného hudobného dobrodružstva. V týchto rokoch nastalo aj niekoľko výrazných zmien v zložení teamu Kvapôčiek. Staršia časť teamu odišla, čo prinieslo momenty neistoty a samozrejme aj zmeny v programoch a štýle nácvikov. Napriek tomu, že to nebolo vždy jednoduché a niekedy sme mali my aj deti očakávania, že Kvapôčky budú pokračovať v rovnakých programoch a rovnakým spôsobom naďalej, postupne sme si našli porozumenie a nové a hlbšie vzťahy. Novými vzťahy budujúcimi udalosťami sa stali aj pravidelné každoročné sústredenia. Letný pobyt v Podsuchej bol kratší a citeľne iný v porovnaní s predchádzajúcimi a odzrkadľoval už vlastnú tvár novej zostavy teamu. Odzrkadlením nášho života hudbou bolo aj to, že najsilnejším momentom a vyvrcholením tábora bola pre mnohých Harfa v Tureckom zajatí. Zažívali sme mnoho skvelých „drobností“, ako napríklad pred aj ponácvikové masové ping-pongové kolotoče a iné šantenia, kedy nám proste bolo spolu dobre a užívali sme si spoločné hry.

Hodnoty a vzťah s Bohom

Rôznymi programami sme sa snažili počas roka aj letných pobytov upriamovať našu pozornosť na veci, ktoré nás presahujú. Niekedy sme hľadali Ohromné maličkosti, inokedy sme premýšľali nad cestou životom: Akú Cestu si volím? Cestu múdreho, alebo bláznivého? (1. žalm) Premýšľali sme aj nad Zrkadlením, spoznávaním seba, pána Boha a nad mužom, ktorý sa pozrel do zrkadla, ale potom zabudol na svoju tvár. Ako sa z poslucháčov stať činiteľmi Božieho slova? (list Jakuba 1:22-25). Veľmi dôležitou súčasťou bola aj príprava na 40. výročie vzniku Kvapôčiek, kedy sme sa spolu s deťmi stretávali s dirigentami a teamakmi z rôznych období spolu na nácvikoch či po skupinách u nich doma v obývačkách. V týchto Studničkách osvieženia sme hľadali svoje korene, ich príbehy a možné poučenia, či odkazy, ktoré stojí za to si pamätať. Samotné 40. výročie sa nieslo v duchu vďačnosti za všetko požehnanie, ktoré sme v mnohých generáciach mohli v Kvapôčkach prijať.

Ako nájsť vlastnú tvár pri pokračovaní vo veľkej Ceste?

Okrem vyformovania Mráčikov a Odkvapu odišla staršia časť teamu a mladšia zostava si začínala hľadať svoju vlastnú cestu. Jednou z reakcii na rozrastajúcu sa komplikovanosť aj početnosť Kvapôčkovských projektov sa tomto období vyformoval na prechodný čas aj takzvaný „TT“ čo niektorí prekladali ako „Terapeutický Team“ a iní zase „Top Team“. Skladal sa z vedúceho a dirigenta Mráčikov, Kvapôčiek, Odkvapu a Mareka Roháčka. V samotných Kvapôčkach si nová zostava teamu hľadala v nových roliach ukotvenia vzťahov s deťmi a medzi sebou. Cítili sme, že potrebujeme hektiku rozbehnutých projektov na chvíľu zastaviť a oneskorili sme začiatok Kvapôčiek o niekoľko mesiacov. V tomto Sabatikálovom čase nás sprevádzal Marek Roháček, uskutočnili sme aj výlet na samotu na Kysuciach. Mnohí z nás prežívali zlomové, alebo náročné obdobia svojho života, či už spojené so školami, zdravím, alebo vzťahmi. Kombinácia samoty, zdieľania, premýšľania, počúvania a hudby nám pomohla postaviť sa a na vlastných nohách pokračovať ďalej Cestou Kvapôčiek, ktorou kráčali pred nami už mnohí a predsa je pre každú zostavu teamu tak iná. Popri veľkých projektoch a 40. výročí Kvapôčiek bolo niekedy veľmi náročné porozumieť si, nájsť spoločnú reč, či zvládnuť svoje vlastné očakávania. Napriek týmto ťažkostiam si mnohí spomíname na toto obdobie ako na jedno z najintenzívnejších, kedy sme zažili mnoho dobrého a mnoho požehnania.

Ako byť miestom pokoja a priateľstva v labyrinte uponáhľaného sveta?

2008 – 2018

Dirigenti

 • Daniel Nagaj (jeseň 2008 – 2018, okrem školského roku 2013 – 14);
 • Viacero dirigentov (jeseň 2013 – jar 2014): Debora Trebulová, Jano Machajdík, Lenka Brádňanská, Hana Juríková

Tím

 • Kristína Uhlíková (do januára 2009)
 • Pavla Nagajová (2008 – 2012, od 2016)
 • Verona Michalová (do leta 2009)
 • Zuzana Kerekrétyová (do leta 2010)
 • Hanka Matejová
 • Jano Machajdík (do leta 2009, 2011 – 2015)
 • Juraj Šoltés (do leta 2011)
 • Lukáš Kavický
 • Mária Kerekrétyová (2009 – 2011)
 • Baška Roháčková (2009 – 2011)
 • Mišo Ferák (od 2011)
 • Dorka Šoltésová (2011 – 2015)
 • Debora Trebulová (2011 – 2015)
 • Hana Juríková (od 2012)
 • Lenka Brádňanská (2013 – 2016)
 • Ráchel Grexová (od 2014)
 • Ema Mojžišová (od 2015)
 • Kamilka Ciesarová (od 2016)
 • Maťo Havelka (od 2016)
 • Aďo Balog (od 2017)

Deti

Mávali sme 28 až 39 detí. V tomto období v Kvapôčkach spievali:

Rasťo Hrbek, Adam Kordoš, Ondro Hojnoš, Tomáš Havelka, Ondro Matej, Peťo Mojžiš, Jakub Mojžiš, Šimon Bútora, Maťo Havelka, Debora Trebulová, Baška Roháčková, Katka Juríková, Hana Juríková, Veronika Dovalová, Rebeka Nagyová, Majka Bánová, Vanda Hojnošová, Maruša Michalová, Ester Kordošová, Klára Juríková, Nina Hojnošová, Hana Kerekrétyová, Dajana Kubáň, Hana Bútorová, Barbora Gvozdjaková, Dada Dovalová, Wanda Špániková, Zuzka Bútorová, Ráchel Grexová, Sára Betinová, Miša Wenzlová, Zuza Kubáň, Ema Mojžišová, Kamilka Ciesarová, Kika Glevitzká, Rebeka Cséfalvayová, Zuzka Juríková, Maťa Wenzlová, Beta Michalová, Noemi Kubáň, Ana D'Etorre, Klaudia Michoňková, Deborka Ďurišková, Simonka Lacová, Timea Markušová, Danielka Ciesarová, Anna Camara, Aďo Balog, Artur Kičko, Jonatán Lupták, Jakub Matej, Teo Kičko, Marek Petrinec, Jakov Studený, Filip Chovanec, Maťa Vrábliková, Katka Petrincová, Katka Šebestová, Lujza Hornáčková, Anička Komáriková, Aňuška Šepráková, Naďa Studená, Tereza Machajdíková, Ema Matejová, Miška Vrábliková, Dorotka Kičková, Alica Hujdičová, Hanka Országová, Dalibor Komárik, Christopher Paulíny, Jakub Brádňanský, Šimon Petrinec, Jurko Uhlík, Tobiáš Jaura, Filip Markuš, Matúš Lučenič, Marek Mitana, Paľko Tatár, Leo Lupták, Jasmína Kožíková, Dorka Országová, Noemi Lindbloom, Kajča Šipková, Hanka Kočálková, Veve Machajdíková, Natasha Fournier, Ema Sekeľová, Sára Bánová, Katka Komrsková, Elisha Lupták, Baška Komáriková, Marínka Nvotová, Renátka Šillerová, Julka Bálintová, Lea Kocúrová, Natália Štefancová, Matej Andraščík, Alex Eliáš, Ninka Slezáková

Rozpráva Daniel Nagaj

Labyrint sveta 0% played
Kol haolam kulo 0% played
De noche 0% played
Joshua 0% played
Glória 0% played
Grajmy Panu 0% played
Cinkillinki 0% played
Tebe, ó, všemohúci 0% played

Projekty, ktoré stáli za to

Hudobne som sa najviac tešil zo zájazdov, kde sme nielen zaspievali výborné koncerty, ale podarilo sa nám na chvíľu aj stretnúť domácich. Bol pre mňa vždy zážitok, keď nás veľmi radostne prijali a spolu sme tam chvíľu žili - robili hudbu, hrali a smiali sa. Bardejov, Levice, Náchod aj Litomyšl sú pre mňa nezabudnuteľné. Intenzita nasadenia robí svoje. No a asi najvyššia bola pre mňa v marci 2018, keď sme po desiatich rokoch od posledného veľkého projektu nahrávali CD Labyrint sveta.

Ako tím aj deti sme si siahli na hranice našich možností. No zažili sme spolu silu spoločnej práce a radosti z výsledku. Inšpiráciou nám boli piesne Labyrint sveta (neskráti cestu to, čo zdá sa skratkou), ale aj hebrejská Kol haolam kulo (celý šíry svet je veľmi úzky most). Niekedy je správna cesta jasná, ale spraviť rozhodnutie vydať sa na ňu chce veľa odvahy. Niekedy je život zase úplný labyrint, v ktorom si nevieme vybrať správnu cestu.

Repertoár

Pod mojou taktovkou to bola vždy všehochuť rôznych štýlov - od vážnej hudby a Taizé po spirituály, africké ľudovky, folk a klezmer. Oživili sme piesne z dávnejších čias (Slavoj Krupa, Daniel Raus) a tešilo nás, že pre Kvapôčky v tomto čase vzniklo viacero nových piesní a textov od nám blízkych ľudí (Miriam Halamičková, Anina Camara, Daniel Nagaj, Daniel Pastirčák, Jana Nagajová). Spievali sme napríklad: Zpívejte Hospodinu píseň novou (A. Dvořák), De noche (Taizé), Joshua (spirituál), Ayangena (juhoafrická - zulu), Had (S. Karásek), Glória (K. Kryl), Grajmy Panu (Z. Konieczny/J. Nagajová), Credo (S. Krupa), Šedé město (D. Raus), Cinkillinki (M. Halamičková/J. Skácel), Na dlani (M. Halamičková/J. Nagajová), Tebe, ó, všemohúci (František z Assisi/J. Nagajová/Kvapôčky), Proglas (D. Nagaj/D. Pastirčák), Anča, toč! (rytmická improvizácia).

Hudba a služba

Za posledných desať rokov pribudli k spievaniu na bohoslužbách, koncertom a zájazdom dva hudobné projekty, z ktorých je dnes už tradícia

Prvým bolo predvianočné koledovanie, ktorým sme nadviazali na to, čo už kedysi robili Kvapôčky na začiatku. Teším sa, že deti majú v malých medzigeneračných skupinkách príležitosť navštíviť starých ľudí u nich doma a rozdávať aj zažívať radosť zo spievania a Vianoc. Radi sa k nám v tom pridávajú aj ďalší kamaráti zo širšieho okruhu zboru na Cukrovej aj Kaplnky.

Druhým novým projektom boli hudobné workshopy. Robievame ich na zájazdoch pre deti aj dospelých, ktorých tam stretneme. Sú postavené na príbehu, interaktívne a improvizačné. Z publika sa tam pri rytmickej recitácii, vytváraní zvukov aj spievaní stávajú hudobníci, ktorí spolu s nami vytvárajú jedinečný zážitok. No a možno najviac si to užívam práve ja, keď určujem, kam hudba ďalej pôjde.

Koledovanie aj workshopy sú vo svojej podstate veľmi podobné. Snažíme sa cez hudbu vytvárať vzťahy, zísť zo stupienka a stretnúť ľudí, ktorí sa tešia, že spievame, a zažívať hudbu spolu s nimi. Výzvou pre nás zostáva zapájať sa takýmto spôsobom aj do bohoslužieb, pretože túžim, aby na nich deti viac vnímali svoju rolu ako súčasť celého spoločenstva, nielen ako vystúpenie.

Rozpráva Pavla Nagajová

Ako sme sa všetci skryli (Ema Mojžišová, Kvapôčka) 0% played
Dračie hlavy (Debora Trebulová, tímak) 0% played

Vzťahy a komunita

Každý rok si silnejšie uvedomujem, aké je dôležité posilňovať vzťahy medzi tímakmi a deťmi a pozývať ich k tomu, aby sa stali spoluvlastníkmi kvapôčkovského projektu.

V Kvapôčkach vždy vznikali silné priateľstvá. Na nácvikoch plných práce je však väčšinou málo času na ich reálne budovanie či už medzi deťmi, alebo s tímom. Preto sme hľadali iné formy. Veľa času sme trávili v menších skupinkách pri spoločných obedoch alebo tematických ponácvikových rozprávacích kluboch, na ktoré sme spolu piekli koláče (Janova kuchyňa dodnes nesie následky). Na pobytoch sme zas rozbehli tradíciu walkie-talkie: každé dieťa si vyberie jedného tímaka, s ktorým počas pobytu strávi hodinu v rozhovore alebo hre. Je vzácne, že viaceré naše vzťahy prerástli do osobného sprevádzania detí a pretrvali aj po ich odchode z Kvapôčiek.

Druhou túžbou bolo, aby Kvapôčky neboli len aktivita tímu dospelákov, ktorej sa deti s nadšením alebo frflaním zúčastňujú, ale ich vlastný projekt. Asi najviac sa to podarilo pri príprave koncertov. Pár mesiacov dopredu sme sa preto mimo nácvikov stretávali v menších skupinách, ktoré vyrábali výzdobu, písali a nacvičovali divadlo, animovali ilustrácie k piesňam a vymýšľali inštrumentálky.

Do ďalších rokov nám zostáva výzvou lepšie využiť neobyčajnú medzigeneračnosť Kvapôčiek. Rada by som videla, ako k odovzdávaniu „kvapôčkovstva” dochádza nielen medzi tímom a deťmi, ale viac aj medzi deťmi navzájom.

Hodnoty a vzťah s Bohom

Väčšina našich piesní hovorí o Bohu, svete a našom mieste v celom tom labyrinte v obrazoch a metaforách. Takto nám dávajú priestor na ich postupné objavovanie spolu s deťmi. Niekedy cez aktivity, inokedy cez rozhovory. Chceme, aby sme im porozumeli a našli si medzi nimi vyjadrenie svojho osobného vzťahu k Bohu, a zároveň, aby im kládli otázky. Odpovede na ne sme sa vydali hľadať dvoma zdanlivo protichodnými smermi - k osobným otázkam a prežívaniu detí aj k odskúšaným spoločným cestám.

Na jednej strane sme sa snažili priblížiť deťom a rozprávať o ich súčasných otázkach v rôznych, veku primeraných životných situáciách. Na pobytoch nám v tom pomáhala široká ponuka seminárov (skupiniek), ktoré si deti samy vyberali podľa témy, ktorá ich trápila (odpustenie, modlitba, inakosť). Zaujímavé na nich bolo aj to, že sa tam stretli rôzne deti s rovnakými otázkami s rôznymi vedúcimi. Vznikali tak často dobre spolupracujúce kombinácie detí, ktoré by sme my sami do jednej skupinky asi nezaradili. Tak, ako chceme, aby deti hľadali odpovede na otázky, ktoré ich naozaj trápia, aj my v tíme sa chceme meniť a ísť dopredu. Tímakov preto povzbudzujeme k tomu, aby si našli mentora, staršieho človeka, s ktorým rozprávajú o svojich výzvach.

Na druhej strane sme rozvíjali krátke rituály, pomocou ktorých sme si pripomínali Božiu prítomnosť a vysvetľovali základy viery. Už dlhý čas počas pobytov a sústredení mávame ranné stretnutia, kde spolu spievame a učíme sa tematický biblický text (márnotratný syn, blahoslavenstvá, 1.Kor.13). Pobytové bohoslužby zas spájajú osobné rozmýšľanie nad témou s jeho spoločným vyjadrením v piesňach, ktoré skupinky detí prinášajú ostatným. To sme sa snažili vniesť aj do bežnej soboty. Zapaľovanie sviečky, ktoré nám pripomína Božiu prítomnosť, sme rozšírili do úvodov na biblické texty viazané na beh cirkevného roku. Cieľom bolo deťom do biblického kontextu zarámovať odkiaľ vychádzame. Tímaci sa striedali pri vysvetľovaní týchto textov alebo piesní a často pridávali krátke osobné postrehy a príbehy.

Bývali sme zvyknutí, že deti majú na skupinkách o čom diskutovať, keďže majú aspoň základný prehľad v Biblii a pojmoch a konceptoch kresťanstva. To ale prestáva fungovať a ukazuje sa, že potrebujeme deťom pomôcť stavať samotný rámec, aby mali čo zotázňovať a rozumeli, odkiaľ vychádzajú hodnoty, o ktoré sa v Kvapôčkach dlhodobo snažíme.

Ako byť miestom pokoja a priateľstva v labyrinte uponáhľaného sveta?

Výzvou posledných rokov sa pre nás stala vyťaženosť a prepodnetovanosť našich detí. Chodia na náročnejšie školy, majú viac úloh a projektov, mnoho krúžkov. Viaceré bývajú mimo Bratislavy, a tak veľa cestujú. Dostali a videli toho v živote veľa a prešli si už mnohými zážitkovými programami. Vnímame ich únavu z toho všetkého – fyzickú aj psychickú. Kvapôčky to stavia pred otázku, ako byť pre tieto deti pridanou hodnotou, nielen ďalšou aktivitou, na ktorú treba vstávať a pracovať tam, alebo zábavným centrom, kam deti prídu ohodnotiť výkon tímakov. Hľadáme, ako byť aj naďalej miestom, kde sa deti a tím učia spoločne kráčať s Bohom v zodpovednosti a otvorenosti voči druhým ľuďom a celému svetu.

Radosť improvizácie (Daniel Nagaj, dirigent) 0% played
Zázrak vzťahu, dávania a krásy (Hanka Matejová, tímačka) 0% played

Naše aktivity sa preto za posledné roky začali pomaly uberať od prepracovaných efektných hier k iným typom programov. Stále sa hráme, ale snažíme sa, aby nám zostávalo viac času, energie a priestoru, kde sa vieme s deťmi stretnúť, porozprávať a osobne spoznať. Zisťujeme, že jednou z odpovedí na výzvy dnešných detí je naozaj blízky a individuálny vzťah. Chcú sa rozprávať, počúvať a byť počuté, cenia si náš čas. Sú rady, keď spolu pracujeme pri príprave koncertov, pečení, tvorení násteniek a posledné leto aj pri varení večerí na pobyte. Oceňujú, keď im ako jednotlivcom venujeme nerušenú pozornosť na walkie-talkie (spomínané v časti o komunite a vzťahoch), a často si vypýtajú druhé kolo. Pomáha im ísť do hĺbky, keď si môžu vybrať, o čom sa budú rozprávať na seminároch. Zvyknú si pýtať viac voľna, aby mohli v pokoji zastať a chvíľu sa nikam neponáhľať.

Je pre nás výzvou, aby sme dokázali zastať aj my ako tímaci. Ak si my sami v tomto rýchlom svete nenájdeme čas byť v pokoji, rozmýšľať a budovať vzťahy, len ťažko sa nám podarí taký priestor vytvoriť deťom.

Bolo to nečakané…

Mráčiky
2006 – 2018
  a snáď aj viac…
Prečo robím Mráčiky? (Klára Juríková, tímačka) 0% played
Ponuka, ktorá sa neodmieta (Peter Hadvab, bývalý tímak) 0% played

Dirigenti

 • Jana Kerekrétyová(jeseň 2006 – jar 2013)
 • Peter Hadvab(jeseň 2013 – jar 2014)
 • delené dirigovanie - tímaci(jeseň 2014 – jar 2015)
 • Anna Camara(od jesene 2015)

Tím

 • Kathy Bussard (2006 – 2009)
 • Martina Petijová (2006 – 2011)
 • Hana Kerekrétyová (2006 – 2013)
 • Jakub Uhlík (2006 – 2013)
 • František Bútora (2006 – 2009)
 • Dorota Matejová (2007 – 2010)
 • Daniel Machajdík (2009 – 2016)
 • Hana Bútorová (2010 – 2011)
 • Hana Kerekrétyová (2013 – 2015)
 • Peter Hadvab (2012 – 2014)
 • Maťo Hochel (2012 – 2016)
 • Matúš Kočalka (2012 – 2015)
 • Dáša Balacenková (2014 – 2015)
 • Lucia Beláková (2014, 2015 – 2016)
 • Ester Ďurišková (2010 – 2014, od 2015)
 • Anna Camara (od 2014)
 • Klára Juríková (od 2016)
 • Deborka Ďurišková (od 2016)
 • Jakub Mojžiš (od 2017)
 • Timea Markušová (od 2017)
 • Daniela Ciesarová (od 2017)

Deti

Počty detí v Mráčikoch sa počas rokov pohybovali medzi 7 - 17. V celom období sa v Mráčikoch vystriedalo 76 detí.

Peťo Zabloudil, Šimon Bútora, Maťo Havelka, Artur Kičko, Jonatán Lupták, Jakub Matej, Aďo Melna (Balog), Teo Kičko, Dalibor Komárik, Marek Petrinec, Milan Bútora, Jakub Brádňanský, Patrik Toman, Emil Chovanec, Šimon Petrinec, Tobiáš Jaura, Juraj Uhlík, Leo Lupták, Ondrej Fabián, Matúš Lučenič, Marek Mitana, Filip Uhlík, Tadeáš Šipka, Samuel Bán, Jurko Kudroč, Lukáš Komrska, Timko Bálint, Sarah Baarová, Sára Betinová, Marianka Hennelová, Zuzka Juríková, Noemi Kubáň, Zuzana Kubáň, Beta Michalová, Klaudia Michoňková, Sára Petrisková, Ema Zabloudilová, Deborka Ďurišková, Simonka Lacová, Maťa Wenzlová, Danielka Ciesarová, Martinka Vrábliková, Katka Petrincová, Lujza Horňáčková, Miška Vrábliková, Anička Komáriková, Ema Matejová, Katka Šebestová, Dorota Kičková, Tereza Machajdíková, Veronika Machajdíková, Dorota Orságová, Hana Orságová, Hana Kočalková, Karolína Šipková, Barbora Komáriková, Noemi Lindbloom, Marína Nvotová, Sára Bánová, Katka Komrsková, Eliška Luptáková, Nataša Fournier, Ema Sekeľová, Anna Hochelová, Terezka Slašťanová, Julka Bálintová, Hanka Baranovičová, Terezka Baranovičová, Nina Slezáková, Hanka Borošová, Natálka Bálintová, Ester Tatarová, Zorka Slezáková, Klára Šilerová, Agátka Halamičková

Rozpráva Jakub Uhlík a Jana Kerekrétyová

Projekty, ktoré stáli za to

Za 12 rokov fungovania Mráčikov sme s deťmi zažili viacero krásnych a silných momentov, na ktoré doteraz spomíname, a to v oblasti hudby aj vzťahov.

Od založenia Mráčikov sme boli každý rok súčasťou koncoročného kvapôčkovského koncertu, na ktorý sme si vždy pripravili repertoár a aj výzdobu vytvorenú deťmi. Publikum sme asi najviac rozosmiali pesničkou Oh when the Saints, kde sme zapojili viacerých hudobníkov a Jakub mal nezabudnuteľné sólo v červenej károvanej košeli. Z výzdoby sú pamätné napríklad okná s detskými divmi sveta na Divoptike, ktoré sme vyrábali po tom, čo sa Ester snívalo, že sme také na koncerte mali.

Okrem spievaní na bohoslužbách na Cukrovej sme spievali v diakóniách (Betánia, Domov seniorov ECAV), v CZŠ Narnia, či naposledy v DSS Sibírka. To bol pre nás taký malý krok odvahy. Ale Sibírka, centrum pre postihnuté deti a dospelých, nás privítala. Prvotný strach z inakosti ľudí, ktorým spievame, decká trochu uzemnil… ale, kým bolo dospievané, našli sme si k sebe cestu a po konci programu sme boli spolu so Sibírčanmi pozrieť ich špeciálne terapeutické izby. Vyzeralo to, že si Sibírka Mráčiky obľúbila.

Spievali sme však aj mimo Bratislavy - viackrát vo Svätom Jure a raz na mini-zájazde v Komárne, kde sme mali tú česť spievať v katolíckom kostole. Súčasťou zájazdu bola aj hostina v podaní rodiny Hadvabovcov, po ktorej sa mnohí nedokázali hýbať.

Zvláštnu kapitolu v Mráčikoch majú víkendovky (Studienka 2007, 2009, 2011, Soblahov 2008, Častá 2016, Modra Harmónia 2017). Tie nám totiž poskytli príležitosť intenzívne a bližšie spoznať deti a mohli sme sa spolu vyhrať, tvoriť hudbu, či báť sa na nočných pochodoch.

Plánovať nácviky a chystať program sa dá aj ako na bežiacom páse, ale omnoho lepšie to ide, ak si tím rozumie a tímaci sú si navzájom oporou a spätnou väzbou. Ak sa podarí, v priebehu roka sa vyberie na víkendovku aj tím, sám bez detí, prediskutovať stratégiu, nielen operatívu, dobre sa porozprávať, prípadne pohádať. Dôležité tímacké víkendovky sa odohrali v Studienke, v Banskej Štiavnici, v Kovarciach, v Lubine.

Nezabudnuteľné sú pre nás aj hry, na ktoré sa deti veľmi tešili a ktoré nasledovali skoro po každom hudobnom nácviku. V roku 2010 sme napríklad začali znovuobjavovať biblické príbehy, ktoré sme s deťmi nanovo prežívali z pohľadu rôznych postáv. Rozmýšľali ste niekedy, ako to asi mohlo vyzerať v korábe po pár týždňoch plavenia sa so všetkými zvieratami? Neporiadok, nervné zvieratá a vzájomné vzťahy medzi členmi posádky? A ako sa asi cítil Jonáš, keď ho Boh poslal do Ninive?

V roku 2016 nám kalendár ukázal, že hoci sa to nezdá, Mráčiky majú za sebou 10 školských rokov. Pri tejto príležitosti sme sa stretli v počte asi 40 ľudí a spomínali, ako inak než jedlom, hrami, spevom a rozhovormi.

Najčerstvejším highlightom je nahrávanie CD-čka s Kvapôčkami v marci 2018. Celý rok prípravy sa scvrkol do dvoch dní. Spievali sme spolu s Kvapôčkami v troch piesňach. Výzvou bolo, aby disciplína pri nahrávaní ostala pred príchodom Mráčikov a po ňom neporušená. Atmosféra nahrávania ale bola nenahraditeľným zážitkom.

Repertoár

Quem Pastores 0% played
Mráčiky boli pre mňa ladička (Anička Komáriková, bývalý mráčik) 0% played
Tak ako sa anjel Pánov 0% played
Krídlom svoje holúbätká (legendárna nahrávka z Koncertu 2010 pre ťažké časy) 0% played

Začínali sme s piesňami z kvapôčkovského archívu, ale postupne sme sa vydali vlastným smerom. Prvou mráčikovskou piesňou bola Ambrožova Ranní píseň. Potom sa v našom repertoári začali stretávať rôzne štýly a jazyky (spirituály, židovské, české, slovenské, ľudové). Veľmi rýchlo po založení Mráčikov sme v tíme zistili, že súčasná mainstreamová tvorba pre deti je hudobne, ale aj textovo málo zaujímavá, a tak sme sa pustili do bádania v hlbinách archívov a knižníc a do vlastnej práce. Objavili sme Českú Orffovu školu, z ktorej sme s deťmi piesne spievali, alebo aj skúšali inštrumentovať, niektoré piesne sme pretextovali pre naše potreby (Prečo?, Deň a noc…). Tiež sme oslovili textárov z nášho okolia, ktorí nám robili texty k piesňam z rôznych zdrojov (Kristína Uhlíková, Dano Machajdík, Debora Pastirčáková, Dávid Laco, Jana Nagajová, Daniel Hevier), alebo sme si piesne vytvárali sami (Dorota Matejová, Anina Camara).

Spievame piesne, ktoré sa nám páčia a ktoré môžu deti osloviť, cvičíme príležitostné piesne (vianočné, zimné), ale aj piesne na každý deň; piesne, ktoré si vypátrame sami alebo ktoré nám niekto odporučí; ktoré pre nás niekto zloží, ale aj ktoré si spravíme sami. Väčšinou piesne spevné, chytľavé, vtipné. Momentálne sú v našom repertoári napr. aj tieto piesne:

Pieseň elfskej noci Quem Pastores Hej, už sa na tej hore Kapr

Hudba a služba

Spievanie bolo od začiatku hlavnou náplňou našich stretnutí. Deti aj tím na každom nácviku skúšajú prekračovať hranice svojho komfortu, aby svojím spevom a zjavom prinášali radosť a úsmev. V Mráčikoch sa deti učia spievať, spievať spolu a objavovať hudbu. Spolu cvičíme a pracujeme na piesňach, čo je dlhá a ťažká práca. Vďaka mravčej práci tímačiek, ktoré sa počas nácvikov venovali deťom individuálne, sme mohli vidieť veľké zmeny, keď chlapec, ktorý na začiatku držal takzvané basso continuo, dokázal na konci svojho pôsobenia v Mráčikoch, resp. neskôr v Kvapôčkach vyspievať rôzne piesne a zároveň sa z nich tešiť.

Nabádame deti byť hudobníkmi a nebáť sa prísť a zapojiť sa, keď sa učia hrať na hudobný nástroj, vymyslieť niečo spolu. Radi spolu skúšame, čo je harmónia a čo je rytmus, tlieskať, klepkať, dupať, búchať a v rôznorodosti zvukov sa tešiť z hudby.

Ku spevu potrebujeme aj aranžmány, ktoré vytvárajú priestor pre spoluprácu s kamarátmi hudobníkmi, ktorí svojím talentom prispeli k atmosfére mráčikovských vystúpení.

Za mnohé inšpiratívne rozhovory pri tvorbe repertoáru, aranžmánov a vôbec prístupu k hudbe ďakujeme aj našim externým spolupracovníkom - Ivanovi Šillerovi, Danielovi Nagajovi a Dorote Matejovej + mnohým iným, ktorí prišli a spolu s nami hľadali, ako robiť s deťmi hudbu.

Mráčiky vznikli z iniciatívy Kvapôčiek, a tak sa rozhodli sledovať líniu toho, ako Kvapôčky prepájajú spev a službu. Slúžiť spevom nebola nejaká nová téma, skôr sa otázkou stalo kde a ako o tom s deťmi hovoriť. S rastom skúseností detí a tímu sa vytvárali viaceré možnosti pre to, ako môžu Mráčiky slúžiť - od spievania v Betánii, cez spievanie na bohoslužbách na Cukrovej alebo v katolíckom kostole v Komárne, pre klientov DSS Sibírka až po pridávanie sa so svojím repertoárom ku koncertom Kvapôčiek na konci školského roka. Niektoré Mráčiky sa tiež pridávajú na vianočné koledovania spolu s Kvapôčkami a ďalšími priateľmi.

Vďaka týmto skúsenostiam môžu potom deti, ktoré odišli do Kvapôčiek, jednoduchšie naskočiť na víziu, ktorú tímaci sledovali: že v speve pred inými ľuďmi nejde v prvom rade o vystúpenie, ale o zažívanie hudby ako služby druhým a Bohu - ako skúsenosť, ktorá môže prinášať radosť deťom, ale aj ľuďom na Cukrovej, Partizánskej, v Komárne či v bytoch po celej Bratislave.

Vzťahy a komunita

Zázračný moment (Ema Mojžišová, bývalý mráčik) 0% played
Svetlo na konci tunela (Klára Juríková, tímačka) 0% played
Nedokážem sa už brať vážne (Klára Juríková, tímačka) 0% played

Fungovanie Mráčikov je oproti Kvapôčkam veľmi špecifické - obsadenie tímu je dynamické, mení sa vždy z roka na rok a deti sa taktiež ocitajú stále v inom kolektíve. Väčšina detí totiž v Mráčikoch strávi priemerne dva roky. Túžime po tom, aby vzťahy vznikali na viacerých rovinách - medzi deťmi, deťmi a tímakmi, tímakmi navzájom. Snaha o komunitu pre nás znamená, že sa v Mráčikoch chceme naučiť robiť veci spolu: spievať, hrať sa, zažívať dobrodružstvá, vyrábať si maličkosti alebo učiť sa, na čo slúži vŕtačka, spolu sa báť na nočných pochodoch, poraziť hlavného „padoucha”, spoločne sa pomýliť na tom istom mieste pesničky, spolu rásť a spolu naberať odvahu.

V rámci tímov sme sa ako tímaci snažili rozprávať sa o jednotlivých deťoch, vnímať ich potreby a túžby a citlivo reagovať na to, ako fungujú. Vedome sme sa snažili s nimi tráviť čas pri hre, rozhovoroch či nezáväznom šantení. Víkendovky a výlety boli pre to priam ideálne, pretože pred a po nácvikoch na to nebol buď priestor, alebo energia. Budovať vzťahy sme počas nich dokázali cez spoločné varenie, hry, spievanie, prechádzky, nočné pochody či večerné zaspávanie. Dôležité pre nás bolo vždy pripomínať si, aby sme sa v rámci únavy dokázali nastaviť na využívanie týchto príležitostí a budovanie vzťahov, kde si môžeme navzájom dôverovať. Zároveň sme si ale uvedomovali, že pre budovanie komunity je dôležité aj dôsledné dodržiavanie pravidiel a stanovovanie hraníc pre deti. Ako k tomuto pristupovať sme sa veľa ako tím učili od Renáty Matejovej a Vierky Hojnošovej.

Deti doteraz spomínajú práve na momenty hier, spoločnej radosti a zažívania si vzťahov medzi sebou a s tímakmi. Pre nás je cťou, že sme im mohli byť blízko v období, kedy začínali spoznávať tento svet cez prvé roky v škole.

Hodnoty a vzťah s Bohom

Mráčiky prevzali poňatie hodnôt od Kvapôčiek. Od toho momentu až doteraz je zaujímavé sledovať, do akej miery sa dá alebo nedá tieto hodnoty napĺňať s mladšími deťmi, s ktorými trávime menej času ako tímaci v Kvapôčkach. Jednou z kľúčových hodnôt je služba druhým: Mráčiky predstavujú pre deti často prvý kontakt so službou druhým, konkrétne tu so službou svojím hlasom, úsmevom. Snažíme sa ukázať im, aké dôležité je darovať sa druhým a robiť všetko s radosťou.

Oblasť hodnôt a vzťahu s Bohom je úzko spätá s tým, akú váhu jej dáva tím - to, ako fungujeme s deťmi, im môže slúžiť ako pozitívny alebo negatívny príklad. Zároveň, vďaka Bohu, môžu deti v Mráčikoch nachádzať bezpečné prostredie, ktoré môžu spolu s nami tvarovať a kde zároveň narážajú na zdravé hranice tvorené pravidlami.

Takisto sme sa presvedčili, že rituály majú zmysel, a to nie len pre deti, ale aj pre nás. Aj preto nácviky začíname a končíme rituálom zapaľovania/zhasínania sviečky ako symbol prítomnosti Pána Boha v našom spoločenstve alebo si píšeme modlitby do fľaše na tíme.

Ako tímaci sme sami v oblasti viery každý niekde inde, hľadáme, pýtame sa a pochybujeme a na tímoch diskutujeme o hodnotách. Zaujímavé sú pre nás momenty, kedy môžeme takto diskutovať s deťmi o tom, čo si zobrali napríklad z konkrétnej hry, ktorú sme hrali, či už hra bola na motívy biblickej postavy, alebo bola jednou zo série príbehov, ktoré sme za celý čas fungovania Mráčikov vymysleli. Naším cieľom nie je vhodiť do sveta hotových vzorových ľudí, deti, ktoré nebudú doma čertiť, ale podporovať v nich cestu dobrého rastu, a to cez spev, rozhovor či hru.

Načo sú Mráčiky (a čo môžeme robiť my)?

Mráčiky sa stretávajú - podobne ako Kvapôčky - v sobotu, kedy väčšina detí radšej robí niečo iné, ako spieva. To samozrejme vytváralo tlak na premýšľanie o tom, prečo vlastne deti voláme, aby s nami trávili takýmto spôsobom čas? Niekedy tímu pomohli diskusie, inokedy zavážil názor zvonka, ktorý nám pomohol posunúť sa vpred (Napríklad jednoduchá veta: „Hrať sa je najdôležitejšia práca dieťaťa a je to tak super.”). Každý tím riešil špecifické výzvy, ale dalo by sa povedať, že sa zaoberal týmito témami:

 1. Ako si nachádzať cestu k deťom?
  1. Najlepšie je s nimi mať kamarátsky vzťah - ako ho nadviazať?
 2. Ako sa ako tímaci viac spoznávať?
  1. Ako budovať dôveru? (Koho dobre poznám, toho nenechám v štichu.)
 3. Akým spôsobom fungovať vo vzťahu k rodičom?
  1. Ako komunikovať očakávania, potreby, plány, spoluprácu a podobne?
 4. Ako čo najkonštruktívnejšie spolupracovať s Kvapôčkami?
  1. Výzva toho, že sme v tej istej budove.
  2. Hľadáme podobných ľudí na podobné pozície.
1968 1975
1977 1983
1984 1988
1989 1994
1995 2000
2000 2005
2005 2008
2008 2018
Mrá čiky

Ako povzbudiť deti v dobe nepriaznivej pre veriacich ľudí, aby sa nehanbili a nebáli?

1968 – 1975

Keď Mojžiš s ľudom Božím

Keď Mojžiš s ľudom Božím (2016) 0% played

Keď Mojžiš s ľudom Božím bola pieseň, ktorá ma od začiatku nadchla. Veľmi povzbudzovala nás aj tých, čo ju počúvali, aby sme sa nebáli. Veď tak ako v dávnych biblických časoch Pán Boh bol s Mojžišom, Dávidom, Danielom a ďalšími, dal im silu prekonať veľké nebezpečenstvá a ťažkosti, on je ten istý ešte dnes! Posolstvo tejto piesne sa nemení ani v dnešnej dobe, ktorá má zasa iné nebezpečenstvá.

Keď Mojžiš s ľudom Božím preč z Egypta sa bral.
bol faraón im v pätách a vpredu morský val.
Boh v mori cestu urobil a vlny rozdelil,
a ten Boh, čo za Mojžiša žil, sa dodnes nezmenil.

Ešte dnes, ešte dnes, ja to smiem skúsiť tiež, on je vždy ten istý Boh!
Ešte dnes, ešte dnes, ja to chcem vyznať tiež, on je vždy ten istý Boh!

Keď malý, slabý Dávid pred Goliášom stál,
Mal obor ľudskú silu, no Dávid Božiu mal.
V tej moci Božej kameň vzal a obra porazil,
a ten Boh, čo za Dávida žil, sa dodnes nezmenil.

Ešte dnes, ešte dnes, ja to smiem skúsiť tiež, on je vždy ten istý Boh! Ešte dnes, ešte dnes, ja to chcem vyznať tiež, on je vždy ten istý Boh!

Keď v Babylone Daniel sa klaňať odmietal,
do jamy plnej levov kráľ uvrhnúť ho dal.
Boh ústa šelmám zatvoril a tak ho zachránil,
a ten Boh, čo za Daniela žil, sa dodnes nezmenil.

Ešte dnes, ešte dnes, ja to smiem skúsiť tiež, on je vždy ten istý Boh! Ešte dnes, ešte dnes, ja to chcem vyznať tiež, on je vždy ten istý Boh!

Hudba: Ivan Valenta
Text: Mária Rafajová, prel. Jana Nagajová

Čo pre mňa znamenali Kvapôčky?

Juditka Matejová/Bánová:

Myslím, že to bolo pre mňa určujúce v túžbe pomáhať druhým ľuďom, byť dobrá. Nasávala som všetky duchovné hodnoty, o ktorých ste nám rozprávali a o ktorých sme spievali. Raz sme cestovali s Dášou do Hrádku a šli sme dosť ďaleko od vlaku pešo, celú cestu sme si spievali kvapôčkovské a mládežnícke piesne, mali sme už 17.

Bola si pre mňa ako pop star pre dnešné dievčatá. Najprv to bola Milica. Potom, keď som bola staršia, mohla som k tebe chodiť, keď si mala malé deti. Som rada, že môžeš toto úžasné výročie oslavovať po všetkom, čím si prešla v živote.

Jožko Hornáček:

Milá Janka, pamätám si na Teba ešte z besiedky. Keď si sa neskôr vydala a odišla „s tým Nagajom do Bardejova”, nepáčilo sa mi to. Ja som bol taká neporiadna Kvapôčka, myslím, že som začínal v Kvapôčkach dvakrát. Teraz som si spomenul, že som sa raz prihlásil do Kvapôčiek, lebo som chcel ísť na zájazd… Motív ako remeň.

Paľko Ciesar:

Ahoj, Janka, pre mňa naozaj ľahká úloha, lebo pri nej si naozaj nemusím nič vymýšľať, nasilu spomínať, tvoriť umelé vetné konštrukcie. Pretože - odniesol som si dosť. To, čo som si odniesol, si v sebe doživotne nosím a som rád, že na to nezabúdam. V prvom rade - láskavé prostredie. Do Kvapôčiek som sa nehlásil - do Kvapôčiek som bol prihlásený - a pociťoval som to ako veľkú krivdu. „Ukradli” mi totiž môj najcennejší čas - sobotné poobedie, kedy som mal vždy voľno, čo som si aj patrične užíval. A zrazu - nanútená aktivita - a to ešte spev, čo bolo pre chalana vychovaného chlapčenským prostredím; čosi nie celkom prijateľné. Ale - to prostredie prijatia, lásky a komunikácie ma vtiahlo k sebe a zmenilo moje myslenie aj názory na spev a spievanie.

V druhom rade - slová piesní a piesne ako také ostali v mojej mysli aj po ukončení činnosti v Kvapôčkach a spolu s nádhernými piesňami zo spevokolu tvoria môj osobný repertoár, ktorý ma sprevádza v živote v časoch, keď som sám so sebou. A to či už na bicykli, na nemocničnom lôžku, v stresovej situácii… Tie piesne sa vynárajú a spievajú spolu so mnou.

A nie najmenej podstatné pre mňa je aj to, že som „kvapôčkovať” presvedčil aspoň dve z našich detí a ich spievanie ma aj dnes neuveriteľne oslovuje. Rád dokonca chodím na ich nácviky pred zhromaždením, aby som si piesne vypočul aj viackrát.

Ako Kvapôčka putovala?

1977 – 1983

Skús byť ako Daniel

Skús byť ako Daniel 0% played

Každá pieseň bola svojím spôsobom dôležitá, každá mala svoje špecifické miesto v našom prežívaní. Po konzultácii s viacerými vtedy deťmi boli najčastejšie menované tieto piesne:

Skús byť ako Daniel, Kanaán, Každá kvapka rosy chváli Stvoriteľa, Naše malé slabé dlane, Potôčik náš milý, My jsme tu všichni jedna rodina.

Prečo táto pieseň… okrem toho, že vyjadrovala našu túžbu po pravdivom živote, aj po odvahe v čase strachu - je to pieseň, ktorá má v sebe veľký hudobný potenciál, príťažlivý pre deti. Je dynamická, rytmická, má náročný klavírny sprievod, ktorý výborne zvládla Milenka Uhlíková.

Skús byť ako Daniel, skús!
Vždy na pravej ceste stáť, k Bohu dvíhať zrak;
slúžiť, veriť, poslúchať – to nie je iba tak!
Chcem byť ako Daniel, chcem žiť ako on,
nech to každý dobre vie, že dieťa Božie som.

Nebol malý, nebol sám, kto sa Boha bál,
veď aj Daniel v Babylone tiež to dokázal.
Chcem byť ako Daniel, chcem žiť ako on,
nech to každý dobre vie, že dieťa Božie som.

K Danielovej družine rád sa pripojím.
Hoci ma aj obor stretne, ja sa nebojím.
Boh mi ruku podá, odoženie strach,
pôjdem s ním tak ako Daniel s piesňou na perách.
Skús byť ako Daniel, skús!

Hudba: P.P. Bliss
Text: P.P. Bliss, prel. Vladimír Betina/Jana Nagajová

Čo pre mňa znamenali Kvapôčky?

Dana Staroňová/Juríková:

Od tímačky by sa dalo čakať určite niečo viac. Duchovná zrelosť, možno aj hudobná; ak nie pedagogické vzdelanie, potom aspoň skúsenosť v práci s deťmi. Nič z toho som nemala. Preto som od začiatku oveľa viac prijímala, ako dávala.

Z tohto obdobia pôsobenia Kvapôčiek vypichnem pár vecí, ktoré vnímam dnes ako kľúčové pre osobnostný a duchovný rast detí, ale aj nás ostatných, ktorí sme boli zapojení do tejto práce. Formulácia a dodržiavanie pravidiel, ktoré bolo treba rešpektovať, pokiaľ som chcela byť súčasťou komunity. Spolu s tým nutnosť prevzatia hoci aj malej časti zodpovednosti: zápis dochádzky, pokladník, nástenka, stojany, hudobné nástroje+rytmika, ceruzky, čistota a poriadok, služba pri vchodových dverách… toto všetko pred i po nácviku; Kvapôčky boli deti, za ktoré už nemuseli robiť všetko dospelí. Aj ja som sa učila disciplíne v tomto smere.

Kvapôčky vysielali do svojho rovesníckeho prostredia signál, že bez otázok neexistujú odpovede. Biblické texty boli pre nás objavom. Formou pantomímy, spoločnej meditácie a učenia sa biblických veršov naspamäť začali hovoriť k nám osobne. Pamätám si, ako som cez ne objavila sama pre seba, že kresťanstvo nie je vôbec žiadna nuda.

No a piesne? Mnohé z nich sa stali popri modlitbe účinnými nástrojmi v zápase so strachom. Upokojovali, prehlbovali naše poznanie o Pánu Bohu, potvrdzovali istotu, ktorú sme našli v Biblii o vzťahu Pána Ježiša k nám a mnohé sa stali aj osobnými modlitbami, keďže niektorí z nás mali pocit, že nevedia pretaviť do slov svoje myšlienky, pocity a túžby.

Marta Bálintová/Bednárová:

Pri spomienkach na Kvapôčky sa mi v mysli vynoria ľudia, naše spoločné zážitky, vystúpenia, zájazdy, výlety aj prázdninové pobyty. Aj vďaka Kvapôčkam môžem povedať, že mi Pán Boh daroval krásne a naplnené detstvo a dospievanie.

Prostredníctvom týchto ľudí a aktivít som sa učila už ako dieťa zodpovednosti - zodpovednosti v prístupe k zvereným úlohám, zodpovednosti za druhých - napríklad aj za mladšie deti.

Keď sa na to dnes pozerám z odstupu rokov, uvedomujem si, že som sa učila odvahe – odvahe svedčiť o Pánu Bohu v škole spolužiakom, odvahe hovoriť naše detské svedectvá v zhromaždení (hoci aj o vynášaní odpadkov), odvahe púšťať sa do nových vecí. Pripravovať spoločne programy, pripraviť scenár na divadlo, doprevádzať Kvapôčky na klavíri.

„Teta“ Milica, ktorá bola našou dirigentkou, nás brala vždy veľmi vážne ako seberovných partnerov a brala vážne aj všetky naše nápady.

V tom čase by mi ani nenapadlo, že hranie, dirigovanie a spev v cirkvi budú podstatnou súčasťou môjho života na všetkých miestach, kde som sa v živote ocitla.

Tomáš Komrska:

„Tomáš“ - sústredený pohľad tety Milice, vyžadujúci si plné sústredenie, pokračuje - „nechcel by si spievať v Kvapôčkach?“ Píše sa rok 1977. Práve sme sa presťahovali späť domov. Môj otec, potulný kazateľ - išiel nie tam, kam sa mu chcelo, ale tam, kde bolo treba - ukončil svoju sedemročnú misiu v Čechách a aj spolu s mamou sme sa vrátili do Bratislavy. A nie hocikam. Priamo do modlitebne zboru CB na Cukrovej.

Budova ešte stále vonia novotou a život v nej nezadržateľne pulzuje. Moderný kostol, postavený v čase komunistického panstva, vytvára ostrov nádeje a príležitostí pre rozvoj aktivít ducha a duše, ktoré sa vtedy v spoločnosti nenosili. Takmer každý deň sa tu niečo deje a sobotné dopoludnia patria Kvapôčkam.

Matka detského spevokolu, ale najmä matka spievajúcich detských duší naplno robí to, čo robí. Teta Milica do každého nácviku vkladá toľko energie a nápadov, až mi takmer zaskočilo, keď som sa dozvedel, že chodí, vraj, aj do zamestnania. Ako to stíha?

Ako 14-ročný sa zapájam do tohto životom kypiaceho spoločenstva a som rád, že sa môžem zúčastňovať nielen nácvikov, ale aj príprav na zájazdy a letné pobyty.

Nie vždy mi bol Milicin intenzívny záujem o môj život po vôli, občas to aj zabolelo.

Zabolelo - právom či neprávom? Neviem.

Deti z nedeľnej besiedky, deti z mladšieho dorastu, ale aj iné deti spolu vytvárajú energiou nabité spoločenstvo spevákov, výmyselníkov, táborových spriaznencov, občas výletových huncútov. Čo nás spájalo?

Spoločný, nie celkom identifikovateľný nepriateľ tam vonku? Neviem.

Zapálený prístup tety Milice pre dobrú vec? Neviem.

Kamarátstva? Neviem.

Výchova k zodpovednosti a k dôslednosti? Neviem.

Zrejme z každého trocha.

Isté je, a to viem určite, že Pán Boh sa k úprimnému a pre mňa maximálne možnému výkonu prizná a priznáva. To platilo pre Milicu, to platí pre mňa, to sme sa v Kvapôčkach smeli naučiť - robiť prácu naplno, konkrétnu situáciu vnímať naplno, konkrétny rozhovor viesť naplno.

Cez výchovu v hudbe otvárala Milica bránu k výchove charakteru dieťaťa bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo talentované. A to bol ďalší bonus Kvapôčok, ktorý nás nepriamo nasmerovával životom. Totižto neexistuje duchovná a neduchovná práca.

O misii mojej práce nakoniec rozhoduje môj postoj k práci, môj postoj k ľudom, s ktorými a pre ktorých pracujem. „Vďaka, Bože, za Kvapôčky.“

Helga Mihelová/Dovalová (spolu s bratom Roderikom prvé dve deti v Kvapôčkach z prostredia mimo zboru CB, susedia Číčelovcov):

Čo pre mňa Kvapôčky znamenali? Predovšetkým vzťahy. Samozrejme, vtedy som vnímala, že sú to vzťahy s deťmi okolo mňa, čo bolo úžasné, ale časom som pochopila, že to boli aj vzťahy s Bohom, moje zmýšľanie o Bohu, náboženstve, živote. Som vďačná všetkým, ktorí nás vtedy viedli, lebo pomocou hudby, detských piesní, ale aj slova do nás vštepovali lásku k Bohu, ľuďom okolo nás. Veľmi rada spomínam na toto obdobie svojho života a som vďačná, že aj Veronika a Dada (pozn. Helgine dcéry) mohli byť súčasťou Kvapôčiek a zažívať niečo veľmi podobné, ako som zažila ja. Veľmi rada si spomínam na letné pobyty, kvapôčkovské zájazdy, zbojstvá, ktoré sme povyvádzali. Toto sú myšlienky, ktoré asi nie sú veľmi uhladené, ale sú úprimné. Vďaka.

Zuzana Číčelová:

Zhrnula by som to tak, že výrok „Kvapôčkou sa človek stáva na celý život“ je pre mňa pravdivý. Tak ako dieťa prechádza rôznymi štádiami v živote, tak je to aj s bytím Kvapôčkou. Nadšenie, radosť, výzvy, priateľstvá, otrava, únava, potreba opustiť a nakoniec uvedomenie si, že som súčasťou niečoho väčšieho, a dnes vďačnosť a prežívanie spolupatričnosti.

Marek Markuš:

Kvapôčky sú v mojich spomienkach neoddeliteľnou súčasťou môjho detstva. Od pondelka do piatku sme chodili do školy, do ĽŠU či na športové krúžky a hrali sme sa na ulici. V sobotu ráno sme išli na Kvapôčky a v nedeľu na bohoslužby. Taký bol rytmus môjho detstva. Dôležitým vyvrcholením tohoto rytmu bol letný pobytový tábor, často skrytý niekde ďaleko v horách pred očami dohľadu ŠTB - to bolo vzrušujúce. Kvapôčky mi ale okrem zvýšenia „hudobnej inteligencie” a pocitu, že sa nejako podieľam na „protikomunistickej“ aktivite, ponúkli ešte inú výzvu - povedať „áno” Bohu.

Katka Nagyová:

Spevokol Kvapôčky už od svojho počiatku nebol len o speve, ale aj o duchovnom raste. Na oboje dôsledne dohliadala naša „produkčná“ Milica Kailingová. Ako deti sme mali veľký rešpekt pri každom sobotňajšom nácviku, príprave naň a tiež pri pravidelných stretnutiach študijných skupiniek. Myslím, že sme všetci radi rozdávali spevom radosť pri vystúpeniach aj mimo bratislavského zboru. Po celé roky sme sa verne držali odkazu knihy Ako kvapôčka putovala. Jednou z určite starostlivo pripravovaných a najostrejšie sledovaných akcií bolo naše vystúpenie pri príležitosti návštevy Billyho Grahama v Zbore Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave v roku 1982. V čase svojej návštevy bol osobným kazateľom amerického prezidenta Ronalda Reagana. Pamätám sa, ako sme sa tešili na záverečný pokrik „Skús to!“ z piesne Skús byť ako Daniel.

Biblické štúdium v skupinkách bolo pre mňa v tom čase dosť náročné, pretože som nebola veľmi hĺbavá povaha. Milica kládla veľký dôraz na aplikáciu biblických princípov do našich životov, čo sme v tom období nie vždy prijímali s nadšením. Kľúčové texty z Biblie, ktoré sme sa učili naspamäť, sú mi oporou v ťažkých životných situáciách doteraz.

Veľmi sme sa tešili na letné prázdninové tábory. Organizačný tím starostlivo vyberal témy a celý program pobytov v nádhernej prírode. Pre môj život bol kľúčový prázdninový pobyt v Oldřichoviciach – Tyre, kde som prežila svoje obrátenie. Nezabudnuteľné boli aj ostatné letné pobyty, ako napr. v Lazoch pod Makytou, kde naším nosným programom bola tvorba „Stromu života“. Zároveň sme sa poslednýkrát na dlhé roky videli s Ľubkou Rosovou (v tých časoch sme nevedeli, či ju ešte niekedy v živote uvidíme).

Poďakovanie za tieto nádherné roky radosti patrí predovšetkým Milici Kailingovej a jej rodine, ktorá nám obetovala množstvo času, realizačným tímom – tým, ktorí sa starali o naše stravovanie v kuchyni, vedúcim študijných skupiniek, tým, ktorí nám poskytli svoje príbytky na naše stretnutia. Aj v tomto čase si uvedomujem, že aj keď to už boli 80. roky, bolo to vo veľkej miere o viere a odvahe.

Prajem všetkým Kvapôčkam, aby sa držali odkazu a histórie malej kvapôčky, ktorá sa rozhodla, že bude robiť dobre na zemi. Kvapôčkami zostávame po celý život.

Jan Komrska-Anino:

No musela najprv sľúbiť, že na zemi bude dobre robiť.
 – Kristína Royová: Ako Kvapôčka putovala

Na začiatku roka 2014 sa v Libérii, Guinei a Sierra Leone objavil vírus eboly, ktorý sa začal nekontrolovane šíriť. Keďže proti tomuto vírusu neexistuje žiadny liek, nové prípady ochorenia rýchlo pribúdali a v polovici roka 2014 už počet úmrtí prekračoval 1000 mesačne. Na zamedzenie ďalšieho šírenia vírusu bolo potrebné vynaložiť obrovské úsilie. Avšak pre nebezpečenstvo nákazy, strach a ťažké pracovné podmienky v postihnutých krajinách medzinárodné organizácie nedokázali nájsť zdravotníckych pracovníkov, ktorí by boli ochotní ísť pomôcť zvládnuť epidémiu. Aj moja organizácia intenzívne hľadala dobrovoľníkov, ktorí by išli pracovať na mesiac do Sierra Leony. Nikto sa však dobrovoľne nehlásil, a tak riaditeľka začala vyberať ľudí sama. Na mňa prišiel rad v druhom kruhu. Koncom septembra 2014 mi oznámila, že o dva dni odcestujem na mesiac do mesta Freetown v Sierra Leone. Rozmýšľal som, ako sa vyhovoriť, aby som tam nemusel ísť. Spomenul som si však na príbeh kvapôčky, o ktorej som spievaval v detskom spevokole. Jej túžba pomáhať druhým s nadšením ma veľmi povzbudila pred odchodom aj počas celého pobytu v Afrike.

Som vďačný, že som už v detstve mohol vďaka Kvapôčkam získať vzťah ku kvalitnej hudbe, naučiť sa verejne vystupovať, ale hlavne vidieť potreby iných a snažiť sa im s láskou pomáhať.

Števo Machajdík (v tomto období Kvapôčka-dieťa, v ďalších etapách člen tímu):

Mám to zaujímavé privilégium, že som Kvapôčky zažil ako dieťa (5 rokov), ako tímak (9 rokov) a ako rodič dvoch Kvapôčiek (zatiaľ 7 rokov). A tým pádom som zažil s Kvapôčkami všetky možné variácie zážitkov, od krízových cez bežnú každotýždennú rutinu nácvikov, až po obdobia úspechov a neuveriteľne povzbudivých momentov. Od období odvážnej tvorivosti až po obdobia, keď sme na seba v tíme pozerali a nevedeli, čo ďalej. Takže sa o tom ťažko niečo krátko a výstižne napíše. Čokoľvek to ale bolo, bol to pre mňa a môj život jeden z najsilnejších a určujúcich vplyvov. Keď tak nad tým rozmýšľam, napadajú mi v súvislosti s Kvapôčkami a mnou štyri slová. Fenomén, Svet, Tím a Tajomstvo.

Fenomén

Jednoducho povedané, Kvapôčky sú pre mňa niečo úplne výnimočné, čo som nezažil nikde inde. Život ma zavial do množstva rôznych prostredí, ale nikde inde som sa s niečím podobným nestretol. A mám pocit, že to, čo som zažil v Kvapôčkach, mi pomáha tvoriť iné, podobné svety v škole, biznise, cirkvi, v rodine. Vo svete, ktorý je podľa Chestertona „…plný postranných uličiek, únikov a drobných hriechov…“, sa Kvapôčky pokúsili o vážny ideál vzťahov, komunity a služby. Niežeby sa im to vždy podarilo na 100%. Ale ten pokus je už 50 rokov fenomenálny.

Svet

Kvapôčky si za roky svojho života vytvorili svoj vlastný svet, so svojou vlastnou históriou, príbehmi, komickými alebo vážnymi postavičkami, hodnotami, svetlými, ale aj temnými miestami (na ktoré je lepšie nechodiť). Ako dieťa som tento svet vnímal ako príťažlivý a farebný oproti šedi 80. rokov. Ako pre tímaka bol pre mňa Tolkienovou Stredozemou, ktorú sme spolu objavovali, tvorili a bojovali za ňu. A ako rodič som rád, keď vidím, že moje deti sa vydali do tohto sveta spolu s inými a žijú si v ňom svoje vlastné príbehy.

Na tom svete je pre mňa najsilnejšie to, že zajtra už nemusí byť. Nikde nie je napísané, že Kvapôčky musia existovať, nikto z tímu to nemá ako povinnosť, ktorú musí splniť. A každé dieťa sa môže rozhodnúť, že na ďalší nácvik už nepríde. A napriek tomu sme si všetci takmer istí, že Kvapôčky budú aj zajtra. Je to svet, ktorý žije z viery a práce.

Tím

Milenka, Mária, Kristína, Lukáš, Daniel, Martina. Títo ľudia sú pre mňa Tím. Nemám dostatočnú zručnosť vystihnúť slovami, čo všetko sme spolu zažili. A potom sa k nám pripojili ďalší – Pavla, Verona, Zuza, Filip, Jano, Marta, Lenka, Ivan... Lermontovova, Romanova, Pifflova. Vždy, keď týchto ľudí stretnem, niekde vzadu v podvedomí sa mi spoja s Kvapôčkami. Ale dosť patetizmu – často sa nám nechcelo, často sme sa hádali a občas sme si nerozumeli. Ale popritom sme sa o sebe a tímovej spolupráci naučili veľmi veľa, veľa sa nasmiali a zažili si to, čo zažijete, keď máte to šťastie, že môžete pracovať spolu s priateľmi. Parafrázujúc Lukášove slová – „Urobili sme si navzájom medvediu službu.“

Tajomstvo

Tajomstvom pre mňa je, ako to vlastne mohlo všetko vzniknúť. „Kde nebylo nic, něco JE...“ napísal Horáček. Kto to všetko vymyslel a naplánoval? Predpokladám, že keď v roku 1968 Milica zakladala Kvapôčky, mala nápad a vieru, že je to správne. Predstavujem si, ako sa pár detí stretlo na prvom nácviku a rozprávajú sa, čo budú robiť. Nikomu z nich nemohlo napadnúť, že o 50 rokov – po množstve vystúpení, kaziet, CD-čiek, pobytov, nočných pochodov, hádok, programov, sklamaní, hier, zážitkov, stoviek detí a desiatkach tímakov - niečo BUDE. Asi sa musíme zmieriť s myšlienkou, že za najdôležitejšími vecami v našich životoch je Tajomstvo. Podobne ako za životom Kvapôčiek.

Akú tvár má dnešná Kvapôčka?

1984 – 1988

Prišlo k nám voňavé leto (Daniel Matej, Janka Nagajová)

Prišlo k nám voňavé leto (Daniel Matej, Janka Nagajová) 0% played

Je to pieseň zložená pre Kvapôčky, slová napísala Janka Nagajová, hudbu skomponoval Daniel Matej, vtedy študent kompozície na VŠMU. Nešlo o typickú detskú pieseň, ale plnohodnotnú skladbu pre malý orchester –  sláčikové nástroje, flautu, bicie, basgitaru, klavír a detský zbor. Pre náročné nástrojové zloženie sa pieseň nehrala veľmi často, ba nepatrila ani k najobľúbenejším piesňam detí, ale napriek tomu ju považujeme za najvýznamnejšiu hudobnú aktivitu Kvapôčiek predmetného obdobia. Vyjadruje to najlepšie z kresťanskej poézie, posúva hudobné spracovanie novým smerom, prináša bohatú farebnosť rôznych hudobných nástrojov a zároveň jasne odráža kvapôčkovský odkaz: „byť kvapkou malou a zmierňovať páľu leta”.

Prišlo k nám voňavé leto,
rozkvitli lúky všetky.
V záplave farieb žiaria
belostné margarétky.
Túžim byť bielym kvetom
na lúkach tohto sveta,
o tebe svedčiť, Pane,
žiť ako tvoje dieťa.

Po nebi slnko keď stúpa,
každý kvet vlahu prosí.
V nádeji, s túžbou čaká
kvapôčku dažďa, rosy.
Túžim byť kvapkou malou,
zmierňovať páľu leta,
o tebe svedčiť, Pane,
žiť ako tvoje dieťa.

Škovránok - malý sťa bodka -
stráca sa v lúčoch slnka.
Počuť len trilok jasný,
v hrdielku čo mu žblnká.
Túžim byť vtákom skromným,
s piesňou čo k nebu vzlieta,
o tebe svedčiť, Pane,
žiť ako tvoje dieťa..

Text a hudba: Daniel Matej, Janka Nagajová

Čo pre mňa znamenali Kvapôčky?

Mária Krupová Phillips:

Kvapôčky boli pre mňa vždy miestom, kde som sa cítila doma. Zažila som tu výborné vzťahy s kamarátmi, duchovný rast a radosť z hudby. Kvapôčky (ľudia, ktorí viedli Kvapôčky) mali na môj život obrovský vplyv. Ďakujem!

Ráchel Komrsková:

Kvapôčky sú pre mňa miesto, kde som sa dozvedela, že všetko je možné, keď prekonáš strach, buduješ priateľstvá, používaš tvorivosť a sebaovládanie, aby si zo seba mohla vydať to najlepšie, čo môžeš. Kvapôčky do môjho života vložili sebavedomie, sebaúctu, naučili ma mať oddanosť a pocit spolupatričnosti, ktoré sa snažím denne stále plniť vo svojom živote.

Lukáš Trebula:

Fúha. Tak to bolo dávno. Skôr som to vnímal vtedy ako povinnosť a dá sa povedať prácu. Predsa sme boli deti a vyžadovalo sa dosť vecí ešte okrem školy. Ale inak príjemní ľudia a kolektív. Spomínam najmä na natáčanie kazety a keď prišli deti z Ugandy a letné pobyty. Boli to fajn zážitky.

Benjamín Komrska:

Kvapôčky – to bol celý náš život. Všetci chodili na Kvapôčky, nikam inam sme ani nechodili, to bolo normálne, že sme boli v Kvapôčkach a že sme tam radi chodili. A pritom to nebolo také zážitkové ako dnes, bolo tam veľa drilu. Napríklad pri nahrávaní – to sme sa nesmeli ani pohnúť, aby sme nevydali nejaký zvuk, lebo sme pritom stáli na laviciach. Kvapôčky – to bol zmysluplne trávený voľný čas.

Anino Komrska:

Kvapôčky veľmi významne ovplyvnili môj život, lebo tu som sa na letnom pobyte obrátil. Pamätám si, ako som to povedal Milici, ona sa išla so mnou prechádzať a pri tom sme sa rozprávali a modlili. Daniel sa nám - chlapcom vtedy asi 13-ročným, venoval, pozýval nás k sebe domov alebo nás zobral v lete na hrebeňovku do Nízkych Tatier. Obdivujem ho, že sa to nebál urobiť.

Ján Kušnír:

Pravdupovediac, na Danielovo pôsobenie si pamätám už dosť matne. Pamätám si, že sme vtedy nacvičovali skladby od Jona Andersona, bolo to čosi nové, čo sa mi páčilo. Mne dali Kvapôčky kamarátov, vzťahy, prvé lásky, hoci len platonické, dali mi zážitky z letných pobytov, spomienky na olympiády, hudobné súťaže, hororové večerníčky Vlada Mateja. Veľakrát si spomeniem, ako Števo Hríb a Roman Pluhár boli vedúci našej chlapčenskej skupinky. Spomínam na zájazdy, napr. v Bardejove, kde som spal v Mokroluhu u Evinovcov. Kvapôčky vo mne prebudili dar spevu. Ten som potom mohol rozvíjať v spevokole Eben ezer, či krátkom pôsobení na konzervatóriu pri štúdiu operného spevu. Vďaka Kvapôčkam som mohol v mojom mládežníckom veku spievať v kresťanskej rockovej kapele. V Kvapôčkach sa u mňa prebudil sklon skladať básne či piesne. V Kvapôčkach som bol blízko k Bohu, lebo som spieval o ňom, k nemu a žil som s ním. Ešte si matne pamätám na nahrávanie v malej sále, ťažkú prácu a potom na záver úsmevy na tvárach, keď sa povedalo – hotovo.

Jana Hlatká:

Z nejakého podivného dôvodu si veľmi intenzívne pamätám, ako som pri nahrávaní piesne Božie sľuby nevedela zahrať flautový part a nakoniec to namiesto flauty spieva Milenka. Do dvoch viet sa nezmestia všetky tie dobré veci, priateľstvá, výzvy, víťazstvá a ani ďalšie zlyhania. Ale dodnes som za tieto veci vďačná.

Renáta Matejová:

Kvapôčky boli vynikajúcou školou tvorivosti, ako pracovať s deťmi, ako im sprostredkovať dôležité princípy Biblie, nad ktorými sme veľa premýšľali na tímoch, aby sme ich potom pretavili deťom v zrozumiteľnej podobe. A fascinácia tímovou prácou. Aj keď som bola dlho skôr pozorovateľkou než aktívnou členkou tímu, aj tak to bolo pre mňa nesmierne zaujímavé. A ovplyvnilo ma to na celý život. Neskôr sa deti a tímová práca stali mojou životnou profesionálnou náplňou :-)

Zuzka Surkošová:

Zistila som, že sú to už len veľmi ďaleké spomienky, pamätám si na kamarátstva, očaril ma spev, i keď som vedela, že z mojej strany len ako autodidakt (nepoznala som noty), vážim si, že som mohla zažiť vás, Daniela a Vladka Matejovcov i iných, na ktorých si teraz nespomeniem, ako autority. Prajem Kvapôčkam, aby i naďalej v hudbe nachádzali lásku a porozumenie svetské i nebeské. Ďakujem za časy strávené v tomto spevokole.

Marína Markušová:

Kvapôčky boli mojím prvým stretnutím so spevom, ktoré sa neskôr stalo mojím veľkým hobby. Takisto nás to naučilo vystupovať pred publikom, strácať trému a naučiť sa ovládať na verejnosti. Spomínam si, ako sme nahrávali na album, pri čom sme tiež museli prejaviť sebaovládanie. Samozrejme, Kvapôčky boli aj duchovnou komunitou (alebo hlavne ňou?), kde nás ako deti viedli k oslave Boha prostredníctvom hudby. Ja osobne si myslím, že to, ako človek strávi rané detstvo, ovplyvní celý zvyšok jeho života, tak som rada, že napriek obmedzeným možnostiam, ktoré vtedy boli, sme mohli naplniť plnohodnotne a zmysluplne náš čas.

Čo môžu dať Kvapôčky deťom, ktoré sa zo dňa na deň ocitli v krajine s množstvom nových príležitostí?

1989 – 1994

Mám nádherný sen

Mám nádherný sen 0% played

Táto pieseň bola naším vyznaním o túžbe žiť život na zemi s perspektívou večnosti. Bola o živote, ktorý spája (vytvára vzťahy, mosty), bola o tom, ako šíriť dobro (alebo Božie kráľovstvo) na zemi.

/: Mám nádherný sen,
chcem vzlietnuť nad zem :/
čaká ma tam radosti kraj,
čaká ma tam stratený raj.
/: Mám nádherný sen,
chcem vzlietnuť nad zem :/

/: Kto krídla mi dá,
kto takú moc má? :/
Tvorca a Pán,
Spasiteľ môj,
otvára nám príbytok svoj.
/: On krídla mi dá,
On takú moc má. :/

Hudba: Petr Eben
Text: Jana Nagajová


Rovnošata


Čo pre mňa znamenali Kvapôčky?

Igor André ml.:

Kvapôčky s odstupom dlhého času vnímam ako svoj prvý dotyk so systematickou prácou zameranou na konkrétnu službu pre druhých ľudí - koncerty v rôznych zboroch, mestách, dokonca štátoch, ale aj podieľaní sa na nahrávke Mám nádherný sen.

V tom čase som to však vnímal ako niečo nanútené. Pamätám si, ako sa mne a môjmu bratovi nechcelo skoro vstávať a celé sobotné predpoludnie tráviť nácvikom piesní v lokalite, ktorá bola vtedy od nás vzdialená približne 45 minút (35 minút autobusom a potom 10 minút pešo). Táto nechuť k vstávaniu, cestovaniu a „pracovaniu” sa však bila s vnútornou motiváciou stretnúť sa s kamarátmi a byť súčasťou nejakej partie. Zvyčajne sme si po skončení nácviku ešte išli zahrať pingpong alebo počítačové hry k Uhlíkovcom, ktorí vtedy držali krok s najnovšími modelmi PC. Ten moment tvorby priateľstiev a komunity sa potom ešte výrazne posilňoval v rámci zájazdov, ale najmä letných pobytov.

Letné pobyty boli vrcholom, tou vytúženou odmenou za namáhavou sezónou, plnou niekedy doslova „krvi, potu a sĺz”. Tam som sa učil fungovať v širšom spoločenstve - učil som sa deliť s inými, vnímať potreby druhých, reflektovať svoje chyby a hriechy. Pamätám si veľmi presne na niekoľko konkrétnych situácií, v ktorých mi buď vedúci, alebo „spolukvapôčka” nastavili zrkadlo, v ktorom som zhliadol svoj egoizmus a ďalšie temné zákutia svojho vnútra. Nútilo ma to zamýšľať sa nad tým, ako ostať verný poslaniu „dobre robiť na zemi”.

Čím som starší, tým si viacej uvedomujem prínos toho, čo som ako dieťa nasal v prostredí Cukrovej. Neviem to úplne presne popísať, ale cítim, že všetko, čo som v Kvapôčkách zažil, sa hlboko vpísalo do toho, čo nazývam svojou evanjelikálnou identitou. Je to identita spojená s étosom aktivizmu, služby a preberania zodpovednosti za to, čo sa deje okolo nás. Je to identita spojená s odvahou k nádeji, že vďaka Božej milosti má zmysel robiť na tomto svete aj zdanlivo nezmyselné veci.

Andrej Vrábel:

Do Kvapôčiek ma prihlásili rodičia. Spev som nemal nikdy v láske, takže spočiatku boli nácviky utrpením nielen pre mňa, ale predovšetkým pre uši tímakov. Spolu s niekoľkými ďalšími členmi prevažne chlapčenskej skupiny vyvrhlíkov, ktorých úlohou bolo na koncerte nespievať príliš nadšene a hlasne, sme mávali oddelené nácviky od zdravého jadra Kvapôčiek. Po dlhých týždňoch nacvičovania sme sa nakoniec jeden po druhom dostali medzi plnoprávnych spevákov. Vtedy ma už nácviky začali baviť. Spolu s mojím najlepším kamarátom sme vytvorili tandem, ktorý vymýšľal alternatívne texty k pesničkám, robil si žarty z iných a nezriedka vyrušoval na nácvikoch, za čo sme často skončili na hanbe za dverami. Dodnes obdivujem tímakov, ako to s nami vydržali. Radšej ako nácviky sme mali skupinky, v ktorých sme diskutovali o rôznych aktuálne preberaných témach. Avšak najradšej sme chodili na zájazdy. Samozrejme, že okrem nudného spevu sa na takom zájazde vždy niečo pritrafilo, ako napríklad vypitie celého kartónu džúsikov dvoma nemenovanými osobami a následné vynútené zastávky autobusu či ostreľovanie sa kôstkami z ovocného kompótu. Vďaka tomu, že rýchlosť prenosu klebiet v prostredí CB výrazne prevyšovala rýchlosť autobusu, doma ma už zvyčajne čakal pripravený remeň či varecha za „však ty vieš, za čo...” Čerešničkou na torte bývali letné pobyty, ktoré sme milovali. Na nich sme aj vďaka obetavým tímakom prežili množstvo zážitkov, na ktoré sa nedá len tak zabudnúť, ako napríklad nami načierno organizovaná lotéria, na ktorú sa namotalo veľa Kvapôčiek a dokonca aj ich zakladateľka, zabavenie lotérie nemenovaným tímakom a následný únos jeho syna a žiadanie výkupného. Po niekoľkých rokoch prežitých v radoch Kvapôčiek nám zmutovali hlasy a nastal čas nášho odchodu. Tajne sme dúfali, že nás tímaci, tak ako to bolo zvykom, oslovia s prosbou o pridanie sa do radov pomocníkov. Avšak na počudovanie, nikto nás neoslovil, a tak sa naša sľubne rozbehnutá spevácka kariéra navždy stratila vo víre všedných dní...

Poznámka: Akákoľvek podobnosť s reálnymi osobami je čisto náhodná

Slávka Bálintová/Cibuľová:

Je to už tak dávno, čo som soboty doobedia a týždenné letné pobyty trávila na Kvapôčkach. V hlave sa mi vynárajú rôzne spomienky, udalosti...
Kvapôčky boli pre mňa o:

 • vzťahoch - celý týždeň som sa tešila na kamošky
 • spievaní - myslím, že okrem pesničiek som sa tam naučila aj celkom slušne intonovať :)
 • nahrávaniach - vtipná verzia, kedy sa tuším Tomášovi začkalo pri „ľudia žili, jedli, pili”
 • letných táboroch
  • futbalové taktiky tímov
  • hľadanie pokladu
  • olympiády
  • Harfa - dodnes si pamätám, ako sme sa s Majkou a Kamilou veľmi veľa pri vymýšľaní pesničiek nasmiali... a s Janou a Máriou nacvičovali Hop Rafaela :)
  • nočné pochody a krupicová kaša na záver
  • výlety - myslím, že to boli Lazy pod Makytou, kde sa k nám z ničoho nič pridal pes - veľký čuvač a išiel s nami celý výlet
  • naše obľúbené táborové pesničky - Rosa na kolejích, Mojžíši dost, Starý příběh, Kluziště, Mlýnský kámen...
  • o duchovnom zázemí - nielen soboty, ale aj tábory... kde na jednom pobyte bola téma Vďačnosť za rôzne veci. Pán Boh si ma tam našiel a ukázal mi obraz, ako som bezpečná v jeho dlani, a satan, ktorý mu nesiahal ani po členky a strašne sa rozčuľoval... na mňa viac nemal dosah.

... a takto by som mohla pokračovať ☺ Neviem, ako by som to mala celé uzavrieť, možno to dáva zmysel iba mne. No tieto a mnohé ďalšie spomienky boli veľmi dôležitou súčasťou môjho života - obdobia v Kvapôčkach.

Marta Horňáková/McCauley:

Úprimne sa teším, že môžem vyjadriť vďaku za Kvapôčky v mojom živote. V poslednej dobe veľmi často spomínam práve na to školské obdobie, kedy som každú sobotu o 9-tej vstupovala do sveta Kvapôčiek. Znamenali pre mňa vzťahy s ľuďmi, ktorých mená dodnes viem, vzťah a úctu k Bohu, ktorú dodnes budujem. Lásku k hudbe a spevu, ktorý neprestáva znieť. Spomínam, pretože vidím, ako veľmi by moje deti boli obohatené, keby chodili na také Kvapôčky, na aké som chodila ja. Kvapôčky boli spoločenstvom, ktoré sa dotýkalo každého z nás. Každý z nás mal svoje miesto, kde mohol cítiť prijatie a lásku. Ale aj výzvy, ktoré nás zase posúvali vpred. A všetky tieto dôležité veci nám deťom boli podané tak, aby sme im rozumeli, aby sme sa v nich nestratili a neostali frustrovaní, že sme niečo nezvládli. Vždy bola možnosť rásť v oblasti vzťahov, v oblasti hudby a tvorivosti, ale hlavne rásť ku dobrému, ku Tomu, ktorý nás stvoril. No a v neposlednom rade, radosť a smiech boli prítomnými vždy a všade, kde sme sa pohli.

Niektoré chvíle sa mi vynárajú v prirodzených životných situáciách, ktorými teraz už ako matka prechádzam. Napríklad, keď ku mne prišla moja dcéra s rozbitým kolenom a s nešťastným výrazom v tvári, ako to u podobných nehôd býva, a spýtala sa, kedy sa to zahojí, spomenula som si, ako mi teta Milen pri podobnej situácii povedala, že možno keby mi odrezali kus kožky z inej časti tela, napríklad zo stehienka, tak by sa mi kolienko možno rýchlejšie zahojilo. Teta Milen bola jednoznačne matkou pre mnohých z nás a vedela, ako utešiť naše obavy v každej situácii :-)

V mojej generácii bola rodina Uhlíkovcov silnou dominantou premosťujúcou vzťahy v Kvapôčkach. Veľkou učiteľkou v oblasti vzťahov, hlavne v mojich začiatkoch, nám vtedy bola o pár rokov staršia Kristína. Jej hlavnou doménou bola komunikácia vzťahov medzi chlapcami a dievčatami, dokonca aj na medzinárodnej úrovni. Dnes už môžem povedať, že jej misia bola aspoň v mojom prípade úspešná (tomuto bude rozumieť asi hlavne ona a niektorí naši rovesníci :-)

Ako som hovorila, v Q bola vždy atmosféra lásky, niekedy taká silná, že som ešte na ňu možno ani nebola pripravená. Pamätám sa, ako som na mojom prvom zájazde s Q do Nemecka vždy po koncertoch sledovala, kde je ujo Igor André. On nás totiž najmladších vždy od samej lásky chcel vybozkávať. Nech som robila, čo sa dalo, vždy sa mi jedna na líce ušla. Teraz by som sa už určite neschovávala...

A ešte si spomínam na moment, kedy ma Nino Komárik naučil jednu životne dôležitú zručnosť. Na jednej z olympiád mal disciplínu dopľuvnúť čo najďalej... alebo možno dokonca zahasiť sviečku. Spomienka sa uchovala v pamäti až dodnes.

Jarka Danihelová/Krajčí:

Keď si spomínam na Kvapôčky, tak sa mi vynára veľa rôznych pestrých zážitkov, ktoré som vďaka nim zažila - či už na táboroch, zájazdoch alebo nácvikoch. Keď sa na to obdobie pozerám teraz z pohľadu dospeláčky, vidím ďalšie veci, ktoré som si ako malá neuvedomovala, ale boli pre mňa dôležité:

 1. Q vytvorili pre mňa zázemie vzťahov a priateľstiev s ľuďmi, ktorí verili v Boha, túžili ho spoznávať a nasledovať. Moja ,,partia” bola teda v kresťanskom spoločenstve a nezaujímala som sa o veci, ktoré riešili moji spolužiaci alebo kamaráti zo sídliska.
 2. Vedúci nás viedli k čítaniu Biblie a k učeniu sa veršov naspamäť. Vďaka tomu si pamätám veľa veršov dodnes a už sa mi párkrát v živote zišli. :)
 3. Tímakom na nás záležalo - viem to preto, lebo inak by každú sobotu ráno nevstávali a neinvestovali by svoj voľný čas do prípravy stretnutí a vymýšľania programu. Strašne som mala rada humor, ktorý dokázali priniesť, srandu, ktorú si vedeli urobiť sami zo seba.

Takže, milí vtedajší tímaci: vážim si, že ste kvôli mne vstávali každú sobotu, že ste mi venovali kus svojho času, že vám na mne záležalo a že som sa mohla tak veľa nasmiať! Chcem sa vám za to veeeeľmi poďakovať!

A ešte jedna vec: Q sú vlastne spevácky zbor, že? Áno, rada spievam dodnes, ale spev nie je zďaleka jediná hodnota, ktorú som prijala.

Lydka Danihelová/Kašlik:

Do Kvapôčiek som začala chodiť, keď som mala 7 rokov. Vždy som sa tešila, aj keď som musela ráno skoro vstávať, pretože meškať 5 minút bol trapas, a aj keď to znamenalo obetovať jediné dopoludnie z týždňa, ktoré som mohla mať voľné…

Spievala som rada, keďže som hudobníčka, a keď som občas dostala v nejakej pesničke triangel, cítila som veľkú zodpovednosť. Po čase som sa stala aj dirigentkou spolu s Lenkou Šillerovou, vtedy Bálintovou. Kvapôčky nadobudli pre mňa iný rozmer, a kým som si dovtedy len vychutnávala pestrý program, teraz som ho musela aj tvoriť. A tak pestrá paleta skúseností vytvorila nádherný farebný obraz v mojom živote. A ako vnímam Kvapôčky spätne? Dali mi priateľov, spev, naplnenie v duchovnej oblasti, oslavu Pána Boha, disciplínu a radosť. Formovali ma v hudobnej oblasti, v názoroch a aj vo vzťahu s Pánom Bohom. Som za to veľmi vďačná nielen ľuďom, ale aj Pánu Bohu, že som túto príležitosť byť súčasťou Kvapôčiek dostala. Ako to len zhrniem, keď sa ma niekto opýta, čo mi Kvapôčky dali? Kvapôčky mi dali všetko.

Daniel Horňák:

Najkrajšie spomienky na Kvapôčky mám z letných pobytov a turné. To asi väčšina Kvapôčiek a niet sa čomu čudovať, veď to boli akcie preplnené zážitkami, silnými momentmi a dobrodružstvami, ktoré sa hádam najviac vryjú do pamäti. Viac ma však ovplyvnili a formovali veci, na ktoré si až tak dobre nespomínam - pravidelné sobotňajšie nácviky, dril piesní a podobne. Myslím si, že práve toto bolo to najcennejšie, čo ma Kvapôčky naučili: láske k hudbe a spevu, ale aj poznaniu, že za niečím krásnym je vždy mnoho úsilia.

Pavol Boroš:

Do Kvapôčiek som vstúpil asi ako 8-ročný. Moja hlavná motivácia bola ísť v šľapajách mojej staršej sestry Andrey, ktorá už niekoľko rokov s týmto prestížnym spevokolom vystupovala. Nikdy som nemal špeciálny vzťah k spevu a nikdy som ani spievať nevedel, no nad tým som sa vôbec nezamýšľal. Kvapôčky ma, napriek tomuto hendikepu, bez problémov prijali medzi seba a cítil som sa ako plnohodnotná súčasť súboru.

S odstupom času môžem konštatovať, že Kvapôčky mi dali omnoho viac, ako som im mohol dať ja (z vyššie spomenutých dôvodov). Už na začiatku som si tam vytvoril priateľské vzťahy, ktoré trvajú dodnes, a som za ne nesmierne vďačný. Okrem toho som spoznal kopec detí zo širokého spoločenského spektra a vnímal som ich osudy, či už šťastné alebo mizerné, a s niektorými z nich som sa aj viac zblížil. Toto bola najväčšia hodnota, ktorú mi Kvapôčky dali, a som presvedčený, že aj ostatným, ktorí s Vami budú zdieľať svoje skúsenosti.

Obohatili ma aj všetky spoločné pobyty mimo Bratislavy. Prvý, na ktorý si spomínam, bol zájazd do Nemecka do Solingenu na začiatku 90. rokov tesne po revolúcii. Bol to stret s úplne novým svetom, kde sme prvýkrát jedli hamburgery z McDonald's a majiteľ fabriky na výrobu hračiek Wader každému z nás daroval úžasné hračky, o akých sa nám ani nesnívalo. Všetci k nám boli veľmi milí a my sme za to spievali nemeckým seniorom v Betánii. Až s odstupom času chápem, aké výnimočné to celé bolo, teraz mi to pripadá ako sen. Odvtedy som sa s ničím podobným nestretol, azda len vo filme. S Kvapôčkami sme chodili aj po Slovensku a okolitých krajinách spievať v spriaznených cirkevných zboroch a zakaždým sme si vyslúžili búrlivý potlesk (najmä pri afro-amerických spirituáloch spievaných v angličtine). Čo na mne však zanechalo asi najhlbší dojem, boli každoročné letné pobyty v prírode, kam chodili aj deti, ktoré sme v sobotu na nácvikoch často nevideli. Spočiatku nám pripadali čudné, avšak časom sme sa lepšie spoznali a aj skamarátili. Zistili sme, že sú rovnaké ako my napriek tomu, že s nami nenacvičujú počas školského roka.

Ako dieťa som vnímal veci inak, ako sa na ne pozerám dnes. Vtedy som sa nad ničím nezamýšľal. Konanie dospelých v Kvapôčkovskom tíme a jeho okolí mi pripadalo obyčajné a prirodzené, niektorých som mal radšej, iných menej. Ako prirodzené som chápal aj to, keď počas nahrávania kazety v istom bratislavskom štúdiu ma pri spievaní niektorých piesní s vysokými tónmi presunuli z nahrávacej miestnosti za odhlučnené sklo k pánom zvukárom. Viackrát sme sa pieseň snažili naspievať aj za mojej účasti, avšak môj absolútny antitalent na spev to nedovoľoval. Kým na stupienku v zhromku sa môj hlas v tom počte ostatných stratil, v štúdiu to už bolo niečo iné. Každá nahrávka bola sprznená mojím falošným spevom. Neskôr po odchode z Kvapôčiek sa mi táto spomienka vynárala v pamäti a zmocnil sa ma pocit, že som bol týmto ponižovaný. „Prečo mi na rovinu nepovedali, že neviem spievať a že moje účinkovanie v Kvapôčkach nemá zmysel? Prečo zo mňa museli robiť šaša a takýmto spôsobom ma ponižovať?“ rozmýšľal som. Až teraz vidím, že nešlo o nič také. Ľudia museli vidieť, že som sa stal súčasťou komunity, ktorá ma formuje a vštepuje mi do života dôležité hodnoty a že permanentné vylúčenie z nej by mohlo mať oveľa horšie a hlbšie následky ako dočasný presun za odhlučnenú stenu. Preto som veľmi vďačný za to, že aj ja som mal možnosť podieľať sa na živote tohto detského spevokolu, s vedomím, že profesionálny spevácky zbor by sa ma zbavil hneď na začiatku.

Chcel by som ešte spomenúť tetu Milenku, ktorá nestrácala pri mne nádej a nelámala nado mnou palicu. Pravidelne ma volala k nim na Lermontovovu, aby ma doučovala spev. Jej úsmev z tváre nikdy nezmizol. Chrabro znášala moje kvílenie a venovala mi svoj voľný čas, ktorého určite nemala popri piatich deťoch na rozdávanie. Snažila sa ma naučiť spievať tóny pomocou klavíra v obývačke a ja si len matne spomínam, že to, či trafím tón alebo nie, záležalo viac od náhody ako od čohokoľvek iného. Aj tak som sa tešil najmä na prestávku, keď sme mohli s Matúšom a Lukášom hrať na počítači automobilové preteky. Jednoducho stratený prípad :-)

Takže toto sú Kvapôčky z môjho pohľadu, z pohľadu asi nie úplne tradičnej Kvapôčky. Rád som bol členom tejto skupiny detí a dospelých napriek tomu, že jej hlavná činnosť hrala v mojom prípade až druhé husle. Pre mňa to boli všetko hlavne kamaráti, z niektorých sa stali moji bratia a celkovo som sa cítil ako súčasť nejakej širšej rodiny.

Ako skutočne zaujať deti?

1995 – 2000

De Gospel Train

De Gospel Train 0% played

Určite sme sa zaoberali aj významom slov - všetci bez rozdielu, bohatí, chudobní, bieli, čierni majú miesto do vlaku do neba. Po tých rokoch však môžeme povedať, že táto pieseň najmä tešila hudobníkov aj deti. Mali sme ju skrátka radi. Bola veselá, mala drive. Často sme s ňou končili koncerty a vždy bola na ňu pozitívna odozva publika.

De gospel train is comin’
I hear it just at hand
I hear the car wheels movin’
And rumbling thro’ the land
Git on board, little children, git on board, ...
There’s room for many a more

The fare is cheap and all can go
The rich and poor are there
No second class aboard this train
No difference in the fare
Git on board, little children, git on board, ...
There’s room for many a more

Prichádza vlak dobrej zvesti, už ho blízko počujem.
Kolesá mu buchocú, valí sa krajinou.
Nasadajte, deti, nasadajte, máme miesta habadej.

Stojí to málo a všetci ním môžu ísť.
Vezú sa bohatí aj chudobní, nemáme žiadnu prvú triedu.
Nasadajte, deti, nasadajte, máme miesta habadej.

hudba a text: spirituál

Rovnošata


Čo pre mňa znamenali Kvapôčky?

Rebeka Trebulová/Šimkovicová:

V Kvapôčkach som spievala 10 rokov a za ten čas Kvapôčky výrazne ovplyvnili môj život, a to najmä detstvo hneď v niekoľkých rovinách. V prvom rade v duchovnej oblasti. Často si spomínam na letné pobyty, duchovné témy, s ktorými sme pracovali, na piesne, ktoré dnes spievam svojim deťom. V Kvapôčkach som spoznávala Pána Boha najintenzívnejším spôsobom, a to nielen spievaním duchovných piesní, ale aj programom či už počas roka, ale aj na letných pobytoch, ako ma učili zamýšľať sa a aplikovať myšlienky Biblie do praxe. Letné pobyty boli pre mňa vrcholom letných prázdnin a odniesla som si z nich zážitky na celý život. Ešte stále mám doma zošitky s oznamami z nácvikov a z letných pobytov aj list, ktorý mi Kvapôčky doniesli do nemocnice, keď som nemohla ísť na letný pobyt. Neviem si predstaviť soboty doobedia bez Kvapôčiek. Veľmi som vďačná, že som mohla spievať v Kvapôčkach, že som mohla byť súčasťou tohoto hudobno-duchovného spoločenstva aj za každého tímaka. Spomínam aj na zájazdy do Solingenu, Chorvátska, Prahy, nahrávanie kaziet… Kvapôčky ma tiež priviedli k spevu, ktorému sa venujem už 30 rokov, a priniesli mi priateľstvá v cirkvi.

Jozef Bán:

Po rokoch strávených v Kvapôčkach môžem skonštatovať, že ani zďaleka nejde len o nejaký detský spevokol. Áno, bol to častokrát boj, vstávať v sobotu na nácviky, ktoré niekedy trvali aj celý deň. Ale aspoň sme si pred a po nácviku mohli spolu zahrať pingpong a kolotoč. A potom zájazdy, ktoré neodmysliteľne ku Kvapôčkam patria. Hodiny strávené v autobusoch boli skvelým priestorom pre rozhovory, zábavu a utužovanie vzťahov. Aj preto Kvapôčky pre mňa znamenali hlavne spoločenstvo, vzťahy a priateľov. A samozrejme, čerešnička na torte - letné tábory s precíznym programom, hrami

Ako vzniká komunita?

2000 – 2005

Námornícka

Námornícka 0% played

Táto hymna školského roka 2001/02, jeden z hitov skupiny Vidiek (nájsť ju možno na ich nahrávke Výber naživo z roku 2000), sa dostala aj na CD, kde si ju s nami zaspieval sám Kuric Ján. Pieseň sa ocitla v našom repertoári v školskom roku 2001/2002, keď sme spolu s deťmi žili počas roka námornícky príbeh na lodi Stará Zachariáška, ktorý vyvrcholil letným pobytom v Jívovej (2002). Daniel pieseň zaradil na CD ako jeden z bonusových trackov po rozvinutí myšlienky CD, po týchto piesňach už nasledovala iba bodka Kdyby (V. Redla). Námornícka – jedna z piesní na cestu.

V piesni počuť radosť, je pozvaním aj do Kvapôčiek: Vždy nádej máš, ak si sám, príď k nám.

Keď vráska z čela sa ti nestratí
A sleduje ťa čudný tieň
Keď mužná sila sa ti nevráti
Aj keď tu bola včera len

Vždy nádej máš
Ak si sám
Príď k nám

Pridaj sa k nám sme všetci ružolíci
Sme spievajúci námorníci
Papapápapápá

Loď ako šíp na vlnách hrdo pláva
Námorníkom česť a sláva
Papapápapápá

Keď láska ťa raz navždy opustí
A noc je dlhšia ako deň
Keď nevieš vybrať si z dvoch možností
Pre jednu rozhodnúť sa len

Vždy nádej máš
Ak si sám
Príď k nám

Pridaj sa k nám sme všetci ružolíci
Sme spievajúci námorníci
Papapápapápá

Loď ako šíp na vlnách hrdo pláva
Námorníkom česť a sláva
Papapápapápá

Hudba a text: Richard Jajcay

Rovnošata


Čo pre mňa znamenali Kvapôčky?

Kathy Bussard/Šiška:

Dobrodružstvo, zábava, spoločná tvorba, učenie sa novým veciam… sú akýmsi „viditeľným bonusom" niečoho omnoho hlbšieho. Kvapôčky pre mňa znamenali hlavne miesto, kde som cítila, že patrím – komunitu ľudí, ktorí spolu zdieľajú úsek svojej životnej cesty.

Miriam Ferenčíková/Halamičková:

Q pre mňa znamenali najveselšiu a najpodnetnejšiu časť týždňa (a leta!). Mala som tam najbližšie kamarátky a aj dospelých, na ktorých som sa mohla spoľahnúť. Po hudobnej stránke mi dali úplne iné príležitosti na tvorenie hudby než ZUŠ. Tu som necítila stres, že budem musieť sama stáť na pódiu pred publikom, čo som na hudobnej neznášala. V Kvapôčkach som cítila skôr akúsi zodpovednosť za niečo, čo sme tvorili spolu, nikto z nás v tom nebol sám.

Daniel (Nagaj) nám opakovane vytváral priestor na improvizáciu a spoluvytváranie hudby, čím sme sa učili niečo výrazné, dôležité a jedinečné. A nikdy odvtedy som nemala taký rozospievaný hlas ako vtedy v Kvapôčkach.

Vtedy boli Kvapôčky samozrejmou súčasťou môjho života, dnes ich považujem priam za uletene ambiciózny, úspešný, no zároveň bezpečný a citlivý hudobný projekt. A robia ho dobrovoľníci. Naozaj neuveriteľné.

Keď sa pozriem na svoj súčasný život, tak vidím, že vzťahy, ktoré sme si vtedy vytvorili počas nácvikov a letných pobytov, sú pre mňa doteraz v niečom tie stabilné a spoľahlivé, na ktoré sa dá nadviazať aj po rokoch vzdialenosti. Ďakujem, Kvapôčky.

Dano Machajdík:

Radosť. Pocit zmysluplnosti vecí vo svete a toho, že je dôležité na tom makať. Pingpong.

Mirina Rusnoková:

Kvapôčky pre mňa znamenajú krásne spomienky, dlhoročné kamarátstva, zážitky z pobytov v prírode s obetavými a vtipnými vedúcimi, pestovanie lásky k hudbe a spevu, vedenie a usmerňovanie k hodnotám a životu v láske a možnosť slúžiť spevom ľuďom. Tiež pre mňa znamenajú pevnú a láskavú komunitu ľudí pri CB Cukrovej, ktorí sa snažia o dobré veci. Svojím príkladom formovali aj moje názory a pohľad na svet.

Juro Šoltés:

Kvapôčky mi dali priateľstvá, najlepšie zážitky môjho detstva (hlavne tábory) a pomohli mi lepšie pochopiť a aplikovať hodnoty do môjho života.

Baška Roháčková:

Znamenali pre mňa všetko. V tom čase som sa veľmi nikde inde necítila doma, ale tam áno. Bola som divné dieťa, ale bolo tam pre mňa miesto.

Jakub Uhlík:

Kvapôčky pre mňa znamenali okrem iného komunitu a zrkadlo: bolo to miesto, v ktorom sme mali kamarátstva, a zároveň som rástol. Vďaka tomuto rastu som napríklad začal viac vnímať ľudí okolo seba.

Veronika Michalová:

Kvapôčky pre mňa znamenali veľa: kamarátov (malých aj veľkých a to bolo to špeciálne), zábavu aj záväzok, bezpečie aj výzvy. Miesta a ľudia, ktorí ma posúvali ďalej a nútili ma klásť si dôležité otázky o živote, hodnotách aj kresťanstve. Priateľstvá, ktoré stále trvajú a viem, že budú navždy, lebo je v nich veľmi pevný základ. A ešte jedna vec. Q boli a stále sú niečím identifikačným. Neviem, ako inak to povedať, asi najlepšie to zhŕňa to, že Kvapôčkou je človek na celý život. A zároveň viem, že Kvapôčkou boli a budú aj mnohí ďalší ľudia.

Jano Bán:

Kvapôčky pre mňa v prvom rade znamenali vzťahy. Vzťahy s kamarátmi, s ktorými sme v Kvapôčkach prežívali rôzne zážitky na pobytoch, nácvikoch či zájazdoch. Tam som sa učil byť súčasťou väčšej skupiny, učil sa načúvať druhým a ich potrebám, všímať si jednotlivcov, ako aj snažiť sa za skupinu. Zároveň pre mňa Kvapôčky znamenali vzťahy s tímakmi, ktorí k nám pristupovali ako ku kamarátom či parťákom, no tiež nás učili zodpovednosti a myslím si, že tam sa vo mne vybudovala potreba pre vzťah s ľuďmi, ktorí sú odo mňa starší a dokážu mi dávať otázky, ktoré vedú s hlbšiemu a bdelejšiemu žitiu života.

Lena Kušnieriková:

Kvapôčky mi dali vzťah k prírode a kamarátov. Naučili ma už v ranom detstve absolvovať nepríjemné telefonáty (keď som sa musela Števovi ospravedlňovať, že neprídem na nácvik). Boli neodmysliteľnou súčasťou môjho detstva. Neviem, či ma naučili alebo skôr donútili sa nebáť. Ale už sa zase bojím. Asi by som to mala znova absolvovať.

Samo Cséfalvay:

Kvapôčky pre mňa jedným slovom znamenali dobrodružstvo. Dobrodružstvo spoločenstva piesne.

Ako nájsť vlastnú tvár pri pokračovaní vo veľkej Ceste?

2005 – 2008

Cesta

Cesta 0% played

Táto francúzska ľudová pieseň s textom Kristíny Uhlíkovej dobre vyjadruje naše individuálne hľadanie spoločnej Cesty životom a Kvapôčkami. Toto obdobie sme prežívali viacerí teamaci ako rýchly vír zložitých životných udalostí prepletajúcich sa veľkými projektami a očakávaniami. Táto pieseň vyjadrovala našu krehkú vieru pri hľadaní vlastného pokračovania spoločnej Cesty nového neskúseného teamu.

Už kráča po zemi dážď,
svetlo sa stráca v priekopách,
musíš ísť sám,
keď na ceste číha dávny strach.

Stokrát si stál na križovatkách,
keď vietor ohýbal trávu, víril prach.

Na krídlach ustatých vrán
nesie sa smútok prázdnych rán,
more sa dvíha, v hĺbke sa skrýva záhada.

Zvoľ správny smer zo svetových strán,
tak blúdiť nebudeš, ujdeš nástrahám.

Ja túžim len s Tebou ísť,
aj keď sa láske kráti dych,
aj keď sa zdá, že ostal som sám,
sám v búrkach zlých.

Viem, máš ma rád a keď cesta skončí
nájdem pokoj len v Tvojom náručí.

Hudba: francúzska ľudová pieseň v úprave Luciana Beria
Text: Kristína Uhlíková

Rovnošata


Ako byť miestom pokoja a priateľstva v labyrinte uponáhľaného sveta?

2008 – 2018

Šedé město

Z táborovej piesne, ktorú sme mali radi, sa dostala táto pieseň Daniela Rausa do základu nášho repertoáru. Myšlienkovo niesla a spájala viaceré naše workshopy aj koncerty, hoci bola napísaná v úplne inej dobe, šedom svete komunizmu. Aj my dnes túžime byť tými, ktorí prinášajú hudbou radosť, krásu a nádej. Hoci dnešný svet je skôr precápaný krikľavými farbami, vie byť podobne ubíjajúci ako ten bez farieb, a my v ňom túžime nachádzať zmysel.

Šedé město, ulice a proudy lidí jdou
a nikdo nezůstane chvíli stát,
kdosi je však obtěžuje divnou otázkou,
kterou sami sebe báli by se ptát.

Někde tady blízko někdo musel zpívat,
neviděli jste, kam zmizel, kam moh‘ jít,
jak o lásce a o svobodě tiše zpíval,
někde tady musí přece být.

Lidé krčí rameny, leč taky se jim zdá,
že slyšeli tu blízko něco znít,
jako by se probudila touha ukrytá,
jako kdyby něco vzalo jejich klid.

Prohledali ulici a domy opodál
a zvonili všem lidem u dveří,
každý tvrdil s jistotou, že blízko někdo hrál,
snad ho najdou ještě, než se zešeří.

Tma pomalu padá, lidé hledají tím víc,
a dá se říct, že zastavil se čas.
Pravdou je, že nenalezli zatím vůbec nic,
tu píseň slyšel ale možná někdo z vás.

Hudba a text: Daniel Raus

Rovnošata


Čo pre mňa znamenali Kvapôčky?

Ráchel Grexová:

Kvapôčky sú pre mňa medzigeneračná komunita, kde sa pri práci, hudbe a rozhovoroch zažívame v rôznych situáciách, pri tom sa lepšie spoznávame a záleží nám na sebe navzájom. Je to priestor na rozmýšľanie o Bohu, živote, svete, vzťahoch, o dobre a zle či už z pohľadu dieťaťa, alebo tímaka. Kvapôčky sú pre mňa miestom, kde sa snažíme mať Boha, hodnoty na vyššom mieste ako osobný prospech, úspech, seba.

Kamilka Ciesarová:

Za tých 9 rokov sa to menilo, od povinnosti, spievania z donútenia (prvý rok som dokonca odmietala vystupovať), až po rána, keď mi nevadilo vstávať a tešila som sa na dopoludnie, kde som mala ľudí, s ktorými si rozumiem a nemusím riešiť večnú drámu o prijatie a záujem. A potom je to hudba a jej tvorenie - nie len pasívne počúvanie. Tu som sa naučila spievať si z radosti a s radosťou. A spoločenstvo - stretnutie rôznych ľudí, ale s rovnakým cieľom a s túžbou dostať sa tam spolu.

Maťo Havelka:

Pre mňa Kvapôčky znamenali hlavne bezpečné miesto. Normálne som sa v škole snažil zapadnúť medzi tie „cool" deti, ale na Kvapôčkach som sa o nič snažiť nemusel, lebo som tam mal priateľov, pri ktorých som mohol byť sám sebou. Taktiež mi Kvapôčky dali veľa záujmov, na ktorých dnes staviam, či už to je záujem o vedu a zvedavosť, alebo spievanie a snaženie sa porozumieť Biblii. Každú sobotu som mohol tráviť čas v spoločenstve, v ktorom som sa cítil dobre a ktoré mi do života dalo viac ako normálny školský krúžok.

Klaudia Michoňková:

Bola to veľká súčasť môjho života. Vždy som sa tešila na ľudí a zážitky v Q. Vedela som, že prostredníctvom Kvapiek môžem ľuďom dávať lásku a svoj čas. Rozdávať im radosť a krásnu hudbu. Keď som s tými ľuďmi bola sama, cítila som sa veľmi dobre, lebo oni sa tiež cítili šťastne. To sú a budú pre mňa Q. Radostné, milé a prajné.

Vanda Hojnošová:

Kvapôčky pre mňa boli úžasných 7 rokov života a znamenali pre mňa hlavne niekoľko hlbokých a pretrvávajúcich priateľstiev, sebarozvoj v rôznych aspektoch, premýšľanie nad dôležitými témami a zmysluplné trávenie času.

Maťa Vrábliková:

Kvapôčky boli mojou rodinou. Chodievala som sem už od malinka a veľa som sa naučila od každého jedného člena z Kvapiek a hlavne tých starších. Posunuli ma v mojom životnom príbehu ďalej. Keď som odišla zo zboru, tak som neskončila so spievaním nadobro. Pokračujem v tom, ale na inom mieste.

Artur Kičko:

Kvapôčky sú zoskupenie, kde som trávil víkendy a prázdniny. Našiel som si tam veľa dobrých kamarátov, s ktorými sa stretávam dodnes. Dali mi nespočetne veľa zážitkov, dobrodružstiev, ale aj mi prehovorili do života takým spôsobom, ktorým ešte nikto neprehovoril. Veľmi si cením, že som mohol stráviť pár rokov života s nimi. Som za ne vďačný.

Marek Roháček (ktorý ako dieťa v Kvapôčkach nikdy nebol, ale aj tak sa Kvapôčkou stal):

Moje role v Kvapôčkach boli a sú viaceré.
Tri z našich detí sa stali Kvapôčkami, doživotne. Ako rodič môžem konštatovať, že všetky a po celý čas chodili na nácviky s radosťou. Dokonca aj náš Milan (Q nickname Miňo), ktorý vydržal pri akýchkoľvek záujmových aktivitách rádovo mesiac, v sobotu ráno vstával na nácviky, aj keď už nemohol spievať. O Q pobytoch nehovoriac. Jedna z najväčších bolestí Baškinho detstva dodnes je, keď pre chorobu nemohla ísť na pobyt.

Ako poslucháč piesní a koncertov si dodnes viem vybaviť mráz na chrbte.

Ako dlhodobý pozorovateľ vplyvu Q na jednotlivé deti, na formáciu tímakov, na vnútornú komunitu Q samotných a komunitu okolo, dá sa rozprávať dlho, povedať všeličo, kresliť koncepty, ale napriek všetkým logickým zdôvodneniam musím povedať, že tomu nerozumiem, ako to vlastne funguje, drží pohromade, ako to vlastne je a ešte k tomu tak dlho. Všetky tie fakt dobre postavené koncepty od základu a osobné nasadenia jednotlivcov majú jednoducho špeciálne Božie požehnanie. Špeciálne. Nemôžem si pomôcť.

Dávnejšie som dostal možnosť stať sa občasným, ale priebežným konzultantom teamu a spolu hľadať ďalšiu cestu v tých komplikovanejších časoch. Vždy som to vnímal ako poctu a tešil som sa zo všetkých spoločných, aj keď niekedy nejednoduchých chvíľ. Po všetkých predošlých rolách, ktoré mi umožňovali vnímať Q skôr zvonku, som mal možnosť nazerať do kuchyne. Mám možnosť nazerať do viacerých kuchýň, a tak mám možnosť porovnávať. Bol to vždy pre mňa zážitok, ako sú tímaci vložení a nasadení do veci, ako si nezjednodušujú cestu, ako sa snažia vnímať každé jedno dieťa, nielen celok, ako sú nastavení počúvať, reflektovať, hľadať a nechať sa meniť. Ako stále nestrácajú zo zreteľa to, že hlavným zámerom Q je osobný a duchovný rast detí a v prvom rade ich samých. Ale zároveň sú schopní robiť hudbu na poloprofesionálnej úrovni.

Opakovane som zažil, ako pár dní pred koncertom mi tímaci rozprávali, ako sú deti rozbité, na nácvikoch sú nesústredené, nevedia slová, spievajú falošne, sú unavené a koncert asi zrušia, ak sa nestane zázrak. Doteraz sa vždy stal, lebo mráz na chrbte som zažil opakovane.
A po tomto všetkom už úplne prestávam rozumieť.

Vďaka Bohu, že nemusíme všetkému rozumieť, že nemusíme mať všetko v rukách, že stačí žiť život dosť dobre, pred ním.

Bolo to nečakané…

Mráčiky
2006 – 2018
  a snáď aj viac…

Rovnošata


Čo pre mňa Mráčky znamenajú?

Šimon Bútora:

Mráčiky pre mňa boli miestom pochopenia a zábavy. Mráčiky zohrali jednu dôležitú úlohu - pomohli mi otvoriť sa a rozprávať.

Matej Havelka:

Mráčiky boli pre mňa miestom, kde som mohol začať svoju cestu v spoločenstve. Poprvýkrát som sa objavil spolu s ostatnými deťmi, ktoré som podaktoré poznal, podaktoré nie, pred výzvou služby ostatným. Zrazu som namiesto iba hrania musel aj pracovať a začal som vnímať i okolie a moju službu okoliu. Bolo to pre mňa miesto, kde som mohol bezpečne rásť a kde som sa nemusel báť opovrhnutia či samoty, keďže tam pre mňa vždy niekto bol. Zjednodušene povedané, Mráčiky mi otvorili svet spoločenstva a dali mi bezpečné miesto, kde som mohol tento svet spoločenstva spoznávať.

Artur Kičko

Ak mám opísať, čo mi dali Mráčiky ako spoločenstvo, môžem s pokojným svedomím a triezvo povedať, že všetko, za čím si stojím, hodnoty a názory, boli ovplyvnené Mráčikmi. Aj preto, lebo som tam v podstate vyrastal a mal všetkých kamarátov, ale aj preto, lebo to malo niečo do seba, teda to, čo do mňa tak srdcervúco a nenásytne tlačili. Som im doživotne zaviazaný a som vďačný za každú sekundu strávenú s nimi. Nebolo to ľahké, nebolo to vždy o zábave a častokrát sa stávalo, že som tam bol držaný iba silou vesmírnou, ale zas čo ťa nezabije, to ťa posilní.

Timea Markušová

Mráčiky sú pre mňa zodpovednosťou, školou a radosťou zároveň. Ako tímaka ma stavajú do rolí, do ktorých by som sa sama možno nikdy dobrovoľne nepostavila. Deti samotné ma učia zvládať nové situácie, ktoré by sme ako tímaci nenaplánovali, ani keby sme veľmi chceli. V Mráčikoch detí síce nie je veľa, ale každé jedno ma dokáže prekvapiť niečím iným. Na jednej strane sú tam tie tiché deti, ktoré visia na každom jednom našom slove a cvičenie piesní je s nimi hračka. Na druhej strane máme živé elementy, ktoré len neposedne čakajú na svojom mieste na príležitosť rozvíriť vzduch naokolo. Všetci však tvoria jeden celok a pokiaľ niekto chýba, cítime to všetci – či už je to menej rozruchu, strata dôležitého hlasu alebo jemný úsmev na tvári a oči upreté na Aninu.

Zuzana Juríková:

Mráčiky boli pre mňa bezpečným miestom, kde som úprimne len tak okrajovo spoznávala hudbu, ale čo viac, súdržnosť malej skupiny detí, ktorých najväčším stredom záujmu na Mráčikoch bolo spoznávať seba navzájom, a tímakov, ktorí boli nesmierne zaujímaví a každý úplne iný. Ku koncu mi tak prirástli k srdcu, že som pociťovala potrebu ich ochraňovať pred okolitým, často nevyspytateľným svetom. Často som vtedy nerozumela tiež tomu, prečo keď sú takí zlatí ľudia, niekedy sa im dejú aj zlé veci.

Popravde si viac pamätám čas strávený na víkendovkách v okolí lesov a hlavne program, ktorý vo mne v tom čase vyvolal nesmierny pocit napätia, nadšenia, občas strachu, ktorý bolo nakoniec predsa len nutné prekonať, no aj neskutočného odhodlania. Tímaci vedeli v programe nastoliť atmosféru, ktorá dušu tak malého človiečika vie úplne pohltiť, a to v tom najpozitívnejšom smere. Najviac mi z toho času asi utkvel pocit a presvedčenie, že svet je plný záhad a tajomstiev a dobrodružstva a srandy a je parádne, ak sa do tej krásy viem ponoriť a prežívať to s ľuďmi, ktorí sú na tom podobne.

Jakub Šimon Matej

Ja mám na Mráčiky nádherné spomienky. Spomienky na víkendovky, na nácviky, na pravidlá a hry. Vtedy som to bral ako ďalšiu aktivitu vo svojom programe, ale teraz keď sa na to pozriem retrospektívne, tak viem, že to malo zmysel. Bol to čas, ktorý bol dobrý pre môj osobný rozvoj a pre rozvoj vzťahov, ktoré mi vydržali dodnes. Taktiež spievanie pre ľudí a pomoc tam, kde treba, boli hodnoty, ktoré si teraz veľmi vážim a som rád, že som to v takom mladom veku mohol zažiť na vlastnej koži.

Pravdou je, že vtedy som to bral ako prípravu na Q, ale potom, ako som už bol v Q, tak som z ľútosťou spomínal na tie časy, keď som bol Mráčik.

Jonatán Amos Lupták

Do Mráčikov som išiel, snáď ako aj viacerí z nás, zo začiatku len ako z povinnosti pred Kvapôčkami, lebo veď Kvapôčky boli tie veľké, kde všetci chceli byť. Nakoniec sa však veci mali inak, vybudoval som si v Mráčikoch vzťahy, ktoré trvajú doteraz. Či už s tímakmi a pomocníkmi alebo inými Mráčikmi. Síce som mal šťastie, že som do Mráčikov nastúpil so všetkými mojimi priateľmi od mala a prešli sme ich celé spolu, Mráčiky len týmto vzťahom dopomohli všetkými spoločnými hrami, víkendovkami, zážitkami a spoločnými vystúpeniami, ktoré nás ešte viac zblížili a vryli nám do pamätí skvelé spomienky a zážitky.

Sára Petrisková

Mráčiky boli pre mňa miestom, kam som mohla patriť, kde som trávila kvalitný čas s kamarátmi a dobrými vedúcimi. Miestom, kde som bola nútená prekonávať najhoršie prekážky - nočné pochody (smiech), za ktoré sme sa ale účinne odplatili skorým ranným zobudením celej Studienky. Miestom pre tvorenie prvých crushov - Fero Bútora (smiech). A určite to bolo pre mňa aj intro do spevu a vystupovania na verejnosti (ktoré sme úplne nezvládali, pokiaľ sme mali pár minút stáť bez rozprávania na jednom mieste). Určite ma Mráčiky formovali do toho, čo je zo mňa teraz. Čiže neviem, či to mám hodnotiť pozitívne alebo negatívne (smiech). Ale určite to boli roky, na ktoré spomínam ako na veľkú zábavu a super ľudí, a som veľmi rada, že som sa toho zúčastnila.

Peter Mojžiš

Znamenali pre mňa hlavne príjemne strávený čas s mojimi kamarátkami, ktorých bolo hojne okolo mňa. Mráčiky a po nich aj Kvapky ma aj usmernili správnym smerom. Som mega vďačný za všetky aktivity a debaty a tábory cez leto, ktoré mi dali strašne moc.

Martin Hochel

Do spevokolu Mráčiky som sa dostal do pozície tímaka pomerne nekonvenčným spôsobom. Bolo veľmi zaujímavé potom postupne spoznávať deti a ducha spevokolu. Mimo toho, že som väčšinu času trávil za klavírom, som mal možnosť sledovať deti a ich aktivitu pri hudobnom, ako aj duchovnom raste. Zvlášť zaujímavé bolo, keď sme hrali hru, počas ktorej sa deti plazili popod priestory za žalúziami vo veľkej sále. Dúfam, že deti si odniesli spoločné zážitky z hier a spievaní. A pevne dúfam, že spoločný čas povzbudil aj deti, aj tím k aktívnemu hľadaniu zmyslu života a našich poslaní. Aj Mráčiky sa snažili byť poslaním pre nás všetkých.

Hanka Kočalková

Moc sa mi nechcelo, ale potom... to bola sranda. Mráčiky ma bavili viac cez hry. Aj spievanie bolo fajn, lebo tímaci nám napríklad kreslili obrázky na pesničky, lebo väčšina z nás nevedela ešte čítať celkom dobre. A škriatkovská akadémia, to bolo super. To bola tá najlepšia hra, akú nám kedy tímaci spravili. Učili nás za škriatkov, aj také brady sme mali, robili sme si také čiapky, učili sme sa, načo je krompáč a načo vŕtačka. V Mráčikoch bolo všetko také hravé. Keď som prišla do Q, bolo to také iné, zrazu odo mňa chceli všetko hneď.

Marek Mitana

Rád som do Mráčikov chodil, lebo milujem spievanie. A mali sme ozaj pekné pesničky.